Dobczyce (gw), Stadniki

Działka na sprzedaż

Opis nieruchomości

M3N Biuro Nieruchomości przedstawia opracowaną propozycję sprzedaży nieruchomości gruntowej.
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z najważniejszymi informacjami:

 • TREŚCIĄ OGŁOSZENIA;
1. Informacje podstawowe
2. Droga
3. Media
4. Przeznaczenie terenu
5. Możliwość zagospodarowania terenu
6. Opis okolicy
7. Obsługa komunikacyjna
 • FILMEM PROMUJĄCYM;
 • ZDJĘCIAMI 3D;
 • DOKŁADNĄ LOKALIZACJĄ (wskazaną na dole ogłoszenia).
1. INFORMACJE PODSTAWOWE
Prezentowana nieruchomość to działka gruntu o numerze geodezyjnym 478/1 położona w Stadnikach, która to miejscowość administracyjnie przynależy do gminy Dobczyce w powiecie myślenickim
Całkowita powierzchnia gruntu wynosi 7800 m2.
Jego szerokość waha się od 10 metrów w najwęższym miejscu aż do 28 metrów w miejscu najszerszym.
Długość to 437 metrów.
Ze względu na kształt nieruchomości, zachęcam do zapoznania się z poglądowymi wymiarami nałożonymi na zdjęcia z drona.
Klasa i użytek RIIIa występuje na całym obszarze działki.

2. DROGA
Działka posiada dostęp do asfaltowej drogi gminnej za pomocą 4-metrowej służebności gruntowej biegnącej wschodnim krańcem działki 487/2.
Służebność ta ujawniona jest w księgach wieczystych.

3. MEDIA
 • woda - na działce sąsiedniej,
 • prąd - w drodze gminnej,
 • gaz - na działce,
 • kanalizacja - projektowana sieć przebiega w drodze gminnej.
4. PRZEZNACZENIE TERENU
Działka została objęta uchwałą w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Stadniki , w którym oznaczona została symbolami:
a) U1- tereny usług. Obejmuje około 720 m2 obszaru nieruchomości.
b) 1U2- tereny usług. Obejmuje około 1600 m2 obszaru nieruchomości.
c) 9MNU- tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Obejmuje około 130 m2 obszaru nieruchomości.
d) 7RM- tereny zabudowy zagrodowej. Obejmuje około1800 m2 obszaru nieruchomości.
e) 7R1- tereny gruntów rolnych. Obejmuje około 3550 m2 obszaru nieruchomości.

a) U1 - tereny usług
1. Podstawowe przeznaczenie:
 • nieuciążliwe obiekty usługowe,
 • bazy, składy,
 • zieleń urządzoną: zieleńce i skwery oraz zieleń o charakterze izolacyjnym.
2. Dopuszczalne przeznaczenie:
 • realizacja funkcji mieszkaniowej w obiektach usługowych,
 • drogi wewnętrzne, ciągi piesze i pieszo-jezdne,
 • miejsca do parkowania, parkingi,
 • budynki gospodarcze, garaże,
 • obiekty małej architektury,
 • obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.
3. Zasady zagospodarowania terenu:
 • obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej,
 • maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,40,
 • minimalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,01, 
 • maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy - 40%,
 • minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - 40%,
 • minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych - 400 m2,
 • minimalna ustalana podziałem szerokość nowo wydzielanych działek budowlanych - 18 m,
 • dla nowo realizowanych oraz rozbudowywanych obiektów z zakresu przeznaczenia podstawowego, ustala się obowiązek zapewnienia miejsc do parkowania w ilości minimum 1 miejsce na 2 zatrudnionych oraz dodatkowo minimum 3 miejsca na 100 m2 powierzchni użytkowej,
 • w terenach U1 obowiązują ograniczenia wynikające z położenia w strefie ochrony sanitarnej 50 m lub w strefie ochrony sanitarnej 150 m od cmentarza.
4. Zasady kształtowania zabudowy:
 • rzut budynku nie może przekraczać 200 m2,
 • długość elewacji nie może być większa niż 30 metrów,
 • maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne,
 • maksymalna wysokość budynków usługowych - 12 metrów przy dachu dwu lub wielospadowym, 9,5 metra przy dachu płaskim,
 • maksymalna wysokość budynków mieszkalnych - 7 metrów przy dachu dwu lub wielospadowym, 5 metrów przy dachu płaskim,
 • dach z kalenicą równoległą do dłuższego boku,
 • wykończenie elewacji: tynk, kamień naturalny lub sztuczny, szkło, cegła klinkier, drewno,
 • pokrycie dachów: materiały ceramiczne lub ich imitacje, blacha, drewno.

b) 1U2 - tereny usług

1. Przeznaczenie podstawowe:
 • nieuciążliwe obiekty usługowe,
 • bazy, składy,
 • zieleń urządzoną: zieleńce i skwery oraz zieleń o charakterze izolacyjnym.
2. Dopuszczalne przeznaczenie:
 • drogi wewnętrzne, ciągi piesze i pieszo-jezdne,
 • miejsca do parkowania, parkingi,
 • budynki gospodarcze, garaże,
 • obiekty małej architektury,
 • obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.
3. Zasady zagospodarowania terenu:
 • obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej,
 • maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,3,
 • minimalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,01, 
 • maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy - 40%,
 • minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - 50%,
 • minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych - 400 m2,
 • minimalna ustalana podziałem szerokość nowo wydzielanych działek budowlanych - 18 m,
 • dla nowo realizowanych oraz rozbudowywanych obiektów z zakresu przeznaczenia podstawowego, ustala się obowiązek zapewnienia miejsc do parkowania w ilości minimum 1 miejsce na 2 zatrudnionych oraz dodatkowo minimum 3 miejsca na 100 m2 powierzchni użytkowej,
 • uciążliwość wszystkich obiektów i urządzeń związanych z działalnością usługową nie może wykraczać poza granice terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny. 
4. Zasady kształtowania zabudowy:
 • rzut budynku nie może przekraczać 500 m2,
 • długość elewacji nie może być większa niż 30 metrów,
 • maksymalnie trzy kondygnacje nadziemne,
 • maksymalna wysokość budynków usługowych - 12 metrów przy dachu dwu lub wielospadowym, 9,5 metra przy dachu płaskim,
 • maksymalna wysokość budynków mieszkalnych - 7 metrów przy dachu dwu lub wielospadowym, 5 metrów przy dachu płaskim,
 • dach z kalenicą równoległą do dłuższego boku,
 • wykończenie elewacji: tynk, kamień naturalny lub sztuczny, szkło, cegła klinkier, drewno,
 • pokrycie dachów: materiały ceramiczne lub ich imitacje, blacha, drewno.
c) 9MNU - tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej
1. Przeznaczenie podstawowe:
 • zabudowa mieszkaniowa i usługowa,
 • nieuciążliwe obiekty usługowe,
 • obiekty usług publicznych,
 • zieleń urządzona,
2. Przeznaczenie dopuszczalne:
 • drogi wewnętrzne, ciągi piesze i pieszo-jezdne,
 • cieki wodne z obudową biologiczną,
 • miejsca do parkowania, parkingi,
 • budynki gospodarcze, garaże,
 • obiekty małej architektury,
 • obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.
3. Zasady zagospodarowania terenu:
 • obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy w układzie bliźniaczym i szeregowym,
 • maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,4,
 • minimalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,01, 
 • maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy - 30%,
 • minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - 40%,
 • minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych - 700 m2 ,
 • minimalna ustalana podziałem szerokość nowo wydzielanych działek budowlanych - 18 m.
d) 7RM- tereny zabudowy zagrodowej
1. Przeznaczenie podstawowe:
 • zabudowa zagrodowa;
 • budynki i urządzenia służące produkcji rolniczej;
 • zieleń urządzona.
2. Przeznaczenie dopuszczalne:
 • drogi wewnętrzne, ciągi piesze i pieszo-jezdne,
 • obiekty małej architektury,
 • obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.
3. Zasady zagospodarowania terenu:
 • maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,3,
 • minimalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,01, 
 • maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy - 30%,
 • minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - 60%,
 • minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych - 1200 m2 ,
 • minimalna ustalana podziałem szerokość nowo wydzielanych działek budowlanych - 18 m.
4. Zasady kształtowania zabudowy:
 • rzut budynku nie może przekraczać 200 m2, dla działek powyżej 1200 m2 dopuszczalne 300 m2,
 • maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne,
 • wysokość budynków mieszkalnych i inwentarskich oraz budynków i urządzeń służących produkcji rolniczej - max. 9 metrów,
 • wysokość pozostałych budynków - max. 7 metrów,
 • wykończenie elewacji: tynk, kamień naturalny lub sztuczny, szkło, cegła klinkier, drewno,
 • pokrycie dachów: materiały ceramiczne lub ich imitacje, blacha, drewno, dopuszcza się stosowanie dachów pokrytych trawą.
e) 7R1- tereny gruntów rolnych
1. Podstawowym przeznaczeniem tych terenów są grunty rolne.
2. Dopuszczalne przeznaczenie terenów:
 • obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,
 • drogi dojazdowe do gruntów rolnych,
 • cieki wodne wraz z obudową biologiczną,
 • zadrzewienia śródpolne,
 • zalesienia.
3. Obowiązuje zakaz wznoszenia nowych budynków mieszkalnych, gospodarczych i inwentarskich wchodzących w skład gospodarstw rolnych oraz budynków i urządzeń służących produkcji rolniczej.

5. MOŻLIWOŚCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Niewielka część działki objęta jest strefą ochrony sanitarnej 50 m od cmentarza, gdzie obowiązuje zakaz budowy obiektów mieszkalnych oraz indywidualnych ujęć wody.
Większy obszar leży jednak w strefie ochrony sanitarnej 150 m od cmentarza, gdzie ograniczenie dotyczy głównie lokalizacji indywidualnych ujęć wody.
Wymiary, powierzchnia oraz warunki zabudowy obszaru RM pozwalają na posadowienie domu jednorodzinnego w zabudowie zagrodowej.
Część U1 może zostać zagospodarowana na niewielki skład materiałów.
Największe wyzwanie w zagospodarowaniu nieruchomości stwarza jej nieregularny kształt.
Cały obszar działki leży w strefie orientacyjnego zasięgu obszaru zmeliorowanego, gdzie budowę nowych obiektów należy projektować tak, aby nie przerwały one ciągłości urządzeń melioracyjnych.

6. OPIS OKOLICY
W otoczeniu nieruchomości znajdują się połacie pól uprawnych, zabudowa mieszkaniowa, oraz zabudowa zagrodowa.
Po przeciwnej stronie drogi gminnej znajduje się cmentarz rzymskokatolicki.
W Stadnikach znajdziemy szkołę podstawową i niewielki sklep spożywczy.
Swoją siedzibę ma tutaj również Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów.
Gospodarze Stadnickiej winnicy corocznie organizują powitanie lata z możliwością zwiedzania oraz degustacji.
Okoliczne miejscowości nieco oddalone od głównych traktów komunikacyjnych tworzą sieć lokalnych dróg, idealnych na rowerowe przejażdżki.
Las między miejscowościami Krzyworzeka i Kędzierzynka to ogromny teren na długie, leśne wędrówki piesze.

7. OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA
W bezpośredniej okolicy występują głównie drogi lokalne.
Dojazd do najbliższej drogi wojewódzkiej jest kwestią 5 minut.
Dobczyce, gdzie dostępna jest dobrze rozwinięta infrastruktura handlowo-usługowa, oddalone są o około 5 kilometrów.
Odległość do centrum Krakowa wynosi 32 kilometry, a do Wieliczki 20 kilometrów.

Oferta działki dostępna wyłącznie w M3N Biuro Nieruchomości.
Klientom kredytującym się pomagamy w uzyskaniu NAJLEPSZYCH WARUNKÓW na rynku.

 • DOKŁADNA LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE OGŁOSZENIA

Zapraszam do kontaktu oraz na prezentację Nieruchomości.
Chętnie odpowiem na wszelkie Państwa pytania.

Karolina Sławek
Specjalista ds. Nieruchomości
500 732 226

M3N Biuro Nieruchomości
ul. Cienista 16a
31-831 Kraków

Nota prawna

Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych K.C.

Szczegóły oferty

Symbol oferty M3N-GS-587
Powierzchnia 7 800,00 m²
Przeznaczenie działki budowlana, usługowa
Wymiary działki 437 m
Stan prawny własność
Zagosp. działki niezagospodarowana
Ukształtowanie działki falista
Kształt działki nieregularny
Ogrodzenie działki brak
Gaz na działce
Woda jest
Dojazd droga nieutwardzona
Otoczenie zabudowa jednorodzinna
Odl. do sklepu [m] 500 m
Odl. do szkoły [m] 900 m
Prąd w ulicy
Kanalizacja w trakcie prowadzenia

Lokalizacja

Kalkulator kredytowy

PLN
%
Wysokość raty

Kalkulator kosztów

PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
%
PLN
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna (opłata notarialna)
VAT od taksy notarialnej (opłaty notarialnej)
Wniosek do WKW
VAT od wniosku do WKW
Prowizja agencji nieruchomości
VAT od prowizji agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego - około
RAZEM (cena + opłaty)

Napisz do nas

Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Trwa wysyłanie...

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem