Bochnia

Działka na sprzedaż

Opis nieruchomości

M3N Biuro Nieruchomości przedstawia opracowaną propozycję sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z najważniejszymi informacjami:

 • TREŚCIĄ OGŁOSZENIA;
1. Informacje podstawowe
2. Droga
3. Media
4. Przeznaczenie terenu
5. Możliwość zagospodarowania terenu
6. Opis okolicy
7. Obsługa komunikacyjna
 • FILMEM PROMUJĄCYM;
 • ZDJĘCIAMI 3D;
 • DOKŁADNĄ LOKALIZACJĄ (wskazaną na dole ogłoszenia).

1. INFORMACJE PODSTAWOWE
Prezentowana Nieruchomość zlokalizowana jest w mieście Bochnia, przy ulicy Zalesie Dolne. 
W jej skład wchodzą dwie działki o numerach geodezyjnych 3664/2 oraz 7280/13. 
Całkowita powierzchnia prezentowanego gruntu wynosi 3081 m2.
Posiada on nieregularny kształt o szerokości frontu wynoszącej 46 metrów, oraz długości równej od 71,5 metra od strony zachodniej do około 73,5 metra od strony wschodniej.
Ukształtowanie terenu parceli charakteryzuje lekkie nachylenie w kierunku południowym. 
Od strony wschodniej sąsiaduje z działką ogrodzoną. 

2. DROGA
Nieruchomość posiada dostęp do asfaltowej drogi gminnej za pośrednictwem działki o numerze 7280/24.

3. MEDIA

 • prąd - w drodze gminnej, w odległości około 25 metrów,
 • woda - w drodze gminnej, w odległości około 20 metrów,
 • gaz - w drodze gminnej w odległości około 20 metrów,
 • kanalizacja - w drodze gminnej, w odległości około 20 metrów.

4. PRZEZNACZENIE TERENU 

Nieruchomość została objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Terenu "Uzbornia" w Bochni, gdzie oznaczona jest symbolami:

a) 5MN.4u (Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej). Obejmuje około 10 arów powierzchni Nieruchomości. 

b) 4U (Tereny zabudowy usługowej). Obejmuje około 17 arów powierzchni Nieruchomości.

c) 6ZU (Tereny zieleni urządzonej o charakterze izolacyjnym). Obejmuje około 4 ary powierzchni Nieruchomości.

 • Zrzut MPZP znajduje się w GALERII ZDJĘĆ.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DLA TERENÓW OBJĘTYCH PLANEM:

a) 5MN.4u (Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej).

1. Przeznaczenie podstawowe - lokalizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej realizowanej w formie budynków wolnostojących, bliźniaczych i szeregowych. 

2. Dopuszcza się:

 • lokalizację wbudowanej funkcji usługowej o charakterze komercyjnym i publicznym o powierzchni użytkowej wynikającej z powierzchni parteru budynku mieszkalnego,
 • lokalizację wolnostojących budynków usługowych,
 • lokalizację wolnostojących budynków oraz wiat garażowych dla samochodów osobowych, budynków i wiat gospodarczych oraz garażowo-gospodarczych,
 • realizację zieleni urządzonej, trawników, skwerów, placów zabaw,
 • lokalizację obiektów małej architektury,
 • realizację dojazdów, parkingów,
 • realizację ciągów pieszych i ścieżek rowerowych,
 • lokalizację sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej i komunalnej. 
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń w ramach przeznaczenia uzupełniającego jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego z zachowaniem proporcji tak, aby:
 • suma powierzchni lokalizowanych wolnostojących budynków usługowych nie stanowiła więcej niż 30% powierzchni terenu inwestycji,
 • suma powierzchni lokalizowanych wolnostojących budynków oraz wiat garażowych dla samochodów osobowych, budynków i wiat gospodarczych oraz garażowo-gospodarczych nie stanowiła więcej niż 20% powierzchni terenu inwestycji.

4. Dopuszcza się wyłącznie realizację usług nieuciążliwych - należy przez to rozumieć:

 • działalność usługową oraz przedsięwzięcia usługowe, ustalone z zachowaniem procedur określonych w przepisach odrębnych, których oddziaływanie nie przekroczy granic terenu do którego inwestor ma tytuł prawny (tj. których eksploatacja nie powinna spowodować przekroczenia standardów jakości środowiska, a emisje nie powodują przekroczenia obowiązujących standardów jakości środowiska),
 • usługi nie będące przedsięwzięciami, dla których raport oddziaływania na środowisko jest wymagany.

5. W granicach trenów osuwisk nieaktywnych (obejmujących około 125m2 powierzchni całej Nieruchomości od strony zachodniej) ustala się konieczność przestrzegania szczegółowych nakazów i zakazów:

 • dopuszcza się możliwość realizacji nowych budynków z koniecznością przestrzegania warunków posadowienia obiektów budowlanych określonych w dokumentacji geologiczno-inżynierskiej wykonanej zgodnie z przepisami odrębnymi, wskazującej na możliwość bezpiecznej realizacji inwestycji w zakresie budowy obiektów budowlanych i zagospodarowania terenu.
6. Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy mieszkaniowej:
 • wskaźnik powierzchni zabudowy – maksymalnie 50%,
 • wskaźnik terenu biologicznie czynnego - minimum 30%, za wyjątkiem terenów położonych w zasięgu strefy ochrony krajobrazowej, w której współczynnik ten wynosi minimum 40%, 
 • minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,1,
 • maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,8,
 • wysokość zabudowy:
  • dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych – maksymalnie 16 metrów,
  • dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych – maksymalnie 12 metrów,
  • dla budynków usługowych - maksymalnie 12 metrów,
  • dla budynków garażowych, gospodarczych, garażowo – gospodarczych – maksymalnie jedna kondygnacja, wysokość maksymalnie 6 metrów,
 • geometria dachów:
  • dla budynków mieszkalnych ustala się dachy płaskie o nachyleniu od 2º do 12º; w przypadku zabudowy, której wysokość nie przekracza 12 metrów dopuszcza się dachy dwu lub wielospadowe (w tym naczółkowe i półszczytowe) o jednakowym nachyleniu głównych połaci dachowych od 25° do 45°, z dopuszczeniem przekrycia lukarn dachem płaskim,
  • dla budynków usługowych, gospodarczych i garaży ustala się dachy dwu lub wielospadowe (w tym naczółkowe i półszczytowe) o jednakowym nachyleniu głównych połaci dachowych od 15° do 45°; dopuszcza się także realizację dachów płaskich oraz dachów płaskich w formie tarasów związanych funkcjonalnie z budynkiem mieszkalnym,
  • w przypadku przebudowy istniejących budynków, oraz zmiany sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego dopuszcza się zachowanie obecnej geometrii dachów,
  • w przypadku rozbudowy istniejących obiektów dopuszcza się dostosowanie geometrii projektowanego dachu do geometrii dachu istniejącego,
  • dopuszcza się możliwość przedłużenia części lub całości jednej z połaci,
  • dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami oraz oknami połaciowymi,
 • kolorystyka obiektów:
  • w materiałach wykończeniowych elewacji nakaz stosowania odcieni bieli, beżu, brązu i szarości z dopuszczeniem odcieni czerwieni w przypadku zastosowania okładziny ceglanej; zakazuje się stosowania okładzin elewacyjnych typu siding winylowy, PVC,
  • dachy w odcieniach kolorów czerwonego, brązowego lub szarego,
  • ustala się zasadę, aby dachy obiektów posiadały kolory ciemniejsze niż ich ściany,
 • zasady obsługi parkingowej obszaru: 
  • zapewnienie 2 miejsc parkingowych na 1 budynek mieszkalny jednorodzinny (w tym garaż),
  • dla funkcji i zabudowy usługowej - dla firm produkcyjnych, usługowych, biur i administracji - ustala się minimum 1 miejsce na 20m2 powierzchni użytkowej z wyłączeniem powierzchni pomocniczej (magazynowej, socjalnej, technicznej),
  • dla gastronomii (bary, kawiarnie) – minimum 1 miejsce na 4 miejsca konsumpcyjne,
  • lub przyjmując jako wskaźnik ilości pracowników - minimum 1 miejsce na 10 zatrudnionych,
  • konieczność zapewnienia minimum 3% miejsc postojowych jako przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych, jednak nie mniej niż jedno miejsce,
  • dopuszcza się możliwość lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów osobowych w formie zatok postojowych lub w formie parkowania przykrawężnikowego.
  • tereny istniejących dróg wewnętrznych, pozostawia się do utrzymania z dopuszczeniem możliwości ich likwidacji lub zmiany ich przebiegu pod warunkiem utrzymania pełnej dostępności komunikacyjnej terenów, które obsługiwały przed dokonaniem zmiany,
  • minimalną szerokość dróg wewnętrznych oraz dojazdów nie wydzielonych liniami rozgraniczającymi w terenach budowlanych ustala się na 5 metrów.
7. Ustala się następujące parametry nowo wydzielanych działek budowlanych dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:
 • powierzchnia nowo wydzielonych działek powinna być nie mniejsza niż 600 mdla zabudowy wolnostojącej i 400 m2 dla zabudowy bliźniaczej oraz szeregowej,
 • szerokość nowo wydzielonych działek powinna być nie mniejsza niż 18 metrów w przypadku zabudowy wolnostojącej, 14 metrów w przypadku zabudowy bliźniaczej, oraz 12 metrów w przypadku zabudowy szeregowej,
 • dopuszcza się wydzielenie działek o powierzchni mniejszej:
  • w celu wydzielenia nowych dojazdów, dróg i parkingów oraz w celu wydzielenia nowych terenów dla lokalizacji urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej,
  • jeżeli celem podziału jest powiększenie sąsiedniej nieruchomości lub regulacja granic między sąsiadującymi nieruchomościami,
  • ze względu na istniejące podziały, nieregularne kształty działki lub konfigurację terenu dopuszcza się odstępstwo od ustalonej minimalnej wielkości działki o 20% jej powierzchni.

b) 4U (Tereny zabudowy usługowej).

1. Przeznaczenie podstawowe - realizacja zabudowy usługowej komercyjnej i publicznej.

2. Dopuszcza się:

 • funkcję mieszkaniową związaną z prowadzoną działalnością usługową,
 • funkcję zaplecza technicznego, magazynowego, socjalnego,
 • realizację dojazdów, parkingów,
 • realizację ciągów pieszych i ścieżek rowerowych,
 • lokalizację obiektów małej architektury,
 • realizację zieleni izolacyjnej i urządzonej,
 • lokalizację sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej, komunalnej i komunikacyjnej,
 • realizację zabudowy mieszkaniowej.

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń w ramach przeznaczenia dopuszczalnego jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego, z zachowaniem proporcji tak, aby suma powierzchni funkcji mieszkalnej związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą nie stanowiła więcej niż 20% powierzchni użytkowej obiektów usługowych.

4. W terenach zabudowy usługowej sąsiadujących bezpośrednio z terenami zabudowy mieszkaniowej jedno lub wielorodzinnej ustala się obowiązek zaprojektowania pasa zieleni izolacyjnej.

5. W granicach terenu ustala się realizację wyłącznie usług nieuciążliwych - należy przez to rozumieć:

 • działalność usługową oraz przedsięwzięcia usługowe, ustalone z zachowaniem procedur określonych w przepisach odrębnych, których oddziaływanie nie przekroczy granic terenu do którego inwestor ma tytuł prawny (tj. których eksploatacja nie powinna spowodować przekroczenia standardów jakości środowiska, a emisje nie powodują przekroczenia obowiązujących standardów jakości środowiska),
 • usługi nie będące przedsięwzięciami, dla których raport oddziaływania na środowisko jest wymagany,

6. W granicach trenów osuwisk nieaktywnych (obejmujących około 125m2 powierzchni całej Nieruchomości od strony zachodniej) ustala się konieczność przestrzegania szczegółowych nakazów i zakazów:

 • dopuszcza się możliwość realizacji nowych budynków z koniecznością przestrzegania warunków posadowienia obiektów budowlanych określonych w dokumentacji geologiczno-inżynierskiej wykonanej zgodnie z przepisami odrębnymi, wskazującej na możliwość bezpiecznej realizacji inwestycji w zakresie budowy obiektów budowlanych i zagospodarowania terenu.

7. Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:

 • wskaźnik powierzchni zabudowy – maksymalnie 40%,
 • wskaźnik terenu biologicznie czynnego - ze względu na położenie w zasięgu strefy ochrony krajobrazowej współczynnik ten wynosi min. 40%,
 • minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,1,
 • maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1,0,
 • wysokość zabudowy: 
  • dla budynków usługowych – maksymalnie 15 metrów,
  • dla budynków garażowych, gospodarczych – maksymalnie jedna kondygnacja, wysokość - maksymalnie 6 metrów,
 • geometria dachów:
  • dla budynków usługowych ustala się dachy płaskie o nachyleniu do 12º; w przypadku zabudowy, której wysokość nie przekracza 12 metrów dopuszcza się dachy dwu lub wielospadowe (w tym naczółkowe i półszczytowe) o jednakowym nachyleniu głównych połaci dachowych od 25° do 45°, z dopuszczeniem przekrycia lukarn dachem płaskim,
  • dla budynków gospodarczych i garaży ustala się dachy dwu lub wielospadowe (w tym naczółkowe i półszczytowe) o jednakowym nachyleniu głównych połaci dachowych od 15° do 45°; dopuszcza się także realizację dachów płaskich oraz dachów płaskich w formie tarasów związanych funkcjonalnie z budynkiem mieszkalnym,
  • w przypadku rozbudowy istniejącego obiektu dopuszcza się dostosowanie geometrii projektowanego dachu do geometrii dachu istniejącego,
  • dopuszcza się możliwość przedłużenia części lub całości jednej z połaci,
 • kolorystyka obiektów:
  • w materiałach wykończeniowych elewacji nakaz stosowania odcieni bieli, beżu, brązu i szarości z dopuszczeniem odcieni czerwieni w przypadku zastosowania okładziny ceglanej; zakazuje się stosowania okładzin elewacyjnych typu siding winylowy, PVC,
  • dachy w odcieniach kolorów czerwonego, brązowego lub szarego,
  • ustala się zasadę, aby dachy obiektów posiadały kolory ciemniejsze niż ich ściany.
 • zasady obsługi parkingowej obszaru - minimalne ilości miejsc postojowych dla samochodów osobowych: 
  • dla funkcji i zabudowy usługowej - dla firm produkcyjnych, usługowych, biur i administracji - ustala się minimum 1 miejsce na 20m2 powierzchni użytkowej z wyłączeniem powierzchni pomocniczej (magazynowej, socjalnej, technicznej),
  • dla gastronomii (bary, kawiarnie) – minimum 1 miejsce na 4 miejsca konsumpcyjne,
  • lub przyjmując jako wskaźnik ilości pracowników - minimum 1 miejsce na 10 zatrudnionych,
  • konieczność zapewnienia minimum 3% miejsc postojowych jako przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych, jednak nie mniej niż jedno miejsce,
  • dopuszcza się możliwość lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów osobowych w formie zatok postojowych lub w formie parkowania przykrawężnikowego.
  • tereny istniejących dróg wewnętrznych, pozostawia się do utrzymania z dopuszczeniem możliwości ich likwidacji lub zmiany ich przebiegu pod warunkiem utrzymania pełnej dostępności komunikacyjnej terenów, które obsługiwały przed dokonaniem zmiany,
  • minimalną szerokość dróg wewnętrznych oraz dojazdów nie wydzielonych liniami rozgraniczającymi w terenach budowlanych ustala się na 5 metrów.

8. Ustala się następujące parametry nowo wydzielanych działek budowlanych dla terenów zabudowy usługowej:

 • powierzchnia nowo wydzielonych działek powinna być nie mniejsza niż 1000 m2,
 • szerokość nowo wydzielonych działek powinna być nie mniejsza niż 18 metrów,
 • dopuszcza się wydzielenie działek o powierzchni mniejszej:
  • w celu wydzielenia nowych dojazdów, dróg i parkingów oraz w celu wydzielenia nowych terenów dla lokalizacji urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej,
  • jeżeli celem podziału jest powiększenie sąsiedniej nieruchomości lub regulacja granic między sąsiadującymi nieruchomościami,
  • ze względu na istniejące podziały, nieregularne kształty działki lub konfigurację terenu dopuszcza się odstępstwo od ustalonej minimalnej wielkości działki o 20% jej powierzchni.

c) 6ZU (Tereny zieleni urządzonej o charakterze izolacyjnym).

1. Przeznaczenie podstawowe - zieleń pełniąca funkcję izolacyjną.

2. Dopuszcza się:

 • utrzymanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej oraz usługowej z możliwością przeprowadzania remontów, przebudowy i rozbudowy,
 • lokalizację sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej oraz realizację urządzeń wodnych,
 • lokalizację dróg, dojazdów nie wydzielonych oraz przejazdów, ciągów i dojść pieszych, tras rowerowych oraz miejsca postojowe,
 • trasy rowerowe i szlaki turystyczne,
 • realizację urządzeń sportu i rekreacji,
 • realizację zbiorników retencyjnych,
 • realizację nowych zalesień,
 • elementów małej architektury,
 • urządzeń i obiektów ograniczających oddziaływania i zanieczyszczenia komunikacyjne – w tym ochrony akustycznej.

3. Ustala się:

 • zakaz realizacji ogrodzeń pełnych za wyjątkiem elementów urządzeń ochrony akustycznej,
 • zakaz realizacji nowych budynków,
 • zakaz niszczenia zadrzewień śródpolnych i przydrożnych, jeżeli nie wynika to z ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych.

4. W granicach terenów ZU ustala się wskaźnik terenu biologicznie czynnego - minimum 80%.

W związku z tym, że część powierzchni Nieruchomości (około 2100m2) znajduje się w strefie ochrony krajobrazowej ustala się:

 • konieczność podporządkowania planowanego zainwestowania ochronie przyrodniczej i krajobrazowej, zwłaszcza w zakresie walorów widokowych poprzez celowe kształtowanie zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • dbałość o wkomponowywanie nowych obiektów i urządzeń w krajobraz,
 • w terenach przeznaczonych pod zabudowę położonych w strefie wskaźnik terenu biologicznie czynnego winien wynosić minimum 40%.

5. MOŻLIWOŚĆ ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Na obszarze oznaczonym w MPZP jako 5MN.4u (około 10 arów), obejmującym północną część Nieruchomości, nabywca ma możliwość zlokalizowania zabudowy wolnostojącej, bliźniaczej lub szeregowej. Na parterze każdego z poszczególnych mieszkań można natomiast wydzielić lokale usługowe o charakterze komercyjnym i publicznym (np. gabinety lekarskie, gabinety kosmetyczne, pomieszczenia biurowe, sklepy itp.).
Z kolei na obszarze o oznaczeniu 4U (obejmującym około 17 arów powierzchni w głąb parceli), mogą powstać samodzielne budynki usługowe z możliwością zagospodarowania powierzchni na funkcję mieszkaniową.
W przypadku chęci lokalizacji wyłącznie zabudowy mieszkaniowej - są predyspozycje ku temu, aby powstały tam nawet 3 budynki wolnostojące. Zależy to jednak od indywidualnych koncepcji inwestora.
Przy planowaniu budowy należy jednak uwzględnić obowiązującą nieprzekraczalną linię zabudowy obowiązującą w południowej części działki, wynoszącą od 15 metrów (od strony zachodniej) do 22 metrów (od strony wschodniej). Ogranicza ona zabudowę na obszarze około 400m2 terenu 4U.
Pozostały teren, od strony południowej Nieruchomości, stanowi obszar oznaczony symbolem 6ZU. Zakazuje się tam lokalizacji jakichkolwiek zabudowań, a więc przestrzeń tą zagospodarujemy m.in. za pomocą realizacji zadrzewień, dojazdów, miejsc parkingowych.

6. OPIS OKOLICY
W najbliższej okolicy dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Ulica ta charakteryzuje się niską częstotliwością przejeżdżania pojazdów - głównie są to mieszkańcy pobliskich domów. Nawet bliskość drogi krajowej numer 94, znajdującej się za ekranami akustycznymi, nie wpływa na to, by w okolicy było słychać szum samochodów. 

W pobliskich domach mieszkańcy zlokalizowali swoje prywatne gabinety lekarskie i co najmniej 3 gabinety stomatologiczne.

Niewątpliwą zaletą Nieruchomości jest bliskość Parku Rodzinnego Uzbornia znajdującego się w odległości 400 metrów, czyli 6 minut spacerem. Dla rodziców z dzieckiem jest to idealne miejsce na spacery, zabawę na jednym z dwóch pobliskich placów zabaw, natomiast na miłośników deskorolki czeka skatepark. 
W znajdującym się tam amfiteatrze odbyło się już wiele koncertów i imprez towarzyszących między innymi obchodom Dni Bochni.

Po drodze do parku, praktycznie na wprost wejścia do niego, zlokalizowany jest najbliższy sklep spożywczy.
Większe markety z artykułami spożywczymi oraz galerie handlowe znajdują się w odległości do 2,5 kilometra. 

Bochnia - nazywana również Miastem Soli - zaprasza do zwiedzenia tras turystycznych dostępnych w lokalnej Kopalni Soli. Szczególnie na rozważenie zasługuje możliwość przeprawy łodzią przez zalaną solanką komorę oraz nocleg 250 metrów pod ziemią.
Wokół zrewitalizowanego niedawno bocheńskiego rynku znajdują się liczne restauracje i pizzerie, a na jego placu powstała fontanna multimedialna. 

W promieniu do 2 kilometrów dostępne są co najmniej 4 przedszkola miejskie, wiele przedszkoli i żłobków prywatnych, 5 szkół podstawowych oraz 5 szkół średnich (zarówno licea, technika jak i szkoły zawodowe).
W odległości tej wzniesione zostały również 4 kościoły. 
Zaledwie 2,3 kilometra musimy pokonać do Krytej Pływalni im. Jana Kota, gdzie mamy możliwość uczęszczania na naukę pływania.

7 kilometrów od granic miasta znajduje się Nowy Wiśnicz, nad którym góruje zamek Kmitów i Lubomirskich oraz dawny Klasztor Karmelitów Bosych.
U podnóża wzgórza zamkowego powstał Park 400-lecia, w którym znajduje się ścieżka edukacyjna z makietami zamków. 

7. OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA
Najbliższy przystanek autobusowy,
 zlokalizowany w odległości około 200 metrów, znajduje się na trasie Bochnia - os. Kurów kursujących autobusów RPK.
Centrum miasta zlokalizowane jest około 1 kilometr od Nieruchomości, a tam znajduje się m.in. zajezdnia autobusowa oraz nieco dalej stacja kolejowa (2,3 kilometra).

Szybki dostęp do większych miast, takich jak Kraków czy Tarnów, gwarantuje autostrada A4. Wjazdy znajdują się zarówno w Bochni (6,1 kilometra), jak i w Targowisku (13,2 kilometra). 

Do granic Krakowa dzieli nas zaledwie 30 minut jazdy autem.
Dotarcie do Wieliczki jest to kwestia około 25 minut.

Oferta działki dostępna wyłącznie w M3N Biuro Nieruchomości.
Klientom kredytującym się pomagamy w uzyskaniu NAJLEPSZYCH WARUNKÓW na rynku.

 • DOKŁADNA LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE OGŁOSZENIA

Zapraszam do kontaktu oraz na prezentację Nieruchomości.
Chętnie odpowiem na wszelkie Państwa pytania.

Kinga Wiche
Specjalista ds. Nieruchomości
500 732 177

M3N Biuro Nieruchomości
ul. Cienista 16a
31-831 Kraków

Nota prawna

Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych K.C.

Szczegóły oferty

Symbol oferty M3N-GS-447
Powierzchnia 3 081,00 m²
Przeznaczenie działki usługowa, rolna, budowlana
Wymiary działki 46x71,5 m
Stan prawny własność
Zagosp. działki niezagospodarowana
Ukształtowanie działki lekko nachylona
Kształt działki nieregularny
Ogrodzenie działki brak
Gaz w ulicy
Woda w ulicy
Dojazd droga nieutwardzona
Otoczenie zabudowa jednorodzinna
Odległość do komunikacji publicznej [m] 200 m
Odl. do sklepu [m] 400 m
Odl. do szkoły [m] 1 400 m
Odl. do przedszkola [m] 1 200 m
Prąd w ulicy
Kanalizacja miejska

Lokalizacja

Kalkulator kredytowy

PLN
%
Wysokość raty

Kalkulator kosztów

PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
%
PLN
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna (opłata notarialna)
VAT od taksy notarialnej (opłaty notarialnej)
Wniosek do WKW
VAT od wniosku do WKW
Prowizja agencji nieruchomości
VAT od prowizji agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego - około
RAZEM (cena + opłaty)

Napisz do nas

Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Trwa wysyłanie...

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem