Bochnia (gw), Stradomka

Działka na sprzedaż

Opis nieruchomości

M3N Biuro Nieruchomości przedstawia opracowaną propozycję sprzedaży nieruchomości gruntowej.
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z najważniejszymi informacjami:

 • TREŚCIĄ OGŁOSZENIA;
1. Informacje podstawowe
2. Droga
3. Media
4. Przeznaczenie terenu
5. Możliwość zagospodarowania terenu
6. Opis okolicy
7. Obsługa komunikacyjna
 • FILMEM PROMUJĄCYM;
 • ZDJĘCIAMI 3D;
 • DOKŁADNĄ LOKALIZACJĄ (wskazaną na dole ogłoszenia).

1. INFORMACJE PODSTAWOWE
Prezentujemy Nieruchomość zlokalizowaną w miejscowości Stradomka, w gminie Bochnia.
Posiada ona numer geodezyjny 98/6.
Znajduje się na terenie pochyłym, którego powierzchnia wynosi 1000 m2.
Kształt parceli jest nieregularny, szerokość frontu wynosi 33 metry, natomiast głębokość 40 metrów.

2. DROGA
Grunt posiada dostęp do asfaltowej drogi powiatowej za pośrednictwem wydzielonej geodezyjnie drogi wewnętrznej o numerze 98/7, do której nabywca uzyska udziały. Powierzchnia drogi wewnętrznej wynosi 100 m2, jej długość to 40 metrów, natomiast szerokość 3,5 metra (wjazd od strony drogi asfaltowej ma szerokość 4,5 metra).

3. MEDIA

 • prąd - słup na działce sąsiedniej o numerze geodezyjnym 579/3, w odległości około 10 metrów,
 • woda - w drodze dojazdowej (działka nr 98/7), w odległości około 37 metrów,
 • gaz - na działce o numerze geodezyjnym 97, w odległości około 60 metrów,
 • kanalizacja - w drodze dojazdowej (działka nr 98/7), w odległości około 30 metrów.

4. PRZEZNACZENIE TERENU 
Nieruchomość objęta została Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Sołectw Gminy Bochnia, na którym oznaczona jest symbolem:
a) MN2e (tereny zabudowy jednorodzinnej mieszkaniowej i zagrodowej). Obejmuje całą powierzchnię nieruchomości.

 • Zrzut MPZP znajduje się w GALERII ZDJĘĆ.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DLA TERENÓW OBJĘTYCH PLANEM:

a) MN2e (tereny zabudowy jednorodzinnej mieszkaniowej i zagrodowej).

1. Przeznaczenie podstawowe:

 • budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,
 • budownictwo zagrodowe oraz obiekty i urządzenia związane z prowadzeniem gospodarki rolnej.

2. Dopuszcza się:

 • usługi publiczne i komercyjne, nie oddziaływujące znacząco na środowisko,
 • obiekty i urządzenia towarzyszące zabudowie wymienionej w pkt 1, w tym komunikacja (dojścia, dojazdy), infrastruktura niezbędna dla potrzeb lokalnych, urządzenia sportu i rekreacji, zieleń urządzona, obiekty małej architektury.

3. Obowiązuje zakaz lokalizacji:

 • zabudowy wielorodzinnej,
 • otwartych placów składowych,
 • urządzeń wież radiokomunikacyjnych.

4. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:

 • budynki mieszkalne jednorodzinne powinny być lokalizowane w układzie wolnostojącym lub bliźniaczym (z wykluczeniem układu szeregowego),
 • wysokość budynków nie może być większa niż 7 metrów (z tolerancją do 10%),
 • wielkość działek pod zabudowę w przypadkach dokonywania nowych podziałów geodezyjnych nie może być mniejsza niż 1400 m2,
 • powierzchnia zabudowana nie może być większa niż 30% powierzchni działki budowlanej,
 • powierzchnia terenu biologicznie czynnego - minimalnie 40% powierzchni terenu inwestycji (działki budowlanej),
 • forma wolnostojących obiektów usługowych oraz obiektów gospodarczych, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego, powinna spełniać następujące wymagania:
  • wysokość obiektów usługowych nie może przekraczać 8 metrów, a dla obiektów gospodarczych - 6 metrów,
  • ograniczenia wysokości nie dotyczą obiektów usługowych służących realizacji celów publicznych,
  • kolorystyka materiałów wykończeniowych musi być zharmonizowana z kolorystyką pozostałych budynków zlokalizowanych na działce,
 • warunkiem realizacji zabudowy na działce jest uregulowany dostęp tej działki do drogi publicznej,
 • użytkownik obiektu powinien zapewnić odpowiednią ilość miejsc postojowych zlokalizowanych w obrębie działki budowlanej - 2 miejsca postojowe lub garażowe łącznie na 1 budynek mieszkalny,
 • warunkiem realizacji zabudowy na działce jest zapewnienie ochrony przeciwpożarowej zgodnie z przepisami odrębnymi,
 • warunkiem realizacji zabudowy, bądź rozbudowy na terenach potencjalnie zalewowych, bądź podmokłych oraz bezodpływowych, oznaczonych na rysunku planu, jest uzyskanie opinii od właściwego organu ds. ochrony przeciwpowodziowej.
5. Ustala się następujące zasady kształtowania formy architektonicznej terenów MN2e położonych w obszarach chronionego krajobrazu i wyznaczonych w planie terenach cennych krajobrazowo:
 • usytuowanie budynków:
  • na terenach o istniejącej zabudowie budynki należy sytuować w sposób nie naruszający cech swoistych, dyspozycji przestrzeni właściwych dla danej miejscowości i specyfiki miejsca, z zachowaniem i dostosowaniem do wartościowych elementów, jeśli takie występują (podwórze, zasięg ogrodzenia, budynki, obiekty małej architektury i infrastruktury towarzyszącej),
  • usytuowanie budynków powinno odbywać się w sposób uporządkowany z zachowaniem linii zabudowy budynków frontowych,
  • niwelacja terenu działki: wysokość nasypów nie powinna przekraczać 0,5 metra, obniżenie poziomu terenu (wykop) - do 1,0 metra,
 • rzut głównej bryły budynku:
  • prostokątny, rzut powinien mieć wymiary zewnętrzne lub proporcje nawiązujące do parametrów budynków swoistych dla danej miejscowości lub jej części,
  • wejście akcentowane gankiem lub w inny sposób powinno znajdować się w części środkowej dłuższego boku rzutu budynku; zaleca się, by wejścia umieszczone poza osią symetrii bryły budynku były czytelnie przesunięte w stosunku do tej osi,
 • bryła budynków:
  • prostopadłościenna, ww. prostopadłościan nakryty symetrycznym dachem stromym,
  • liczbę kondygnacji nadziemnych ogranicza się do dwóch, przy czym druga kondygnacja dopuszczalna jest wyłącznie jako poddasze użytkowe o dachu stromym,
  • otwory okienne - prostokątne w module kwadratu,
 • dach:
  • kształt głównej bryły dachu - dach dwuspadowy lub wielospadowy, na rzucie prostokąta, kąt nachylenia symetrycznych połaci głównych 30° - 45°,
  • pokrycie - gontem drewnianym, dachówką ceramiczną w kolorach naturalnych, blachą płaską ocynkowaną w arkuszach, łączenie arkuszy na rąbek stojący.
6. W odniesieniu do budynków usługowych, gospodarczych, zagrodowych, związanych z prowadzeniem gospodarki rolnej oraz garaży, lokalizowanych w terenach MN2e, ponadto ustala się:
 • budynki pomocnicze, gospodarcze i składowe na potrzeby własne należy sytuować poza domem (patrząc od strony przestrzeni publicznej) lub obok niego, jednak nie przed linią wyznaczoną elewacją frontową,
 • rzut głównej bryły budynku - o ile nie jest to sprzeczne z funkcją zaleca się stosowanie rzutów prostokątnych,
 • bryła budynku:
  • zwarta, prostopadłościenna, horyzontalna, nakryta dachem określonym w pkt. 5,
  • liczbę kondygnacji nadziemnych ogranicza się do dwóch, przy czym druga kondygnacja dopuszczalna jest wyłącznie jako poddasze użytkowe o dachu stromym,
  • dopuszcza się zmniejszenie kąta nachylenia połaci dachowych w przypadku obiektów gospodarczych o znacznej rozpiętości dachu, uzasadnionej technologią i rodzajem działalności.

7. W granicach obszaru objętego ustaleniami planu dopuszcza się wyłącznie takie formy działalności gospodarczej, których oddziaływanie na środowisko, wyższe niż poziom dopuszczalny, nie występuje poza terenem zajmowanym przez obiekty, ani nie powoduje niedopuszczalnego obniżenia standardów środowiskowych w pomieszczeniach mieszkalnych znajdujących się na tym terenie.
8. Dopuszcza się realizację nie wyznaczonych w planie obiektów służących utrzymaniu i regulacji wód oraz zabezpieczeniu przed zagrożeniem powodziowym.

5. MOŻLIWOŚĆ ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Zgodnie z przeznaczeniem w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, na działce mamy możliwość posadowienia budynku mieszkalnego w zabudowie wolnostojącej lub bliźniaczej.
Zarówno powierzchnia parceli jak i jej parametry są wystarczające do zrealizowania koncepcji inwestora z zakresu obu inwestycji.
Pierwszą fazą realizacji zdecydowanie musi być wykonanie drogi dojazdowej do parceli. Z uwagi na to, iż działka nie była użytkowana przez właściciela, nie posiada fizycznie dojazdu - jednakże jej wykonanie nie będzie dużym wyzwaniem!
Po zakończeniu tego etapu zagospodarujesz nieruchomość w różnorodny sposób - jest to miejsce, gdzie można wykazać się swoją kreatywnością oraz wyobraźnią z zakresu planowania przestrzeni dla siebie i najbliższych.
Odpowiedni plan i przygotowania pozwolą wypełnić każdą wolną przestrzeń w sposób uporządkowany i harmonijny.

6. OPIS OKOLICY
Otoczenie działki stanowią tereny zabudowane, łąki oraz lasy. Jest to spokojna, mała miejscowość, a parcela umiejscowiona jest w jej centrum.
W zasięgu wzroku znajduje się sklep spożywczy, kościół, plac zabaw, przystanek autobusowy oraz gabinet stomatologiczny.
Najbliższa Szkoła Podstawowa mieści się w Nieszkowicach Małych w odległości 750 metrów, a 5 minut dalej (poruszając się pieszo) zlokalizowane jest boisko "Nieszkowianka".
Umiejscowienie geograficzne sprawia, że żadna chwila spędzona w tej okolicy nie będzie stracona.
Zaledwie 4,3 kilometra od działki zlokalizowane jest Łowisko Wieniec wraz ze Smażalnią i Restauracją.
Podobne miejsce możemy znaleźć w pobliskich Nieznanowicach (9,2 kilometra) - Restauracja Kuter Port wraz z łowiskiem i kąpieliskiem, gdzie ochłodzimy się w upalne dni.
Możliwość bezpiecznej kąpieli mamy również w Łapanowie (12,2 kilometra), gdzie znajduje się strzeżony zalew.
Warty uwagi jest także Pałac Żeleńskich na wzgórzu w Grodkowicach (11,8 kilometra), z którego rozpościera się widok na Puszczę Niepołomicką i Pogórze.
Wybierając się nieco dalej na zachód dotrzemy do Wieliczki (22 kilometry), w której znajduje się jedna z dwóch pobliskich Kopalni Soli - druga z nich zlokalizowana jest w Bochni (14 kilometrów).
Niewątpliwie idealnym miejscem na niedzielną wycieczkę jest miejscowość Nowy Wiśnicz (14 kilometrów). Skorzystamy tam z uroków wspaniałego Zamku Kmitów i Lubomirskich wzniesionego na wzgórzu, u którego podnóży zlokalizowany jest Park 400-lecia oraz plac zabaw. W centrum Wiśnicza znajdziemy restaurację z tarasem (widok na zamek), pizzerię, a także lodziarnie.

7. OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA
W odległości około 60 metrów od nieruchomości zlokalizowany jest najbliższy przystanek autobusowy. 
Chcąc skorzystać z innej formy transportu, bądź dostać się w miejsca bardziej oddalone, możemy dotrzeć do Bochni (14 kilometrów), gdzie jest zarówno dworzec autobusowy jak i dworzec kolejowy.
Dla osób poruszających się własnym środkiem transportu (np. samochodem) niewątpliwym udogodnieniem jest bliskość autostrady A4 oddalonej o 9,5 kilometra - wjazd w Targowisku.
Najbliższe miasta w okolicy to:

 • Gdów - 9,9 kilometra,
 • Bochnia - 14 kilometrów,
 • Nowy Wiśnicz - 14 kilometrów,
 • Wieliczka - 22 kilometry,
 • Kraków - 29 kilometrów.

Oferta działki dostępna wyłącznie M3N Biuro Nieruchomości.
Klientom kredytującym się pomagamy w uzyskaniu NAJLEPSZYCH WARUNKÓW na rynku.

 • DOKŁADNA LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE OGŁOSZENIA

Zapraszam do kontaktu oraz na prezentację Nieruchomości.
Chętnie odpowiem na wszelkie Państwa pytania.

Kinga Wiche
Specjalista ds. Nieruchomości
500 732 177

M3N Biuro Nieruchomości
ul. Cienista 16a
31-831 Kraków

Nota prawna

Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych K.C.

Szczegóły oferty

Symbol oferty M3N-GS-568
Powierzchnia 1 000,00 m²
Przeznaczenie działki budowlana
Wymiary działki 33x40 m
Stan prawny własność
Zagosp. działki niezagospodarowana
Ukształtowanie działki pochyła
Kształt działki nieregularny
Ogrodzenie działki brak
Gaz jest
Woda jest
Dojazd droga nieutwardzona
Otoczenie zabudowa jednorodzinna
Odległość do komunikacji publicznej [m] 60 m
Odl. do sklepu [m] 80 m
Odl. do szkoły [m] 750 m
Odl. do przedszkola [m] 3 600 m
Prąd jest
Kanalizacja miejska

Lokalizacja

Kalkulator kredytowy

PLN
%
Wysokość raty

Kalkulator kosztów

PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
%
PLN
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna (opłata notarialna)
VAT od taksy notarialnej (opłaty notarialnej)
Wniosek do WKW
VAT od wniosku do WKW
Prowizja agencji nieruchomości
VAT od prowizji agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego - około
RAZEM (cena + opłaty)

Podobne oferty

oferta na wyłączność
video
działka na sprzedaż - Bochnia (gw), Wola Nieszkowska

działka na sprzedaż

Bochnia (gw), Wola Nieszkowska
  1 713,00 m2 52,54 zł/m2

Napisz do nas

Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Trwa wysyłanie...

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem