Kłaj, Stanisławice

Działka na sprzedaż

Opis nieruchomości

M3N Biuro Nieruchomości przedstawia opracowaną propozycję sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z najważniejszymi informacjami:

 • TREŚCIĄ OGŁOSZENIA;
1. Informacje podstawowe
2. Droga
3. Media
4. Przeznaczenie terenu
5. Możliwość zagospodarowania terenu
6. Opis okolicy
7. Obsługa komunikacyjna
 • FILMEM PROMUJĄCYM;
 • ZDJĘCIAMI 3D;
 • DOKŁADNĄ LOKALIZACJĄ (wskazaną na dole ogłoszenia).

1. INFORMACJE PODSTAWOWE
Prezentowana Nieruchomość o numerze geodezyjnym 645 położona jest w miejscowości Stanisławice, gmina Bochnia.
Powierzchnia działki wynosi 2400 m2.
J
ej kształt jest nieregularny, a teren płaski.
Szerokość
parceli przy frontowej granicy wynosi 15 metrów, a następnie rozszerza się do 21 metrów przy granicy północnej. Jej głębokość wynosi od 133 metrów (strona zachodnia) do 139 metrów (strona wschodnia).

2. DROGA
Dostęp do parceli zapewniony jest bezpośrednio z asfaltowej drogi gminnej.

3. MEDIA

 • prąd - na działce sąsiedniej o numerze 646/2, w odległości około 15 metrów,
 • woda - na działce przy granicy z drogą,
 • gaz - na działce sąsiedniej o numerze 644/5, w odległości około 20 metrów,
 • kanalizacja - na działce o numerze 695/1, w odległości około 20 metrów.

4. PRZEZNACZENIE TERENU 
Nieruchomość została objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Sołectw Gminy Bochnia, gdzie oznaczona jest symbolem:

MN2 (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej). Obejmuje cały obszar Nieruchomości.

 • Zrzut MPZP znajduje się w GALERII ZDJĘĆ.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DLA TERENÓW OBJĘTYCH PLANEM:

1. Przeznaczenie podstawowe:

 • budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,
 • budownictwo zagrodowe oraz obiekty i urządzenia związane z prowadzeniem gospodarki rolnej.

2. Dopuszcza się:

 • usługi publiczne i komercyjne, nie oddziaływujące znacząco na środowisko,
 • obiekty i urządzenia towarzyszące zabudowie wymienionej w pkt 1, w tym komunikacja (dojścia, dojazdy), infrastruktura niezbędna dla potrzeb lokalnych, urządzenia sportu i rekreacji, zieleń urządzona, obiekty małej architektury.

3. Obowiązuje zakaz lokalizacji:

 • zabudowy wielorodzinnej,
 • otwartych placów składowych,
 • urządzeń wież radiokomunikacyjnych.

4. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

 • budynki mieszkalne jednorodzinne powinny być lokalizowane w układzie wolnostojącym lub bliźniaczym (z wykluczeniem układu szeregowego),
 • wysokość budynku nie może być większa niż 10 metrów (z tolerancją do 10%), 
 • wielkość działek pod zabudowę w przypadku dokonywania nowych podziałów geodezyjnych nie może być mniejsza niż 1200m2
 • powierzchnia zabudowana nie może być większa niż 30% powierzchni działki budowlanej,
 • powierzchnia terenu biologicznie czynnego - minimalnie 40% powierzchni terenu inwestycji (działki budowlanej),
 • warunkiem realizacji zabudowy na działce jest uregulowany dostęp tej działki do drogi publicznej oraz zapewnienie minimalnej szerokości frontu działki - 20 metrów, przy kącie położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego od 60o do 120o,
 • użytkownik obiektu powinien zapewnić 2 miejsca postojowe lub garażowe łącznie na 1 budynek mieszkalny w obrębie działki budowlanej.

5. Realizacja nowych lub przebudowa istniejących budynków, a także zmiany zagospodarowania i użytkowania terenów nie mogą naruszać:

 • praw właścicieli, użytkowników i administratorów terenów sąsiadujących,
 • norm technicznych, sanitarnych i przeciwpożarowych,
 • innych wymagań, a w szczególności dotyczących ochrony środowiska, gospodarki wodnej i geologii oraz ochrony dóbr kultury i krajobrazu,
 • ograniczeń w dysponowaniu terenem wynikających z prawomocnych decyzji administracyjnych - Kodeks Postępowania Administracyjnego.

6. Forma wolnostojących obiektów usługowych oraz obiektów gospodarczych, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego, powinna spełniać następujące wymagania:

 • wysokość obiektów usługowych nie może przekraczać 8 metrów, a dla obiektów gospodarczych - 6 metrów,
 • ograniczenia wysokości budynku oraz obiektów usługowych nie dotyczą obiektów usługowych służących realizacji celów publicznych,
 • kolorystyka materiałów wykończeniowych musi być zharmonizowana z kolorystyką pozostałych budynków zlokalizowanych na działce.

7. Ustalenia odnośnie formy architektonicznej budynku:

a) Usytuowanie budynków:
 • na terenach o istniejącej zabudowie budynki należy sytuować w sposób nie naruszający cech swoistych, dyspozycji przestrzeni właściwych dla danej miejscowości,
 • usytuowanie budynków powinno odbywać się w sposób uporządkowany z zachowaniem linii zabudowy budynków frontowych, wzdłuż ciągów komunikacyjnych.
b) Rzut głównej bryły budynku:
 • prostokątny, rzut powinien mieć wymiary zewnętrzne lub proporcje nawiązujące do parametrów budynków swoistych dla danej miejscowości lub jej części,
 • akcentowane wejście powinno znajdować się w części środkowej dłuższego boku rzutu budynku; zaleca się, by wejścia umieszczone poza osią symetrii bryły budynku były czytelnie przesunięte w stosunku do tej osi,
c) Bryła budynków:
 • prostopadłościan nakryty dachem symetrycznym, dwu lub wielospadowym, stromym,
 • liczbę kondygnacji nadziemnych ogranicza się do trzech, przy czym trzecia kondygnacja dopuszczalna jest wyłącznie jako poddasze użytkowe o dachu stromym,
d) Dach:
 • kształt głównej bryły dachu - dwuspadowy lub wielospadowy, na rzucie prostokąta, kąt nachylenia symetrycznych połaci głównych od 30o do 45o.
e) W odniesieniu do budynków usługowych, gospodarczych, zagrodowych, związanych z prowadzeniem gospodarki rolnej oraz garaży ustala się:
 • budynki pomocnicze, gospodarcze i składowe na potrzeby własne należy sytuować poza domem (patrząc od strony przestrzeni publicznej) lub obok niego, jednak nie przed linią wyznaczoną elewacją frontową,
 • rzut głównej bryły budynku - o ile nie jest to sprzeczne z funkcją zaleca się stosowanie rzutów prostokątnych,
 • bryła budynku: zwarta, prostopadłościenna, horyzontalna,
 • liczbę kondygnacji nadziemnych ogranicza się do dwóch, przy czym druga kondygnacja dopuszczalna jest wyłącznie jako poddasze użytkowe o dachu stromym.

8. W celu zapewnienia ochrony przed uciążliwością komunikacyjną wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy od dróg, określające minimalne odległości lokalizacji nowych budynków mieszkalnych oraz obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi - 5 metrów.
Odległość tą można zmniejszyć w przypadku, gdy:

 • budynek lokalizowany jest w nawiązaniu do istniejącej linii zabudowy,
 • ze względu na położenie i wielkość działki, wynikającą z istniejących podziałów, lokalizacja budynku z zachowaniem wskazanej w planie linii zabudowy nie jest możliwa.

Zmniejszenie odległości zabudowy wymaga jednak zachowania wymogów określonych w przepisach odrębnych oraz zastosowania środków technicznych zmniejszających oddziaływania poniżej poziomu ustalonego w przepisach odrębnych bądź zwiększających odporność budynku na zagrożenia i uciążliwości komunikacyjne (hałas, drgania, zanieczyszczenie powietrza).

9. Realizacja zabudowy na działce położonej w terenach objętych systemami kanalizacji wymaga podłączenia jej do tych systemów.

10. Na obszarze działki obowiązuje orientacyjny obszar terenów zmeliorowanych. W związku z tym w rozwiązaniach projektowych należy uwzględniać istniejące urządzenia melioracyjne i zapewnić właściwe warunki odwodnienia terenu.
W przypadku konieczności naruszenia istniejących ciągów drenarskich należy zastosować rozwiązania zapewniające ich drożność i prawidłowe działanie.
Obowiązuje nakaz odtworzenia zniszczonych ciągów drenarskich.
Działania inwestycyjne należy prowadzić pod nadzorem Urzędu Gminy Bochnia.

5. MOŻLIWOŚĆ ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Parametry prezentowanego terenu dają możliwość zabudowania go między innymi budynkiem mieszkalnym, który najlepiej zlokalizować w jego północnej (najszerszej) części. 
Pozostałą jej część może stanowić np. ogród, miejsce do zabawy dla dzieci oraz miejsca parkingowe.
Powierzchnię tą można zaaranżować w dowolny sposób, należy jednak pamiętać, aby był zgodny z wytycznymi zawartymi w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. 

6. OPIS OKOLICY
W najbliższym otoczeniu znajduje się zarówno zabudowa jednorodzinna, jak i działki niezabudowane.
W odległości około 600 metrów umiejscowiony jest lokalny sklep spożywczy.
Przedszkole w Stanisławicach oddalone jest o 650 metrów, natomiast szkoła podstawowa o 1,6 kilometra, czyli około 20 minut poruszając się pieszo.
Najbliższym atrakcyjnym pod względem turystycznym miastem jest Bochnia - 11,6 kilometra od centrum. Znajduje się tam Kopalnia Soli, Muzeum Motyli, Dom Bochniaków, Lapidarium "Skały Małopolski".
Dla aktywnych sportowo dostępna jest kryta pływania w Proszówkach oraz w Bochni (obok także siłownia w Hali Widowiskowo-Sportowej).
Zaledwie 7 kilometrów na południe od Bochni znajduje się malowniczy Nowy Wiśnicz. Góruje nad nim Zamek Kmitów i Lubomirskich, a w promieniu 200 metrów od niego znajduje się Muzeum Pamiątek Po Janie Matejce "Koryznówka", Dawny Klasztor Karmelitów Bosych, Park 400-lecia oraz centrum miasta z zabytkowym ratuszem.
Pokonując 11 kilometrów w stronę Krakowa dojedziemy do Niepołomic, gdzie zwiedzimy gotycki zamek z XIV wieku. 
23 minuty jazdy samochodem dzieli działkę od miasta Wieliczka z ponad 700-letnią Kopalnią Soli.

7. OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA
Lokalizacja Nieruchomości gwarantuje szybki dojazd do takich miast jak Kraków czy Tarnów za pośrednictwem autostrady A4. Najbliższy wjazd znajduje się w odległości 7 minut jazdy samochodem (w Targowisku).
Dzięki temu dojazd do granic Krakowa zajmuje mniej niż 20 minut. 
Możemy tam również dotrzeć za pośrednictwem busów prywatnych firm przewozowych - przystanek około 450 metrów od działki.
W przypadku, gdy ktoś nie posiada samochodu, nie lubi jeździć busem lub ma ochotę wybrać inny sposób podróżowania - zaledwie 20 minut od działki (poruszając się pieszo) zlokalizowana jest stacja kolejowa. Dostaniemy się z niej w kierunku Przemyśla oraz Krakowa. 

Do pobliskich miast dzielą nas następujące odległości:

 • Kłaj - 3,5 kilometra,
 • Bochnia - 11,5 kilometra,
 • Wieliczka - 21 kilometrów,
 • Kraków - 22 kilometry.

Oferta działki dostępna wyłącznie w M3N Biuro Nieruchomości.
Klientom kredytującym się pomagamy w uzyskaniu NAJLEPSZYCH WARUNKÓW na rynku.

 • DOKŁADNA LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE OGŁOSZENIA

Zapraszam do kontaktu oraz na prezentację Nieruchomości.
Chętnie odpowiem na wszelkie Państwa pytania.

Kinga Wiche
Specjalista ds. Nieruchomości
500 732 177

M3N Biuro Nieruchomości
ul. Cienista 16a
31-831 Kraków

Nota prawna

Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych K.C.

Szczegóły oferty

Symbol oferty M3N-GS-513
Powierzchnia 2 400,00 m²
Przeznaczenie działki budowlana
Wymiary działki 15x139 m
Stan prawny własność
Zagosp. działki niezagospodarowana
Ukształtowanie działki płaska
Kształt działki prostokąt
Ogrodzenie działki częściowo ogrodzona
Gaz jest
Woda na działce
Dojazd asfalt
Otoczenie zabudowa jednorodzinna
Odległość do komunikacji publicznej [m] 450 m
Odl. do sklepu [m] 600 m
Odl. do szkoły [m] 1 600 m
Odl. do przedszkola [m] 650 m
Prąd jest
Kanalizacja miejska

Lokalizacja

Kalkulator kredytowy

PLN
%
Wysokość raty

Kalkulator kosztów

PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
%
PLN
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna (opłata notarialna)
VAT od taksy notarialnej (opłaty notarialnej)
Wniosek do WKW
VAT od wniosku do WKW
Prowizja agencji nieruchomości
VAT od prowizji agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego - około
RAZEM (cena + opłaty)

Napisz do nas

Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Trwa wysyłanie...

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem