Bochnia (gw), Wola Nieszkowska

Działka na sprzedaż

Opis nieruchomości

M3N Biuro Nieruchomości przedstawia opracowaną propozycję sprzedaży nieruchomości gruntowej.
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z najważniejszymi informacjami:

 • TREŚCIĄ OGŁOSZENIA;
1. Informacje podstawowe
2. Droga
3. Media
4. Przeznaczenie terenu
5. Możliwość zagospodarowania terenu
6. Opis okolicy
7. Obsługa komunikacyjna
 • FILMEM PROMUJĄCYM;
 • ZDJĘCIAMI 3D;
 • DOKŁADNĄ LOKALIZACJĄ (wskazaną na dole ogłoszenia).

1. INFORMACJE PODSTAWOWE
Przedstawiamy Państwu działkę położoną w Woli Nieszkowskiej, gminie Bochnia.
Nieruchomość zostanie wydzielona z parceli o numerze geodezyjnym 302. Docelowo jej numerem geodezyjnym będzie 302/2, a jej powierzchnia wynosić będzie około 1703 m2.
Posiada ona nieregularny kształt, którego frontowa granica wynosi 33,6 metra, natomiast głębokość od 39 metrów (strona północna) do 66 metrów (strona południowa).
Zlokalizowana jest na terenie pochyłym w kierunku południowo-wschodnim.

2. DROGA
Grunt posiada bezpośredni dostęp do asfaltowej drogi gminnej.

3. MEDIA

 • prąd- słup na działce sąsiedniej o numerze geodezyjnym 304/1, w odległości około 7 metrów,
 • woda- w działce o numerze geodezyjnym 279, w odległości około 75 metrów,
 • gaz- na wydzielonej działce o numerze 302/1, w odległości około 30 metrów, 
 • kanalizacja- studzienka kanalizacyjna w północno-wschodnim rogu sąsiedniej działki o numerze 302/1, w odległości około 30 metrów.

4. PRZEZNACZENIE TERENU 
Nieruchomość objęta została Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Sołectw Gminy Bochnia, na którym oznaczona jest symbolami:

a) MN2e (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej położone w obszarach chronionego krajobrazu oraz wskazanych w planie jako cenne krajobrazowo). Obejmuje około 7 arów powierzchni całkowitej nieruchomości.
b) ML1 (tereny zabudowy letniskowej). Obejmuje około 7 arów powierzchni całkowitej nieruchomości.
c) ZL (tereny leśne). Obejmuje około 2 ary powierzchni całkowitej nieruchomości.

 • Zrzut MPZP znajduje się w GALERII ZDJĘĆ.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DLA TERENÓW OBJĘTYCH PLANEM:

a) MN2e (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej położone w obszarach chronionego krajobrazu oraz wskazanych w planie jako cenne krajobrazowo).

1. Przeznaczenie podstawowe:

 • budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w układzie wolnostojącym lub bliźniaczym,
 • budownictwo zagrodowe oraz obiekty i urządzenia związane z prowadzeniem gospodarki rolnej.

2. Dopuszcza się:

 • usługi publiczne i komercyjne, nie oddziaływujące znacząco na środowisko,
 • obiekty i urządzenia towarzyszące zabudowie wymienionej w pkt 1, w tym komunikacja (dojścia, dojazdy), infrastruktura niezbędna dla potrzeb lokalnych, urządzenia sportu i rekreacji, zieleń urządzona, obiekty małej architektury,
 • obiekty gospodarcze i garaże, wbudowane lub przybudowane do budynków mieszkalnych, bądź w budynkach wolnostojących.

3. Obowiązuje zakaz lokalizacji:

 • zabudowy wielorodzinnej,
 • otwartych placów składowych,
 • urządzeń wież radiokomunikacyjnych.

4. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

 • wysokość budynku nie może być większa niż 10 metrów, z tolerancją do 10%,
 • warunkiem realizacji zabudowy jest zapewnienie minimalnej szerokości frontu - 20 metrów, przy kącie położenia granic w stosunku do pasa drogowego od 60° do 120° (dopuszcza się, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, odstępstwo od podanych zasad, przy zachowaniu przepisów odrębnych wynikających z Prawa Budowlanego),
 • powierzchnia zabudowana nie może być większa niż 30% powierzchni działki budowlanej,
 • powierzchnia terenu biologicznie czynnego - minimalnie 40% powierzchni terenu inwestycji (działki budowlanej),
 • warunkiem realizacji zabudowy na działce jest uregulowany dostęp tej działki do drogi publicznej,
 • użytkownik powinien zapewnić odpowiednią ilość miejsc postojowych zlokalizowanych w obrębie działki - dla terenów MN2e: 2 miejsca postojowe lub garażowe łącznie na 1 budynek mieszkalny.

5. Ustala się następujące zasady kształtowania formy architektonicznej terenów położonych w obszarach chronionego krajobrazu i wyznaczonych w planie terenach cennych krajobrazowo:

 • ​​​​​​usytuowanie budynków: usytuowanie budynków powinno odbywać się w sposób uporządkowany z zachowaniem linii zabudowy budynków frontowych,
 • rzut głównej bryły budynku: prostokątny, rzut powinien mieć wymiary zewnętrzne lub proporcje nawiązujące do parametrów budynków swoistych dla danej miejscowości lub jej części,
 • wejście akcentowane gankiem lub w inny sposób powinno znajdować się w części środkowej dłuższego boku rzutu budynku; zaleca się, by wejścia umieszczone poza osią symetrii bryły budynku były czytelnie przesunięte w stosunku do tej osi,
 • bryła budynku: prostopadłościenna,
 • dach: dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia symetrycznych połaci głównych od 30° do 45°, pokryty gontem drewnianym, dachówka ceramiczną w kolorach naturalnych, blachą płaską ocynkowaną w arkuszach, łączenie arkuszy w rąbek stojący,
 • dla budynków gospodarczych i garażowych dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych o kącie nachylenia minimum 5°,
 • liczbę kondygnacji naziemnych ogranicza się do dwóch, przy czym druga kondygnacja dopuszczalna jest wyłącznie jako poddasze użytkowe o dachu stromym,

6. Dla budynków usługowych, gospodarczych, zagrodowych związanych z prowadzeniem gospodarki rolnej oraz garaży, lokalizowanych w terenach MN2e obowiązują zasady zawarte w pkt. 5, ponad to ustala się:

 • budynki pomocnicze, gospodarcze i składowe na potrzeby własne należy sytuować poza domem (patrząc od strony przestrzeni publicznej) lub obok niego, jednak nie przed linią wyznaczoną elewacją frontową,
 • rzut głównej bryły budynku - o ile nie jest to sprzeczne z funkcją zaleca się stosowanie rzutów prostokątnych,
 • bryła budynku zwarta, prostopadłościenna, horyzontalna, nakryta dachem dwuspadowym lub wielospadowym, na rzucie prostokąta, o kącie nachylenia symetrycznych połaci głównych od 30° do 45°, pokryty gontem drewnianym, dachówka ceramiczną w kolorach naturalnych, blachą płaską ocynkowaną w arkuszach, łączenie arkuszy w rąbek stojący,
 • liczbę kondygnacji ogranicza się do dwóch, przy czym druga kondygnacja dopuszczalna jest wyłącznie jako poddasze użytkowe w dachu stromym,
 • dopuszcza się zmniejszenie kąta nachylenia połaci dachowych w przypadku obiektów gospodarczych o znacznej rozpiętości dachu, uzasadnionej technologią i rodzajem działalności.

7. Forma wolnostojących obiektów usługowych oraz obiektów gospodarczych, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego, powinna spełniać następujące wymagania:

 • wysokość obiektów usługowych nie może przekraczać 8 metrów, a dla obiektów gospodarczych - 6 metrów (nie dotyczy obiektów służących realizacji celów publicznych),
 • kolorystyka materiałów wykończeniowych musi być zharmonizowana z kolorystyką pozostałych budynków zlokalizowanych na działce,

8. W granicach obszaru objętego ustaleniami planu dopuszcza się wyłącznie takie formy działalności gospodarczej, których oddziaływanie na środowisko, wyższe niż poziom dopuszczalny, nie występuje poza terenem zajmowanym przez obiekty, ani nie powoduje niedopuszczalnego obniżenia standardów środowiskowych w pomieszczeniach mieszkalnych znajdujących się na tym terenie.

9. Realizacja nowych lub przebudowa istniejących budynków, a także zmiany zagospodarowania i użytkowania terenów nie mogą naruszać:

 • praw właścicieli, użytkowników i administratorów terenów sąsiadujących,
 • norm technicznych, sanitarnych i przeciwpożarowych,
 • innych wymagań, a w szczególności dotyczących ochrony środowiska, gospodarki wodnej i geologii oraz ochrony dóbr kultury i krajobrazu - określonych w przepisach odrębnych,
 • ograniczeń w dysponowaniu terenem wynikających z prawomocnych decyzji administracyjnych - Kodeks Postępowania Administracyjnego.

b) ML1 (tereny zabudowy letniskowej). 

1. Przeznaczenie podstawowe - budynki budynki letniskowe w układzie wolnostojącym.

2. Dopuszcza się:

 • wolnostojącą zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
 • usługi publiczne i komercyjne, służące zaspokojeniu potrzeb w zakresie handlu detalicznego, gastronomii, turystyki i sportu,
 • pomocnicze obiekty gospodarcze i garaże wbudowane lub przybudowane do budynków, bądź jako obiekty wolnostojące,
 • drogi dojazdowe i miejsca postojowe,
 • obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.

3. Obowiązuje zakaz lokalizacji:

 • zabudowy zagrodowej,
 • zabudowy szeregowej, bliźniaczej,
 • zabudowy wielorodzinnej,
 • obiektów związanych z produkcją rolną i leśną,
 • oddzielnych budynków magazynowych i otwartych placów składowych,
 • tymczasowych obiektów budowlanych, z wyjątkiem zaplecza budowy,
 • urządzeń wież radiokomunikacyjnych,
 • wolnostojących obiektów wytwórczości i rzemiosła produkcyjnego.

4. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:

 • powierzchnia zabudowana nie może być większa niż 20% działki budowlanej,
 • wielkość powierzchni nowo wydzielanych działek budowlanych nie może być mniejsza niż 700 m2,
 • wysokość budynków mieszkalnych nie może być większa niż 7,5 metra (nie dotyczy obiektów usługowych służących realizacji celów publicznych),
 • nie dozwala się zastosowania jako materiałów wykończeniowych plastykowych listew elewacyjnych typu "sidding", blachy falistej i trapezowej.

5. Forma wolnostojących obiektów niemieszkalnych, powinna spełniać następujące wymagania:

 • wysokość nie może przekraczać 5 metrów (nie dotyczy obiektów usługowych służących realizacji celów publicznych),
 • kolorystyka materiałów wykończeniowych musi być zharmonizowana z kolorystyką pozostałych budynków zlokalizowanych na działce.

6. Ustala się następujące zasady kształtowania formy architektonicznej budynków zlokalizowanych w terenach ML1:

 • usytuowanie budynków: na terenach o istniejącej zabudowie budynki należy sytuować w sposób nie naruszający cech swoistych, dyspozycji przestrzeni właściwych dla danej miejscowości,
 • rzut głównej bryły budynku: prostokątny, rzut powinien mieć wymiary zewnętrzne lub proporcje nawiązujące do parametrów budynków swoistych dla danej miejscowości lub jej części,
 • akcentowane wejście powinno znajdować się w części środkowej dłuższego boku rzutu budynku; zaleca się, by wejścia umieszczone poza osią symetrii bryły budynku były czytelnie przesunięte w stosunku do tej osi,
 • bryła budynku: prostopadłościan nakryty dachem symetrycznym, dwu lub wielospadowym,
 • dach: dwu lub wielospadowy, na rzucie prostokąta; kąt nachylenia symetrycznych połaci głównych od 30° do 45°,
 • liczbę kondygnacji nadziemnych ogranicza się do dwóch, przy czym druga dopuszczalna jest wyłącznie jako poddasze użytkowe w dachu stromym.

7. W odniesieniu do budynków usługowych, gospodarczych, zagrodowych, związanych z prowadzeniem gospodarki rolnej oraz garaży, lokalizowanych w terenach ML1:

 • budynki pomocnicze, gospodarcze i składowe na potrzeby własne należy sytuować poza domem (patrząc od strony przestrzeni publicznej) lub obok niego, jednak nie przed linią wyznaczoną elewacją frontową,
 • rzut głównej bryły budynku - o ile nie jest to sprzeczne z funkcją zaleca się stosowanie rzutów prostokątnych,
 • bryła budynku: zwarta, prostopadłościenna, horyzontalna, nakryta dachem symetrycznym dwu lub wielospadowym o kącie nachylenia symetrycznych połaci głównych od 30° do 45°,
 • liczbę kondygnacji nadziemnych ogranicza się do dwóch, przy czym druga kondygnacja dopuszczalna jest wyłącznie jako poddasze użytkowe w dachu stromym.

c) ZL (tereny leśne). 

1. Przeznaczenie podstawowe - lasy.

2. Przeznaczenie dopuszczalne pod:

 • obiekty i urządzenia gospodarki leśnej,
 • parkingi leśne,
 • urządzenia turystyczne,
 • drogi leśne,
 • urządzenia melioracji wodnych.

3. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów:

 • prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z planami urządzania lasów,
 • zakaz lokalizacji budynków za wyjątkiem obiektów gospodarki leśnej,
 • warunkiem lokalizacji obiektów przeznaczenia dopuszczalnego jest zgodność z zasadami gospodarki leśnej ustanowionych w planach urządzania lasu.

4. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego w zakresie ochrony systemu przyrodniczego:

 • ochrona istniejących zadrzewień i sukcesywne wprowadzenia uzupełnień w celu ochrony gleby przed erozją, 
 • odległość budynków mieszkalnych i budynków z pomieszczeniami na stały pobyt ludzi powinna być nie mniejsza niż 30 metrów od granicy terenu leśnego,
 • dopuszcza się zmniejszenie w/w odległości w przypadku, gdy nie ma innej możliwości lokalizacji budynku na działce budowlanej z istniejących podziałów, jednakże nie mniej niż do 15 metrów od granicy terenu leśnego,
 • lokalizacja obiektów i sieci infrastruktury technicznej z zakresu przeznaczenia dopuszczalnego w obrębie terenów ZL jedynie w przypadku gdy nie ma możliwości lokalizacji tych obiektów i sieci poza terenami ZL.

5. MOŻLIWOŚĆ ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Z racji tego, iż działka posiada kilka przeznaczeń w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego zachęcamy do skonsultowania planowanej inwestycji, aby uzyskać potwierdzenie, iż może ona na pewno powstać. 
Należy pamiętać również o wyznaczonej odległości od granic lasu - 30 metrów, która w szczególnych wypadkach może zostać zmniejszona do 15 metrów.
Pomimo tych ograniczeń parametry działki stwarzają bardzo dobre warunki do usytuowania budynku mieszkalnego oraz aranżacji pozostałego terenu. 
Jest to miejsce stworzone do życia codziennego jak i z przeznaczeniem na weekendowe wyjazdy z miasta. 

6. OPIS OKOLICY
Pomimo bliskości drogi powiatowej, z którą łączy się droga gminna stanowiąca dojazd do działki, okolica jest bardzo cicha i spokojna. 
W najbliższym otoczeniu znajduje się zarówno zabudowa jednorodzinna, jak i rozległe tereny zielone.
Szkoła oraz przedszkole
w Nieszkowicach Wielkich oddalone są o około 3,1 kilometra, a około 30 metrów dalej - zlokalizowany jest sklep spożywczo-przemysłowy. 
Podróżując samochodem w tym samym kierunku, w zaledwie 7 minut dotrzemy do kościoła w Pogwizdowie, a 2 minuty dalej do Baru u Leona.
W odległości 9 kilometrów zlokalizowana jest miejscowość Nowy Wiśnicz, gdzie na wzgórzu zamkowym usytuowany jest zamek Kmitów i Lubomirskich. Związana jest z nim legenda o królowej Bonie, jeżdżącej na osiołku po gzymsie jednej z wież, nazwanej później jej imieniem. Miejscowość ta, ciesząca się dużym zainteresowaniem turystów, przyciąga również pięknym Parkiem 400-lecia, Muzeum Ziemi Wiśnickiej oraz zabytkowym Ratuszem mieszczącym obecnie m.in. bibliotekę. Gdy zmęczy nas już zwiedzanie, restauracje i liczne lodziarnie zapraszają do skorzystania z ich oferty.
Koncepcją na niedzielne wycieczki jest również Kopalnia Soli w Bochni oddalona o niespełna 12 kilometrów.
Odległość do Krakowa wynosi około 45 kilometrów, natomiast do Wieliczki niespełna 32 kilometry.

7. OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA
Zaledwie 60 metrów od działki znajduje się najbliższy przystanek autobusowy, z którego dostaniemy się między innymi do Bochni.
Stamtąd mamy możliwość podróżowania za pomocą prywatnych firm przewozowych oraz korzystając z kolei.
Droga krajowa numer 94 oddalona jest o 11 kilometrów.
Najbliższy wjazd na autostradę A4 zlokalizowany jest w Targowisku (16 kilometrów) lub w Bochni (18 kilometrów).

Oferta działki dostępna wyłącznie M3N Biuro Nieruchomości.
Klientom kredytującym się pomagamy w uzyskaniu NAJLEPSZYCH WARUNKÓW na rynku.

 • DOKŁADNA LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE OGŁOSZENIA

Zapraszam do kontaktu oraz na prezentację Nieruchomości.
Chętnie odpowiem na wszelkie Państwa pytania.

Kinga Wiche
Specjalista ds. Nieruchomości
500 732 177

M3N Biuro Nieruchomości
ul. Cienista 16a
31-831 Kraków

Nota prawna

Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych K.C.

Szczegóły oferty

Symbol oferty M3N-GS-516
Powierzchnia 1 703,00 m²
Przeznaczenie działki budowlana, leśna, rekreacyjna
Wymiary działki 33,6 X 66 m
Stan prawny własność
Zagosp. działki niezagospodarowana
Ukształtowanie działki pochyła
Kształt działki nieregularny
Ogrodzenie działki brak
Gaz jest
Woda jest
Dojazd asfalt
Otoczenie działki niezabudowane
Odległość do komunikacji publicznej [m] 40 m
Odl. do sklepu [m] 3 200 m
Odl. do szkoły [m] 3 150 m
Odl. do przedszkola [m] 3 150 m
Prąd jest
Kanalizacja miejska

Lokalizacja

Kalkulator kredytowy

PLN
%
Wysokość raty

Kalkulator kosztów

PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
%
PLN
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna (opłata notarialna)
VAT od taksy notarialnej (opłaty notarialnej)
Wniosek do WKW
VAT od wniosku do WKW
Prowizja agencji nieruchomości
VAT od prowizji agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego - około
RAZEM (cena + opłaty)

Podobne oferty

oferta na wyłączność
video
działka na sprzedaż - Bochnia (gw), Wola Nieszkowska

działka na sprzedaż

Bochnia (gw), Wola Nieszkowska
  2 500,00 m2 54,00 zł/m2
oferta na wyłączność
video
działka na sprzedaż - Bochnia (gw), Wola Nieszkowska

działka na sprzedaż

Bochnia (gw), Wola Nieszkowska
  1 574,00 m2 73,06 zł/m2
oferta na wyłączność
video
działka na sprzedaż - Bochnia (gw), Wola Nieszkowska

działka na sprzedaż

Bochnia (gw), Wola Nieszkowska
  1 688,00 m2 65,17 zł/m2
oferta na wyłączność
video
działka na sprzedaż - Bochnia (gw), Wola Nieszkowska

działka na sprzedaż

Bochnia (gw), Wola Nieszkowska
  1 704,00 m2 64,55 zł/m2

Napisz do nas

Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Trwa wysyłanie...

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem