Biskupice (gw), Szczygłów

Działka na sprzedaż

Opis nieruchomości

M3N Biuro Nieruchomości przedstawia opracowaną propozycję sprzedaży nieruchomości gruntowej.
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z najważniejszymi informacjami:

 • TREŚCIĄ OGŁOSZENIA;
1. Informacje podstawowe
2. Droga
3. Media
4. Przeznaczenie terenu
5. Możliwość zagospodarowania terenu
6. Opis okolicy
7. Obsługa komunikacyjna
 • FILMEM PROMUJĄCYM;
 • ZDJĘCIAMI 3D;
 • DOKŁADNĄ LOKALIZACJĄ (wskazaną na dole ogłoszenia).

1. INFORMACJE PODSTAWOWE

Prezentowana Nieruchomość znajduje się w miejscowości Szczygłów (gm. Biskupice) i posiada numer geodezyjny 225/1.
Powierzchnia parceli wynosi 2300 m2.
Posiada nieregularny kształt, gdzie szerokość frontu wynosi 35,5 metra, a głębokość 89 metrów.
Teren, na którym się znajduje jest płaski.

2. DROGA

Nieruchomość posiada dostęp do asfaltowej drogi gminnej za pośrednictwem nieutwardzonej drogi wewnętrznej o długości około 60 metrów i szerokości 5 metrów. Składa się ona z działek o numerach geodezyjnych 225/3 i 227/2, do których inwestor uzyska udziały po zakupie działki. 

3. MEDIA

prąd - słup z energią elektryczną w drodze gminnej, w odległości około 50 metrów,
woda - na działce o numerze 227/2, stanowiącej drogę dojazdową, w odległości około 50 metrów,
gaz -  na działce o numerze 227/2, stanowiącej drogę dojazdową, w odległości około 52 metry.

4. PRZEZNACZENIE TERENU

Nieruchomość została objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Miejscowości Szczygłów i Zabłocie w gminie Biskupice, gdzie oznaczona jest symbolem:

G9MN (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej). Obejmuje cały obszar Nieruchomości.

 • Zrzut MPZP znajduje się w GALERII ZDJĘĆ.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DLA TERENÓW OBJĘTYCH PLANEM:

G9MN (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej).

1. Jako przeznaczenie podstawowe ustala się funkcję mieszkaniową realizowaną w zabudowie jednorodzinnej wolnostojącej lub bliźniaczej.

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się możliwość lokalizacji:

 • usług o charakterze komercyjnym oraz usług o charakterze publicznym realizowanych jako obiekty wolnostojące lub wbudowanych w budynki,
 • budynków gospodarczych i garaży,
 • sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej,
 • dróg i dojazdów nie wydzielonych, zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, ścieżek rowerowych, przejść i ciągów pieszych,
 • obiektów i urządzeń sportu i rekreacji oraz obiektów małej architektury typu fontanna, pomnik, plac zabaw, altana, ławki, siedziska itp.

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń przeznaczenia dopuszczalnego jest:

 • dostosowanie go do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego,
 • zachowanie proporcji, aby powierzchnia użytkowa usług o charakterze komercyjnym oraz o charakterze publicznym, nie stanowiła więcej niż 40% powierzchni użytkowej obiektu mieszkaniowego realizowanego lub zrealizowanego na działce budowlanej,
 • utrzymanie zasady braku uciążliwości prowadzonego programu usługowego dla mieszkańców.

4. Ustala się podstawowe zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

 • w celu zachowania wartości przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych terenu nakazuje się przestrzeganie zasad ochrony i kształtowania środowiska we wszelkich poczynaniach inwestycyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi,
 • w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i spełnienia wymogów sanitarnych zakazuje się realizacji budynków bez wyposażenia ich w urządzenia infrastruktury technicznej - przez które rozumie się sieci i urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne i energetyczne. Obowiązuje zakaz wprowadzania nieczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i do ziemi,
 • w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza z procesów spalania paliw dla nowych budynków, dopuszcza się możliwość indywidualnego sposobu zaopatrzenia budynków w ciepło, z obowiązkiem wykorzystania niskoemisyjnych nośników energii lub ustala się konieczność zastosowania technologii i urządzeń zapewniających minimalizację emisji zanieczyszczeń do środowiska,
 • ustala się możliwość prowadzenia remontów, rozbudowy i budowy urządzeń melioracji wodnych, w zakresie i rozmiarze wynikającym z potrzeb. W sytuacjach konieczności realizacji inwestycji na terenach posiadających sieci i urządzenia melioracyjne, należy wykonać inwestycję w taki sposób, aby jej realizacja nie wpłynęła negatywnie na funkcjonowanie istniejących sieci i urządzeń.

5. Zgodnie z przepisami odrębnymi, ewentualna uciążliwość wynikająca z prowadzonej działalności musi ograniczać się do granic terenu, do którego użytkownik posiada tytuł prawny.

6. Ustala się poziom hałasu: w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami MN obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

7. Wzdłuż cieków wodnych ustala się strefę hydrogeniczną - w przypadku tej Nieruchomości obejmuje ona pas o szerokości około 10 metrów wzdłuż wschodniej granicy działki - obejmuje pasy terenu położone w bezpośrednim sąsiedztwie cieków.
Zgodnie z przepisami odrębnymi zabrania się grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5m od linii brzegu, a także zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar. W części strefy hydrogenicznej, obejmującej pasy terenu o szerokości 5m od górnej krawędzi koryta cieku obowiązuje zakaz realizacji obiektów kubaturowych, w pozostałych terenach położonych w zasięgu tej strefy, istniejące budynki pozostawia się do utrzymania, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w zmianie planu oraz dopuszcza się w terenach tych możliwość realizacji nowych budynków z zastrzeżeniem, że wszelką działalność inwestycyjną w tej części strefy należy prowadzić ze świadomością możliwości wystąpienia zagrożenia podtopienia. Obecni użytkownicy oraz przyszli inwestorzy, winni podjąć działania zmierzające do zredukowania ewentualnych strat materialnych i niematerialnych na wypadek wystąpienia zagrożenia polegające między innymi na: realizacji budynków bez podpiwniczenia, podniesienia rzędnej pierwszej kondygnacji budynku oraz zastosowanie materiałów budowlanych odpornych na wodę.

8. Ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego poprzez określenie następujących zasad kształtowania zabudowy oraz zasad podziału terenu na nowe działki budowlane:

 • budynki, ich forma i gabaryty oraz usytuowanie na działce wraz z innymi elementami zagospodarowania terenu (ogrodzenia, garaże, obiekty małej architektury, detal architektoniczny oraz zieleń) muszą uwzględniać ukształtowanie i położenie terenu, jego ekspozycję oraz zastane sąsiedztwo,
 • w celu osiągnięcia pożądanych efektów funkcjonalno-przestrzennych oraz dla zapewnienie ładu przestrzennego ustala się dla budynków zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:
  • maksymalną wysokość budynków 10 metrów, licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu,
  • zasadę, aby dachy obiektów były dwuspadowe lub wielospadowe, o jednakowym nachyleniu głównych połaci - od 25º do 45º,
  • możliwość doświetlenia dachów lukarnami lub oknami połaciowymi,
  • zasadę, aby pokryciem dachów była dachówka lub elementy o fakturze dachówek,
  • zasadę, aby dachy posiadały kolory ciemniejsze niż ich ściany; wprowadza się zakaz stosowania pokryć dachowych i ścian w kolorach jaskrawym (np. intensywnie żółtych, zielonych, fioletowych, niebieskich);
  • możliwość przekrycia części budynku dachem o nachyleniu połaci od 2º do 12º, pod warunkiem, iż ta część budynku nie przekroczy wysokości 5 metrów licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu lub najwyższej części dachu, a jej powierzchnia zabudowy nie przekroczy 25 m2.
 • ogrodzenia - w terenach budowlanych zakazuje się stosowania ogrodzeń przekraczających wysokość 1,8 metra od poziomu terenu oraz ustala się zakaz realizacji ogrodzeń pełnych na odcinkach dłuższych niż 5 metrów,
 • dopuszcza się możliwość realizacji budynków w granicy działki lub w odległości 1,5 metra od jej granicy (np. gdy szerokość działki jest mniejsza niż 16 metrów; gdy jest to uzasadnione istniejącym zagospodarowaniem działki sąsiedniej lub jest wskazane ze względów na istniejące zagospodarowanie terenu inwestycji itp.) pod warunkiem nie wywoływania sytuacji kolizyjnej np. zacieniania działki sąsiedniej, utrudnienia jej zagospodarowania, w tym możliwości dojazdu.
 • ustala się, że teren biologicznie czynny działki budowlanej - nie może być mniejszy niż 40% powierzchni działki budowlanej,
 • ustala się, że wskaźnik powierzchni zabudowy terenu - nie może być większy niż 30%.

9. W terenach budowlanych dopuszcza się dokonywanie nowych podziałów działek:

 • w celu powiększenia, regulacji kształtu działki lub poprawy jej dostępności,
 • w celu wydzielenia nowych dojazdów, dróg i parkingów,
 • w celu wydzielenia nowych terenów dla lokalizacji urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej
 • w innych przypadkach, o których mowa w przepisach: ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, przepisach ustawy prawo wodne oraz w przepisach innych ustaw regulujących kwestie podziału nieruchomości,
 • dokonywanie nowych podziałów wymaga utrzymania zasady, że drogi zapewniające do niej dojazd są prostopadłe do granic działki. W sytuacji gdy kształt istniejącej dzielonej działki uniemożliwia wydzielenie dojazdu pod kątem prostym dopuszcza się od powyższej zasady tolerancję wynoszącą do 30º,
 • zgodnie z ustaleniami dotyczącymi ich wielkości podanymi w pkt. 10.

10. Ustala się następujące parametry nowo wydzielanych działek budowlanych dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:

 • minimalna powierzchnia działki wynosi:
  • dla budynku wolnostojącego 1000 m2,
  • dla zabudowy bliźniaczej minimum 700 m2,
 • minimalna szerokość działki wynosi:
  • dla budynku wolnostojącego 18 metrów,
  • dla budynku w zabudowie bliźniaczej 14 metrów.

Dopuszcza się możliwość obniżenia o 20% ustalonych powyżej w pkt. 10 parametrów nowo wydzielanych działek budowlanych w sytuacjach gdy wielkość dzielonej działki uniemożliwia utrzymanie ustalonych parametrów.

11. Ustala się zasadę, iż na działce zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej można zlokalizować po jednym budynku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

12. Ustala się zasadę obsługi parkingowej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - w obrębie działki o wyłącznej funkcji mieszkaniowej należy zlokalizować minimum 2 stałe miejsca parkingowe, w granicach tej działki dopuszcza się możliwość realizacji maksimum 2 wolnostojących garaży.

5. MOŻLIWOŚĆ ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nieruchomość znajduje się wśród nielicznych zabudowań mieszkalnych jednorodzinnych. W przeważającej części otoczona jest przez łąki oraz tereny uprawne, a w oddali widać nowo powstające domy. 
Jest to idealne miejsce dla wielbicieli natury i życia w cichym miejscu. 
Powierzchnia działki jest wystarczająca, aby po wybudowaniu wymarzonego domu zostało jeszcze miejsce na atrakcje dla osób w każdym wieku. 
W letnie dni można rozkoszować się słońcem w ogrodzie, gdzie najmłodsi będą mieć dużo miejsca na gry i zabawę.  

6. OPIS OKOLICY

Prezentowana parcela znajduje się w dogodnej lokalizacji, w pobliżu większych miast jakimi są Wieliczka czy Kraków. Pozwala to na podjęcie pracy w większym mieście, a zarazem na cieszenie się z uroków życia na wsi. 
Najbliższy sklep spożywczy zlokalizowany jest około 800 metrów od działki, a w pobliżu niego zlokalizowany jest kościół. 
W pobliskich miejscowościach znajdziemy liczne lokale usługowe, takie jak salony fryzjerskie, pizzeria, lodziarnie, a także warsztaty samochodowe.
Odległość od najbliższej szkoły podstawowej w Trąbkach wynosi około 4 kilometry (kursuje autobus szkolny).

7. OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA

Najbliższy przystanek autobusowy, z którego dostaniemy się w kierunku Wieliczki oraz Krakowa znajduje się około 200 metrów od prezentowanej Nieruchomości. 

Odległość do najbliższych miast:
Wieliczka - 7,2 kilometra,
Kraków - 13 kilometrów,
Gdów - 8,5 kilometra.

Oferta działki dostępna wyłącznie w M3N Biuro Nieruchomości.
Klientom kredytującym się pomagamy w uzyskaniu NAJLEPSZYCH WARUNKÓW na rynku.

 • DOKŁADNA LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE OGŁOSZENIA

Zapraszam do kontaktu oraz na prezentację Nieruchomości.
Chętnie odpowiem na wszelkie Państwa pytania.

Kinga Wiche
Specjalista ds. Nieruchomości
500 732 177

M3N Biuro Nieruchomości
ul. Cienista 16a
31-831 Kraków

Nota prawna

Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych K.C.

Szczegóły oferty

Symbol oferty M3N-GS-243
Powierzchnia 2 300,00 m²
Przeznaczenie działki budowlana
Wymiary działki 35.5 x 89 x 21 x 73 x 7.5 x 30 m
Stan prawny własność
Zagosp. działki niezagospodarowana
Ukształtowanie działki płaska
Kształt działki nieregularny
Ogrodzenie działki brak
Gaz jest
Woda jest
Dojazd droga polna
Otoczenie działki niezabudowane
Odległość do komunikacji publicznej [m] 200 m
Odl. do sklepu [m] 800 m
Odl. do szkoły [m] 4 000 m
Prąd jest
Kanalizacja brak

Lokalizacja

Kalkulator kredytowy

PLN
%
Wysokość raty

Kalkulator kosztów

PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
%
PLN
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna (opłata notarialna)
VAT od taksy notarialnej (opłaty notarialnej)
Wniosek do WKW
VAT od wniosku do WKW
Prowizja agencji nieruchomości
VAT od prowizji agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego - około
RAZEM (cena + opłaty)

Napisz do nas

Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Trwa wysyłanie...

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem