Słomniki (gw), Trątnowice

Działka na sprzedaż

Opis nieruchomości

M3N Biuro Nieruchomości przedstawia opracowaną propozycję sprzedaży nieruchomości gruntowej.
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z najważniejszymi informacjami:

 • TREŚCIĄ OGŁOSZENIA;
1. Informacje podstawowe
2. Droga
3. Media
4. Przeznaczenie terenu
5. Możliwość zagospodarowania terenu
6. Opis okolicy
7. Obsługa komunikacyjna
 • FILMEM PROMUJĄCYM;
 • ZDJĘCIAMI 3D;
 • DOKŁADNĄ LOKALIZACJĄ (wskazaną na dole ogłoszenia).
1. INFORMACJE PODSTAWOWE
Prezentowana Nieruchomość o numerze geodezyjnym 35 położona jest w miejscowości Trątnowice, gmina Słomniki.
Powierzchnia działki wynosi 8010 m2.
Jej kształt jest nieregularny, a teren lekko pochyły.
Szerokość 
parceli przy frontowej granicy wynosi 27,5 metra, a następnie rozszerza się do 67 metrów przy granicy północnej.
Jej głębokość wynosi od 185 metrów (strona zachodnia) do 162 metrów (strona wschodnia).

2. DROGA
Dostęp do działki zapewniony jest bezpośrednio z asfaltowej drogi gminnej.

3. MEDIA

 • prąd - na działce przy granicy z drogą,
 • woda - na działce, wzdłuż zachodniej granicy.
4. PRZEZNACZENIE TERENU
Nieruchomość objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Słomniki, w którym oznaczona została symbolami:

a) MN1 (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej). Obejmuje około 7400m2 nieruchomości.
b) R1 (tereny rolnicze). Obejmuje około 600m2 nieruchomości.
 • Zrzut MPZP znajduje się w GALERII ZDJĘĆ.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DLA TERENÓW OBJĘTYCH PLANEM:

a) MN1 (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej).

1. Przeznaczenie podstawowe:

 • zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z możliwością wydzielenia w budynku mieszkalnych lokalu na cele usługowe, zgodnie z przepisami odrębnym.
2. Dopuszczalne przeznaczenie:
 • budynki garażowe i gospodarcze;
 • altany i wiaty;
 • zieleń urządzona;
 • place zabaw;
 • niewydzielone na rysunku plan drogi, dojazdy, dojścia do budynków, miejsca postojowe;
 • obiekty małej architektury;
 • ogrodzenia, przyłącza i urządzenia instalacje od budynków.
4. Dopuszcza się sytuowanie:
 • obiektów sieci i urządzenia instalacyjne do budynków;
 • zabudowy usługowej, zlokalizowanej na działce z budynkiem mieszkalnym lub na odrębnej działce, dla której obowiązują warunki zabudowy i zagospodarowania terenu jak dla terenu MN odpowiednio do układu zabudowy (wolnostojącej, bliźniaczej lub szeregowej);
 • zabudowy mieszkaniowo - usługowej, dla której obowiązują warunki zabudowy i zagospodarowania terenu MN odpowiednio do układu zabudowy (wolnostojącej, bliźniaczej lub szeregowej);
 • zabudowy wielorodzinnej, dla której obowiązują warunki zabudowy i zagospodarowania terenu jak dla terenu MN odpowiednio do układu zabudowy (wolnostojącej, bliźniaczej lub szeregowej);
 • ścieżek pieszych i tras rowerowych;
 • obiektów i urządzeń sportu i rekreacji.
4. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
 • budynki mieszkalne mogą być realizowane jako jednorodzinne, wolnostojące, bliźniacze lub szeregowe;
 • budynki gospodarcze i garażowe mogą być realizowane jako wolnostojące, przybudowane lub wbudowane w budynki mieszkalne;
 • utrzymuje się istniejącą zabudowę zagrodową z możliwością jej rozbudowy, przebudowy i odbudowy;
 • wskaźniki i parametry zagospodarowania terenu MN określa:
 • wskaźnik terenu biologicznie czynnego minimum 30%;
 • wskaźnik powierzchni zabudowy:
  • maksimum 50% dla zabudowy wolnostojącej;
  • maksimum 55% dla zabudowy bliźniaczej;
  • maksimum 60% dla zabudowy szeregowej;
 • wskaźnik intensywności zabudowy:
  • dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej:
   • minimum 0,03;
   • maksimum 0,6:
  • dla zabudowy bliźniaczej:
   • minimum 0,03;
   • maksimum 0,7;
  • dla zabudowy szeregowej:
   • minimum 0,03;
   • maksimum 0,8;
 • minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek:
  • 400 m2 dla zabudowy wolnostojącej;
  • 350 m2 dla zabudowy bliźniaczej;
  • 250 m2 dla zabudowy szeregowej;
 • minimalna szerokość nowo wydzielanych działek:
  • 16 m dla zabudowy wolnostojącej;
  • 12 m dla zabudowy bliźniaczej;
  • 8 m dla zabudowy szeregowej;
 • minimalna ilość miejsc postojowych:
  • 1 miejsce postojowe lub garażowe na 1 dom jednorodzinny.
5. Zasady kształtowania terenu:
 • maksymalna wysokość zabudowy:
  • dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego - 12 m, przy maksimum 2 kondygnacjach nadziemnych; dopuszcza się zwiększenie do 3 kondygnacji przy lokalizacji funkcji usługowej;
  • dla budynku gospodarczego i garażu - 9 m przy maksimum 2 kondygnacjach nadziemnych;
  • dla wiat i altan - 6 m;
 • geometria dachu;
  • dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, mieszkaniowo - usługowego, usługowego - dach dwu i wielospadowy o nachyleniu głównych połaci w przedziale 30º - 45º (z kalenicą równoległą do dłuższego boku budynku);
  • dla budynku gospodarczego, istniejącego inwentarskiego i garażu - dach dwu, jedno i wielospadowy o nachyleniu głównych połaci w przedziale 12º - 45º (z kalenicą równoległą do dłuższego boku budynku); dopuszcza się w przypadku garażu dobudowanego stosowanie dachów płaskich (np. tarasów);
  • inne wymogi dotyczące dachu;
   • dla dachów dwuspadowych na budynku mieszkalnym jednorodzinnym, mieszkaniowo - usługowym, usługowym zakazuje się stosowania połaci dachowych o różnym kącie nachylenia;
   • zakazuje się dla budynku mieszkalnego, mieszkaniowo - usługowego, usługowego, gospodarczego i wolnostojącego garażu stosowania dachów płaskich i kopertowych;
 • pokrycie dachu;
  • preferowana dachówka lub materiały imitujące dachówkę, dopuszcza się inne materiały;
 • forma budynku;
  • o rzucie prostokąta lub sumy prostokątów;
 • kolorystyka budynków;
  • dachy – kolor ciemny, stonowany ( np.: czarny, szary, brąz, czerwień);
  • elewacje – kolor jasny, stonowany;
 • przy rozbudowie, przebudowie, nadbudowie budynków istniejących oraz budowie nowych budynków dopuszcza się zachowanie dotychczasowej wysokości budynku oraz innych jego gabarytów;
 • w sytuacji lokalizacji placu zabaw na działce w terenie MN nie obowiązuje zastosowanie wskaźników i parametrów;
 • w sytuacji lokalizacji budynku mieszkalnego, kiedy jego większa część znajdowałaby się poza pasem izolującym 50m od granic cmentarza, dopuszcza się sytuowanie budynku tak, aby znalazł się częściowo w tym pasie.
b) R1 (tereny rolnicze).

1. Podstawowym przeznaczeniem tych terenów są:
 • uprawy polowe;
 • rolnicze użytki zielone;
 • uprawy ogrodnicze i sady.
2. Dopuszcza się sytuowanie:
 • budynków bezpośrednio związanych z produkcją rolniczą (np. budynki inwentarskie, stodoły, silosy na produkty rolne, wiaty na sprzęt rolny, szklarnie, itp.), poza strefą ochrony szczególnych wartości przyrodniczych i krajobrazowych;
 • budynków powstałych w wyniku adaptacji dawnego budynku mieszkalnego - bez możliwości realizacji funkcji mieszkalnej;
 • obiektów z zakresu zabudowy zagrodowej na zasadach określonych dla terenów nie przeznaczonych w planie pod zabudowę;
 • niewydzielonych na rysunku planu dróg i dojazdów do gruntów rolnych, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych;
 • urządzeń, obiektów i sieci infrastruktury technicznej;
 • budowli i urządzeń związanych z melioracją wodną i działaniami przeciwpowodziowymi i przeciwpożarowymi.
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania:
 • zakaz lokalizacji nowej zabudowy;
 • możliwość przebudowy, odbudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejących budynków mieszkalnych, gospodarczych, inwentarskich i garażowych;
 • dopuszcza się przebudowę i rozbudowę sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
 • obowiązuje nakaz utrzymania i ochrony nie wydzielonych liniami rozgraniczającymi rowów melioracyjnych, kanałów odwadniających i zbiorników wodnych wraz z ich obudową biologiczną;
 • dopuszcza się wszelkie działania zmierzające do utrzymania oraz konserwacji istniejących rowów melioracyjnych i kanałów odwadniających.
5. MOŻLIWOŚCI ZAGOSPOSAROWANIA TERENU
Parametry prezentowanego terenu dają korzystne wskaźniki architektoniczne stwarzają szeroki wachlarz możliwości zagospodarowania gruntu.
Na działce posadowić można wolnostojący dom, bliźniaka lub kilka lokali mieszkalnych w zabudowie szeregowej, a także lokal mieszkalno-usługowy.
Wzdłuż północnej granicy nieruchomości przybiega nieprzekraczalna linia zabudowy wysunięta około 8 metrów w głąb działki.
Bezpośrednio na działce zlokalizowany jest dom jednorodzinny wraz z budynkami gospodarczymi, nadające się do generalnego remontu lub wyburzenia.

6. OPIS OKOLICY
W najbliższym otoczeniu znajduje się zarówno zabudowa jednorodzinna, jak i działki niezabudowane.
W odległości około 3 kilometrów umiejscowiony jest lokalny sklep spożywczy.
Szkoła w Niedźwiedziu oddalona jest o 6 minut od nieruchomości, natomiast przedszkole o 7,7 kilometra, czyli około 11 minut poruszając się samochodem.
Niewątpliwym udogodnieniem dla rodzin z dziećmi będzie kursujący bus szkolny dojeżdżający pod granicę nieruchomości.
6 kilometrów od gruntu znajduje się stacja kolejowa, skąd odjeżdżają pociągi w kierunku Dworca Głównego w Krakowie.
Dla mieszkańców dostępny jest również "GryfBus", który kursuje między Miechowem, Słomnikami a Krakowem. Centrum Słomnik oddalone jest zaledwie 6 kilometrów od działki.
Najbliższym atrakcyjnym pod względem turystycznym miejscem jest Dłubniański Park Krajobrazowy, to istna oaza natury i pięknych widoków.
Położony na granicy Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej i Wyżyny Miechowskiej park, zachwyca kolorami, formami geologicznymi i przede wszystkim widokiem turkusowych źródeł.
Dla pasjonatów koni, zaledwie 800 metrów od nieruchomości znajduje się Stadnina koni Sentio Equestrian, w którym prowadzone są zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

7. OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA
Przez Słomniki przebiega droga krajowa numer 7 (Chyżne - Kraków - Słomniki - Warszawa - Gdańsk), do której dojedziemy w zaledwie 9 minut.
Obecnie trwające prace nad nową drogą ekspresową "S7"na pewno przyśpieszą i ułatwią podróżowanie zarówno w obrębie gminy jak i w kierunku większych miast.
W centrum Słomnik znajduje się przystanek, skąd kursuje autobus linii 222 odjeżdżający w kierunku pętli "Czyżyny Dworzec".
Odległość do granic Krakowa wynosi 14 kilometrów, do Miechowa 23 kilometry, natomiast Proszowice oddalone są 15 kilometrów od działki.
Nieruchomość oddalona 3 minuty od drogi powiatowej, która łączy się z drogą wojewódzką 776.

Oferta działki dostępna wyłącznie w naszym biurze M3 Nieruchomości.
Klientom kredytującym się pomagamy w uzyskaniu NAJLEPSZYCH WARUNKÓW na rynku.

 • DOKŁADNA LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE OGŁOSZENIA

Zapraszam do kontaktu oraz na prezentację Nieruchomości.
Chętnie odpowiem na wszelkie Państwa pytania.


Karolina Sławek
Specjalista ds. Nieruchomości
500 732 226 

M3N Biuro Nieruchomości

os. Bohaterów Września 76
31-621 Kraków

Nota prawna

Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych K.C.

Szczegóły oferty

Symbol oferty M3N-GS-554
Powierzchnia 8 000,00 m²
Przeznaczenie działki budowlana
Wymiary działki 27,5x162x67x185 m
Stan prawny własność
Zagosp. działki częściowo zagospodarowana
Ukształtowanie działki lekko nachylona
Kształt działki prostokąt
Ogrodzenie działki ogrodzona
Gaz brak
Woda na działce
Dojazd ASFALTOWA
Otoczenie zabudowa jednorodzinna
Odległość do komunikacji publicznej [m] 6 500 m
Odl. do sklepu [m] 3 000 m
Odl. do szkoły [m] 3 000 m
Odl. do przedszkola [m] 7 000 m
Prąd na działce
Kanalizacja brak

Lokalizacja

Kalkulator kredytowy

PLN
%
Wysokość raty

Kalkulator kosztów

PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
%
PLN
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna (opłata notarialna)
VAT od taksy notarialnej (opłaty notarialnej)
Wniosek do WKW
VAT od wniosku do WKW
Prowizja agencji nieruchomości
VAT od prowizji agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego - około
RAZEM (cena + opłaty)

Napisz do nas

Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Trwa wysyłanie...

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem