Rzezawa, Bratucice

Działka na sprzedaż

Opis nieruchomości

M3N Biuro Nieruchomości przedstawia opracowaną propozycję sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z najważniejszymi informacjami:

 • TREŚCIĄ OGŁOSZENIA;
1. Informacje podstawowe
2. Droga
3. Media
4. Przeznaczenie terenu
5. Możliwość zagospodarowania terenu
6. Opis okolicy
7. Obsługa komunikacyjna
 • FILMEM PROMUJĄCYM;
 • ZDJĘCIAMI 3D;
 • DOKŁADNĄ LOKALIZACJĄ (wskazaną na dole ogłoszenia).

1. INFORMACJE PODSTAWOWE
Nieruchomość o numerze geodezyjnym 1640 położona jest w miejscowości Bratucice (gmina Rzezawa). 
Jej powierzchnia wynosi 3400 m2.
Posiada nieregularny kształt zbliżony do prostokąta, którego szerokość frontu wynosi około 38 metrów, natomiast długość około 98 metrów.
Położona jest na terenie płaskim, jednak jej powierzchnia wymaga wyrównania, gdyż w niektórych miejscach znajdują się wgłębienia. 

2. DROGA
Dojazd do asfaltowej drogi gminnej zapewniony jest drogą polną, składającą się z działek o numerach 1632/2 oraz 1632/3 należących do Gminy Rzezawa.

3. MEDIA

 • prąd -  w odległości około 110 metrów w stronę południową, na działce numer 1638/4,
 • woda -  w odległości około 70 metrów w stronę południową, na działce numer 1638/4,
 • gaz - w odległości około 70 metrów w stronę południową, na działce numer 1638/3,
 • telefon - w odległości około 130 metrów w stronę południową, na działce numer 1637/1.

4. PRZEZNACZENIE TERENU 
Nieruchomość została objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rzezawa, gdzie oznaczona jest symbolem:

2.ML.8 (Tereny Rekreacji Indywidualnej). Obejmuje cały obszar Nieruchomości. 

 • Zrzut MPZP znajduje się w GALERII ZDJĘĆ.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DLA TERENÓW OBJĘTYCH PLANEM:

1. Przeznaczenie podstawowe:

 • budynki rekreacji indywidualnej,
 • zieleń urządzona, urządzenia sportu i rekreacji, obiekty małej architektury,
 • komunikacja kołowa i piesza (dojazdy, zjazdy, dojścia, drogi wewnętrzne, ciągi pieszo-jezdne, parkingi do 4 stanowisk),
 • niezbędne urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej.

2. Zasady zagospodarowania oraz warunki i standardy kształtowania zabudowy:

 • dopuszcza się możliwość realizacji zabudowy jednorodzinnej,
 • budynki rekreacji indywidualnej oraz budynki mieszkalne powinny być lokalizowane w układzie wolnostojącym (z wykluczeniem układu bliźniaczego i szeregowego),
 • ustala się wskaźniki zagospodarowania terenu:
  • intensywność zabudowy - od 0,1 do 0,5,
  • powierzchnia zabudowy - nie więcej niż 0,25,
  • powierzchnia terenu biologicznie czynnego - nie mniej niż 70%,
 • długość rzutu budynku nie może być większa niż 12 metrów.

3. Zabrania się wprowadzania zmian w naturalnym ukształtowaniu terenu, z wyjątkiem prac związanych z realizacją inwestycji budowlanych w zakresie niezbędnym dla właściwego usytuowania obiektów budowlanych oraz z wyjątkiem działań realizowanych przez uprawnione podmioty w zakresie gospodarki wodnej; w szczególności zabrania się zmian naturalnego kierunku odpływu wód opadowych ze szkodą na nieruchomościach sąsiednich.

4. Stosownie do przepisów dotyczących ochrony przed hałasem ustala się, że tereny oznaczone symbolem ML zalicza się do rodzaju terenów przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

5. Ustala się następujące zasady kształtowania nowej zabudowy dla budynków mieszkalnych oraz rekreacji indywidualnej:

 • rzut budynku - prostokątny lub złożony z prostokątów, z możliwością wzbogacenia poprzez dodanie bądź wycięcie składników rzutu (brył mniejszych, ganków, werand, podcieni, garaży itp.),
 • wysokość zabudowy - nie więcej niż 12 metrów, za wyjątkiem budynków rekreacji indywidualnej, gdzie dopuszcza się nie więcej niż 9 metrów,
 • dachy - strome dwu lub wielospadowe, o tradycyjnej formie, z kalenicą równoległą do podłużnej osi budynku, o jednakowym kącie nachylenia obu połaci dachowych, wynoszącym od 30o do 45o, z nadwieszonym okapem,
 • formy dachów jednorodne w obrębie jednego budynku; kąt nachylenia dachów lukarn, przybudówek, w tym garażu może być mniejszy od kąta nachylenia połaci głównych; na przybudówkach dopuszcza się dach pulpitowy,
 • pokrycie dachu - dachówka ceramiczna lub z innych materiałów o fakturze dachówek,
 • kolorystyka:
  • ściany - barwy jasne, pastelowe, z dopuszczeniem naturalnej kolorystyki drewna, cegły, kamienia,
  • dachy - barwy ciemne (brąz, czerwień, szarość, zieleń).

6. Ustala się następujące zasady kształtowania nowej zabudowy dla budynków gospodarczych oraz garaży:

 • wysokość zabudowy - nie więcej niż 10 metrów,
 • dachy - strome dwu lub wielospadowe, o tradycyjnej formie, z kalenicą równoległą do podłużnej osi budynku, o jednakowym kącie nachylenia obu połaci dachowych, wynoszącym od 30o do 45o,
 • w budynkach o rozpiętości dachu przekraczającej 14 metrów w osiach konstrukcyjnych budynku, dopuszcza się stosowanie połaci dachowych o mniejszym nachyleniu lub dachów płaskich.

7. Forma i gabaryty budynków oraz ich usytuowanie na działce wraz z innymi elementami zagospodarowania (ogrodzenia, budynki gospodarcze, obiekty małej architektury oraz zieleń) powinny być kształtowane w dostosowaniu do cech lokalnego krajobrazu i otaczającego zainwestowania i nawiązywać do form architektury tradycyjnej w celu harmonijnego wkomponowania nowych elementów zagospodarowania w otoczenie.

8. Poziom kondygnacji parteru budynku powinien znajdować się nie wyżej niż 1,5 metra nad poziomem bezpośrednio przyległego terenu.

9. Zakazuje się stosowania ogrodzeń pełnych; formy ogrodzeń powinny nawiązywać do tradycji lokalnej.

10. Przy zagospodarowaniu działki należy wprowadzać zieleń urządzoną oraz obiekty małej architektury.

11. W terenach przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne dopuszcza się lokalizację urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy nieprzekraczającej 100 kW.

12. Ustala się obowiązek zapewnienia dla projektowanych obiektów niezbędnego programu parkingowego w granicach terenu inwestycji, w formie zewnętrznych lub garażowych miejsc postojowych, w ilości nie mniejszej niż 2 miejsca postojowe na działce w zabudowie jednorodzinnej.

13. W przypadku przystąpienia do scalania i podziału nieruchomości na wniosek właścicieli lub użytkowników wieczystych stosuje się następujące zasady:

 • przy wydzielaniu nowych nieruchomości należy uwzględnić: 
  • możliwość zagospodarowania wydzielonych działek w sposób zgodny z określonym w planie przeznaczeniem terenu i z warunkami jego zagospodarowania,
  • dostęp nowo powstających działek do drogi publicznej; sposób podłączenia do drogi publicznej określa, stosownie do przepisów o drogach publicznych, właściwy zarządca drogi,
  • możliwość doprowadzenia sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej, ciepłowniczej oraz telekomunikacyjnej,
  • możliwość zagospodarowania terenu z uwzględnieniem wymogów ładu przestrzennego, w szczególności w zakresie czytelnej struktury funkcjonalno-przestrzennej, kompozycji układu urbanistycznego, prawidłowej obsługi komunikacyjnej.
 • powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej w granicach terenów ML wynosi 5 arów,
 • szerokość frontu działki budowlanej powinna wynosić co najmniej 18 metrów, o ile parametry wyjściowe działki nie wykluczają uzyskania powyższej szerokości,
 • kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego powinien być zbliżony do kąta prostego, o ile szczególne warunki (kształt działki, układ zabudowy, ukształtowanie terenu itp.) nie narzucają innego układu,
 • dopuszcza się inny sposób wydzielenia działki:
  • w celu powiększenia sąsiedniej nieruchomości lub regulacji granic między sąsiadującymi nieruchomościami,
  • w celu uzyskania działki budowlanej, których wyjściowe parametry (powierzchnia, szerokość frontu, kąt położenia granic) nie odpowiadają wymaganiom podanym w punktach powyżej,
  • dla wydzielenia terenów na cele infrastruktury społecznej, technicznej i komunikacyjnej (drogi, dojścia, dojazdy, place zabaw, zieleń, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej itp.),
 • jeżeli przewiduje się wydzielenie działki pod drogę nie będącą drogą publiczną i nie wyznaczoną na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, jej szerokość powinna wynosić co najmniej 5 metrów; odstępstwo dopuszcza się jedynie w sytuacji, gdy istniejące trwałe zainwestowanie uniemożliwia przyjęcie podanej szerokości lub gdy droga zapewnia dojazd do nie więcej niż trzech działek w zabudowie jednorodzinnej, przy czym szerokość działki wydzielanej pod drogę winna zapewniać możliwość dojazdu i dojścia zgodnie z wymaganiami przepisów prawa budowlanego.

5. MOŻLIWOŚĆ ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Umiejscowienie w otoczeniu lasów i łąk oraz powierzchnia Nieruchomości stwarzają możliwość wybudowania nawet 6 domków letniskowych bądź budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Wymaga to jednak uprzedniego oczyszczenia oraz wyrównania terenu, gdyż poziom działki sąsiedniej znajduje się nieznacznie wyżej od tej prezentowanej. Po tych czynnościach miejsce to skradnie serce każdego wielbiciela ciszy i leśnego klimatu. 
Przyszły inwestor musi jednak pamiętać, że bok planowanego budynku może mieć maksymalnie 12 metrów. 
Ze względu na to, iż dojazd zapewniony jest poprzez drogę polną, dla komfortu użytkowania należałoby ją utwardzić na odcinku około 200 metrów. Pierwsze 50 metrów od strony drogi asfaltowej przystosowane jest do przejazdu samochodów osobowych.

6. OPIS OKOLICY
Nieruchomość otoczona jest przez las i łąki,
a najbliższe zabudowania widoczne są w odległości około 100 metrów.

Centrum Bratucic oddalone jest o 1,2 kilometra. Znajdziemy tam między innymi dwa sklepy spożywcze oraz Gminny Ośrodek Zdrowia.
Do kościoła w Okulicach dostaniemy się w 4 minuty podróżując samochodem.
Najbliższa szkoła podstawowa znajduje się w miejscowości Dąbrówka (6,4 kilometra).
Apteka
w Bogucicach położona jest w odległości 5,9 kilometra od działki.

W najbliższej okolicy znajduje się wiele atrakcji turystycznych.
Jedną z nich jest Centrum Aktywnego Wypoczynku Borek oferujący takie usługi jak stadnina koni, karczma, boiska sportowe, park linowy, kąpielisko, mini zoo, gokarty, quady, grota solna. Wszystkie te atrakcje znajdują się 5,7 kilometra od Nieruchomości.
Miejscowość Bochnia zaprasza do zwiedzania Kopalni Soli, Parku Rodzinnego Uzbornia wraz ze skateparkiem i placami zabaw dla najmłodszych. 
Zlokalizowane są tam również liczne szkoły średnie, szkoła muzyczna I i II stopnia, kręgielnia, tężnia solankowa, galeria handlowa, markety spożywcze.
Brzesko oferuje możliwość zobaczenia z bliska jak przebiega produkcja piwa w Browarze Okocim oraz skorzystania z oferty restauracji mieszczącej się w Pałacu Goetzów - twórców browaru. Wokół rozpościera się 14 hektarowy park w stylu angielskim z przepięknym starym drzewostanem.

7. OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA
Pobliski przystanek autobusowy znajduje się około 500 metrów od działki, kierując się na wschód drogą asfaltową.
Dostaniemy się z niego między innymi do Bochni, gdzie dostępna jest stacja kolejowa oraz zajezdnia autobusowa pozwalająca na przemieszczanie się busami prywatnych przewoźników w różne obszary regionu.
Komfort dojazdu do większych miast takich jak Kraków czy Tarnów stwarza bliskość autostrady A4, na którą wjazdy zlokalizowane są w Bochni (12,8 kilometra) oraz w Brzesku (12 kilometrów). Pokonanie trasy do granic Krakowa jak i Tarnowa zajmuje około 35 minut jazdy samochodem.

Do centrum najbliższych miast dzieli nas następująca odległość:

 • Rzezawa - 12,5 kilometra,
 • Bochnia - 17 kilometrów,
 • Brzesko - 15,9 kilometra.


Oferta działki dostępna wyłącznie w M3N Biuro Nieruchomości.
Klientom kredytującym się pomagamy w uzyskaniu NAJLEPSZYCH WARUNKÓW na rynku.

 • DOKŁADNA LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE OGŁOSZENIA

Zapraszam do kontaktu oraz na prezentację Nieruchomości.
Chętnie odpowiem na wszelkie Państwa pytania.

Katarzyna Knapik
Specjalista ds. Nieruchomości
500 732 457

M3N Biuro Nieruchomości
os. Bohaterów Września 76
31-621 Kraków

Nota prawna

Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych K.C.

Szczegóły oferty

Symbol oferty M3N-GS-453
Powierzchnia 3 400,00 m²
Przeznaczenie działki rekreacyjna
Wymiary działki 38x98 m
Zagosp. działki niezagospodarowana
Ukształtowanie działki falista
Kształt działki nieregularny
Ogrodzenie działki brak
Gaz brak
Woda powyżej 100m
Dojazd droga polna
Otoczenie tereny rekreacyjne
Odległość do komunikacji publicznej [m] 500 m
Odl. do sklepu [m] 1 200 m
Odl. do szkoły [m] 6 400 m
Odl. do przedszkola [m] 1 000 m
Prąd jest
Kanalizacja brak

Lokalizacja

Kalkulator kredytowy

PLN
%
Wysokość raty

Kalkulator kosztów

PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
%
PLN
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna (opłata notarialna)
VAT od taksy notarialnej (opłaty notarialnej)
Wniosek do WKW
VAT od wniosku do WKW
Prowizja agencji nieruchomości
VAT od prowizji agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego - około
RAZEM (cena + opłaty)

Napisz do nas

Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Trwa wysyłanie...

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem