Żegocina, Łąkta Górna

Działka na sprzedaż

Opis nieruchomości

M3N Biuro Nieruchomości przedstawia opracowaną propozycję sprzedaży nieruchomości gruntowej.
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z najważniejszymi informacjami:

 • TREŚCIĄ OGŁOSZENIA;
1. Informacje podstawowe
2. Droga
3. Media
4. Przeznaczenie terenu
5. Możliwość zagospodarowania terenu
6. Opis okolicy
7. Obsługa komunikacyjna
 • FILMEM PROMUJĄCYM;
 • ZDJĘCIAMI 3D;
 • DOKŁADNĄ LOKALIZACJĄ (wskazaną na dole ogłoszenia).

1. INFORMACJE PODSTAWOWE

Prezentujemy Państwu nieruchomość położoną w miejscowości Łąkta Górna, w gminie Żegocina, o numerze geodezyjnym 979.
Jej powierzchnia wynosi 3900 m2, natomiast kształt jest nieregularny, zbliżony do prostokąta. 
Szerokość frontu parceli wynosi 40 metrów, a głębokość od 92,5 metra (strona północna) do 100 metrów (strona południowa).
Teren działki jest pochyły w kierunku północnym.

2. DROGA
Grunt posiada bezpośredni dostęp do asfaltowej drogi gminnej, a za jej pośrednictwem do drogi powiatowej.

3. MEDIA

 • prąd - w odległości około 155 metrów, na działce o numerze geodezyjnym 1101/1,
 • woda - w odległości około 5 metrów, w działce o numerze geodezyjnym 973.

4. PRZEZNACZENIE TERENU 
a) C139 RM (tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, leśnych i rybackich – w koncentracjach osadnictwa). Obejmuje około 35 arów powierzchni nieruchomości.
b) KD(DG-D) (tereny dróg gminnych - dojazdowych). Obejmuje łącznie około 4 ary powierzchni nieruchomości.

 • Zrzut MPZP znajduje się w GALERII ZDJĘĆ.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DLA TERENÓW OBJĘTYCH PLANEM:

a) C139 RM (tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, leśnych i rybackich – w koncentracjach osadnictwa).
1. Przeznaczenie podstawowe: 

 • zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, leśnych i rybackich - mieszkaniowa, garaże oraz nieuciążliwe obiekty i urządzenia służące gospodarce rolnej realizowane w siedliskach zabudowy zagrodowej: produkcyjne, gospodarcze, inwentarsko-składowe, hodowlane oraz zw. z przetwórstwem rolno-spożywczym.

2. Przeznaczenie dopuszczalne:

 • obiekty i urządzenia zw. z agroturystyką – w obrębie działek zagrodowych, w formie obiektów towarzyszących, wolnostojących,
 • użytki rolne (grunty orne, sady, uprawy ogrodnicze, uprawy pod osłonami),
 • użytki zielone (łąki, pastwiska),
 • urządzenia sezonowe, związane z rekreacją letnią i zimową (plaże trawiaste, rozbieralne wyciągi narciarskie),
 • trasy turystyczne (wędrówkowe, rowerowe, hippiczne), ścieżki dydaktyczne, punkty postojowe),
 • zalesianie i zadrzewianie gruntów, wynikające z aktualnych potrzeb i możliwości – zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • wody powierzchniowe (naturalne – cieki, stawy, zbiorniki i oczka wodne) oraz urządzenia regulacyjne i zabezpieczające w korytach cieków wodnych,
 • mała architektura,
 • urządzenia infrastruktury technicznej (uzbrojenie terenów),
 • urządzenia komunikacji (dojścia, dojazdy, miejsca parkingowe i postojowe).

Dopuszcza się inne działania związane z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym oraz wynikające z przepisów odrębnych.

3. Zasady i warunki zagospodarowania terenów RM:
a) Zasady działalności inwestycyjnej: 

 • zabudowa i urządzenia towarzyszące winny być realizowane zgodnie z prawem budowlanym i innymi przepisami odrębnymi; zabudowa może podlegać zmianie sposobu użytkowania – zgodnie z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym terenu,
 • utrzymuje się istniejącą zabudowę i urządzenia z nią związane, z możliwością działalności inwestycyjnej – w obrębie istniejącej zabudowy dopuszcza się dokonywanie uzupełnień i przekształceń – przeprowadzanie remontów bieżących, kapitalnych, wymiany substancji budowlanej oraz innych przekształceń (m. in. rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynków), powiększanie istniejących siedlisk zabudowy zagrodowej oraz realizacji w obrębie istniejących działek siedliskowych oraz na terenach nie zainwestowanych – nowej zabudowy i innych urządzeń, w tym: drugiego domu mieszkalnego, zabudowy gospodarczej oraz obiektów i urządzeń towarzyszących – zgodnie z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym,
 • zabiegi agrotechniczne i inne w obrębie rolniczej przestrzeni produkcyjnej, w szczególności stosowanie środków ochrony roślin, stabilizacja procesów erozyjno-osuwiskowych, regulacje cieków wodnych winny być prowadzone przy spełnieniu wymagań ochrony środowiska,
 • w obrębie rzek i potoków dopuszcza się remonty, prace regulacyjne, konserwacyjne oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowe,
 • obowiązuje dostosowanie rozwiązań projektowych do lokalnych warunków budowlanych i potencjalnych zagrożeń.

b) Wskaźniki wykorzystania terenów:

 • powierzchnia zabudowy – max 40% powierzchni terenu inwestycji,
 • intensywność zabudowy – 0,3 - 0,4,
 • powierzchnia biologicznie czynna – minimum 40% powierzchni terenu inwestycji.

c) Zasady ochrony środowiska:

 • ochrona terenów narażonych na zanieczyszczenie, uszkodzenie lub degradację,
 • zakaz nielegalnego pozyskiwania zasobów środowiska oraz składowania wszelkich odpadów poza miejscami do tego celu wyznaczonych,
 • zakaz prowadzenia działalności w sposób powodujący naruszenie standardów jakości środowiska – w szczególności pogorszenie warunków środowiska terenów sąsiednich.

d) Infrastruktura techniczna:

 • obowiązuje realizacja niezbędnych sieci i urządzeń lokalnego uzbrojenia terenów – wg warunków właściwego zarządcy, zgodnie z przepisami odrębnymi,
 • obowiązuje pełne uzbrojenie w urządzenia infrastruktury technicznej – w szczególności z rozwiązanym systemem zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków, prawidłową gospodarką odpadami – szczelne zbiorniki bezodpływowe, sanitarne dopuszcza się na okres przejściowy, do czasu podłączenia do zbiorczej sieci kanalizacyjnej lub do własnej, indywidualnej oczyszczalni ścieków – alternatywnie do oczyszczalni grupowej.

4. Zasady realizacji parkingów i miejsc postojowych oraz garaży:

 • w obrębie działek zabudowy zagrodowej – min. 1 stałe miejsce postojowe lub miejsce w garażu,
b) KD(DG-D) (tereny dróg gminnych - dojazdowych).

1. Przeznaczenie podstawowe:

 • tereny komunikacji drogowej – dróg gminnych klasy D (dojazdowych).
2. Przeznaczenie dopuszczalne:
 • urządzenia konserwacyjne i zabezpieczające – obiekty inżynierskie oraz urządzenia związane z gospodarką drogową i obsługą ruchu drogowego,
 • obiekty zaplecza administracyjno-socjalnego lub technicznego jednostek eksploatacji,
 • urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi, w tym urządzenia infrastruktury technicznej,
 • urządzenia komunikacji,
 • cieki naturalne oraz urządzenia regulacyjne i zabezpieczające w korytach cieków wodnych.

Dopuszcza się inne działania związane z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym oraz wynikające z przepisów odrębnych

3. Zasady i warunki zagospodarowania terenów:

 •  utrzymuje się istniejące powiązania komunikacyjne z drogami gminnymi - dojazdowymi dla obsługi przyległych obszarów oraz pozostawia się w dotychczasowym stanie obiekty inżynierskie i urządzenia nie związane z gospodarką drogową lub obsługą ruchu, które nie powodują zagrożeń i utrudnień ruchu drogowego oraz wykonywania zadań zarządu dróg, budynki i urządzenia związane z gospodarką drogową i obsługą ruchu drogowego, obiekty uznane za zabytki kultury materialnej lub pomniki przyrody, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
 • sytuowanie w pasach drogowych obiektów i urządzeń służących użytkownikom dróg – miejsca postojowe, przystanki komunikacji publicznej, chodniki dla pieszych, ścieżki rowerowe, dodatkowe pasy ruchu, itp. oraz lokalizowanie innego rodzaju urządzeń – w szczególności: reklam, oświetlenia nieruchomości, zieleni urządzonej, obiektów małej architektury, parkingów, ogrodzeń oraz innych urządzeń budowlanych związanych z obiektami budowlanymi – wymaga spełnienia warunków wynikających z przepisów odrębnych,
 •  zmianę parametrów technicznych o obrębie dróg należy wprowadzać zgodnie z przepisami odrębnymi o drogach publicznych, w dostosowaniu do sposobu i intensywności użytkowania terenów oraz nasilenia ruchu drogowego,
 •  wszelka działalność inwestycyjna w obrębie pasów drogowych oraz wyznaczanie i kształtowanie wjazdów na drogi gminne - dojazdowe KD(DG-D) z terenów sąsiednich winny być prowadzone wg warunków właściwego zarządcy dróg gminnych oraz zgodnie z przepisami odrębnymi; obowiązują nieprzekraczalne linie zabudowy określone na rysunku planu – z wyjątkiem przypadków szczególnych, wymagających zbliżenia tych linii zabudowy do krawędzi jezdni: w sytuacji wynikającej z istniejącego zagospodarowania i uzbrojenia terenów, kształtowania linii ogrodzeń oraz dostosowania do innych warunków lokalnych – wg warunków właściwego zarządcy oraz zgodnie z przepisami odrębnymi,
 • działalność inwestycyjna w obrębie cieków wodnych winna być prowadzona zgodnie z przepisami odrębnymi; w korytach cieków wodnych, również znajdujących się pod drogami i mostami, dopuszcza się remonty, prace regulacyjne, konserwacyjne oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowe,
Obowiązuje zakaz:
 • niszczenia rowów, skarp, nasypów i wykopów oraz samowolnego zwężania pasa drogowego oraz rozkopywania dróg,
 • odprowadzania wody i ścieków z urządzeń zakładowych do rowów przydrożnych lub na jezdnię dróg,
 • usuwania, niszczenia i uszkadzania zadrzewień przydrożnych,
 • prowadzenia innych działań, niezgodnych z przepisami odrębnymi o drogach publicznych.

4. Parametry techniczne dróg KD (DG-D) oraz linie zabudowy na terenach niezabudowanych:

 • szerokość jezdni – zgodnie z przepisami odrębnymi o drogach publicznych,
 • szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających – minimum 15 metrów,
 • odległość zabudowy projektowanej od krawędzi jezdni – minimum 15 metrów. 

5. MOŻLIWOŚĆ ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Z uwagi na to, iż prezentowana działka posiada przeznaczenie w MPZP pod zabudowę zagrodową, wymogiem jaki musi spełnić nabywca chcący posadowić tam dom mieszkalny jest konieczność postawienia np. budynku służącego gospodarce rolnej (drewnianego bądź murowanego - według uznania).
Stworzenie pozostałej koncepcji zagospodarowania pozostawione zostało dla przyszłego właściciela.
Z racji położenia na stoku północnym musi on dobrze przemyśleć każdy aspekt, tak aby jak najwięcej skorzystać z promieni słonecznych o każdej porze roku.
Dzięki dużej powierzchni nieruchomości jest możliwość wykazania się inwencją i kreatywnością w tworzeniu nieszablonowych rozwiązań.
Nie tracąc zapału do działania, śmiałości i wyobraźni może powstać tu niesamowity projekt będący odzwierciedleniem marzeń każdego członka rodziny uwzględniając wytyczne zawarte w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.
Po odpowiednim przygotowaniu znajdzie się tu m.in. miejsce na wspólne biesiadowanie przy ognisku pod gołym niebem, plac zabaw dla najmłodszych bądź wspaniały ogródek warzywno-owocowy, o którym być może marzysz przeprowadzając się w tak malownicze miejsce otoczone naturą.
Wyobraź sobie wschody i zachody słońca spędzone na tarasie z pyszną kawą w ręku, otoczony panującą ciszą, którą przerywają wyłącznie przebiegające sarny i zające zamieszkujące okoliczne tereny - pomyśl, że to miejsce stworzone jest dla Ciebie.
Dla tych, którzy mają już wymarzony dom, nieruchomość ta może stać się miejscem przeznaczonym do letnich wyjazdów rodzinnych lub w gronie znajomych. Stwarza ona idealne warunki do budowy np. domku letniskowego.

6. OPIS OKOLICY
Prezentowaną nieruchomość otaczają tereny niezabudowane będące łąkami bądź terenami uprawnymi. 
W najbliższej okolicy zlokalizowane są niemal wszystkie podstawowe usługi, takie jak:

 • Szkoła Podstawowa w Łąkcie Górnej - 1,3 kilometra,
 • Publiczne Przedszkole w Łąkcie Górnej - 2,2 kilometra,
 • szkoła średnia w Żegocinie (liceum oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa) - 4 kilometry,
 • szkoła średnia w Limanowej - 18 kilometrów,
 • sklep spożywczy w Łąkcie Górnej - 1,8 kilometra,
 • stacja paliw w Łąkcie Górnej - 1,8 kilometra,
 • piekarnia w Łąkcie Górnej - 2,3 kilometra,
 • Żegocińskie Lody - 4,7 kilometra,
 • pizzeria w Żegocinie - 4,9 kilometra.

Jeśli są Państwo miłośnikami gór, miejscowość ta stwarza idealne warunki do wymarszu na szlaki zlokalizowane w pobliżu, bez konieczności długiej podróży autem do wyznaczonego początku wędrówki. Dla turystów dostępne są takie szczyty jak np.:

 • Kamionna - 15 minut samochodem wyruszając z Laskowej (w okresie zimowym jest to stok narciarski),
 • Góra Jaworz oraz wieża widokowa pod Jaworzem - 30 minut samochodem bezpośrednio pod wieżę widokową,
 • Mogielica - 35 minut samochodem do miejsca początkowego w Jurkowie,
 • Luboń Wielki - 1 godzina samochodem rozpoczynając w Naprawie,
 • Turbacz - 1,5 godziny samochodem, gdy wyruszamy z Nowego Targu.

7. OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA
Najbliższy przystanek zlokalizowany jest około 1,5 kilometra od prezentowanej działki.
Podróżując komunikacją oferowaną przez prywatne firmy przewozowe mamy możliwość dotarcia między innymi do takich miast jak Bochnia (20 kilometrów) oraz Kraków (45 kilometrów).
Dalszą podróż możemy kontynuować drogą kolejową, dzięki obecności w tych miejscowościach stacji kolejowych. 

Oferta działki dostępna wyłącznie M3N Biuro Nieruchomości.
Klientom kredytującym się pomagamy w uzyskaniu NAJLEPSZYCH WARUNKÓW na rynku.

 • DOKŁADNA LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE OGŁOSZENIA

Zapraszam do kontaktu oraz na prezentację Nieruchomości.
Chętnie odpowiem na wszelkie Państwa pytania.

Kinga Wiche
Specjalista ds. Nieruchomości
500 732 177

M3N Biuro Nieruchomości
ul. Cienista 16a
31-831 Kraków

Nota prawna

Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych K.C.

Szczegóły oferty

Symbol oferty M3N-GS-573
Powierzchnia 3 900,00 m²
Przeznaczenie działki budowlana
Wymiary działki 40x100 m
Stan prawny własność
Zagosp. działki niezagospodarowana
Ukształtowanie działki pochyła
Kształt działki nieregularny
Ogrodzenie działki brak
Gaz brak
Woda jest
Dojazd asfalt
Otoczenie działki niezabudowane
Odległość do komunikacji publicznej [m] 1 800 m
Odl. do sklepu [m] 1 800 m
Odl. do szkoły [m] 1 300 m
Odl. do przedszkola [m] 2 200 m
Prąd jest
Kanalizacja brak

Lokalizacja

Kalkulator kredytowy

PLN
%
Wysokość raty

Kalkulator kosztów

PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
%
PLN
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna (opłata notarialna)
VAT od taksy notarialnej (opłaty notarialnej)
Wniosek do WKW
VAT od wniosku do WKW
Prowizja agencji nieruchomości
VAT od prowizji agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego - około
RAZEM (cena + opłaty)

Napisz do nas

Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Trwa wysyłanie...

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem