Bochnia

Działka na sprzedaż

Opis nieruchomości

M3N Biuro Nieruchomości przedstawia opracowaną propozycję sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z najważniejszymi informacjami:

 • TREŚCIĄ OGŁOSZENIA;
1. Informacje podstawowe
2. Droga
3. Media
4. Przeznaczenie terenu
5. Możliwość zagospodarowania terenu
6. Opis okolicy
7. Obsługa komunikacyjna
 • FILMEM PROMUJĄCYM;
 • ZDJĘCIAMI 3D;
 • DOKŁADNĄ LOKALIZACJĄ (wskazaną na dole ogłoszenia).

1. INFORMACJE PODSTAWOWE
Nieruchomość gruntowa 
położona jest w miejscowości Bochnia, przy ulicy Kurów.
Składa się ona z trzech działek wydzielonych geodezyjnie o numerach 4290, 4291, 4292, których całkowita powierzchnia wynosi 6782 m2.
Szerokość frontowej granicy wynosi 50 metrów, natomiast długość, ze względu na jej nieregularny kształt, od 127 do 157 metrów.
Ukształtowanie terenu charakteryzuje się nachyleniem w kierunku północnym, a początkowa część gruntu od frontu została wyrównana.
Działka jest ogrodzona z trzech stron - pomijając granicę południową, zlokalizowaną przy drodze. 

2. DROGA
Posiada bezpośredni dostęp do asfaltowej drogi gminnej, z którą graniczy od strony południowej.

3. MEDIA

 • prąd - na działce przy granicy z drogą,
 • gaz - na działce przy granicy z drogą,
 • woda - w drodze gminnej.

4. PRZEZNACZENIE TERENU 
Nieruchomość została objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Osiedla „Kurów” w Bochni, gdzie oznaczona jest symbolami:

a) 12MN (Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej). Obejmuje około 36 arów powierzchni Nieruchomości.

b) 3ZR (Tereny zieleni nieurządzonej o szczególnym znaczeniu przyrodniczym). Obejmuje około 32 ary powierzchni Nieruchomości.

 • Zrzut MPZP znajduje się w GALERII ZDJĘĆ.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DLA TERENÓW OBJĘTYCH PLANEM:

a) 12MN (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej).

1. Przeznaczenie podstawowe - lokalizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej realizowane w formie budynków wolnostojących lub bliźniaczych.

2. Dopuszcza się:

 • lokalizację wbudowanej funkcji usługowej o charakterze komercyjnym, o powierzchni odpowiadającej definicji budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
 • lokalizację wolnostojących obiektów usługowych (nie może stanowić więcej niż 20% powierzchni terenu inwestycji),
 • lokalizację wolnostojących budynków garażowych dla samochodów osobowych, gospodarczych oraz garażowo-gospodarczych z ograniczeniem do 50 m2 powierzchni zabudowy poszczególnych budynków (nie może stanowić więcej niż 20% powierzchni terenu inwestycji),
 • utrzymanie istniejącej zabudowy zagrodowej,
 • realizację zieleni urządzonej, trawników, skwerów, placów zabaw,
 • lokalizację obiektów małej architektury,
 • realizację dróg wewnętrznych, parkingów,
 • realizację ciągów pieszych i ścieżek rowerowych,
 • lokalizację sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej i komunalnej.

3. Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy mieszkaniowej:

 • wskaźnik powierzchni zabudowy – maksymalnie 30%,
 • wskaźnik terenu biologicznie czynnego  minimum 40%,
 • minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,1,
 • maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,4,
 • wysokość zabudowy:
  • dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – maksymalnie 10 metrów,
  • dla budynków usługowych, garażowych, gospodarczych, garażowo – gospodarczych – maksymalnie jedna kondygnacja, wysokość maksymalnie 6 metrów; w przypadku realizacji zadaszenia w formie tarasu wysokość maksymalną należy dostosować do poziomu posadzki nad pierwszą kondygnacją nadziemną budynku mieszkalnego,
 • geometria dachów:
  • dla budynków mieszkaniowych ustala się dachy dwu lub wielospadowe (w tym naczółkowe i półszczytowe) o jednakowym nachyleniu głównych połaci dachowych od 35o do 45o, z dopuszczeniem przykrycia lukarn dachem płaskim,
  • dla budynków usługowych, gospodarczych i garaży ustala się dachy dwu lub wielospadowe (w tym naczółkowe i półszczytowe) o jednakowym nachyleniu głównych połaci dachowych od 15o do 45o; dopuszcza się także realizację dachów płaskich w formie tarasów związanych funkcjonalnie z budynkiem mieszkalnym,
  • dopuszcza się możliwość przedłużenia części lub całości jednej z połaci,
  • dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami oraz oknami połaciowymi,
 • kolorystyka obiektów:
  • w materiałach wykończeniowych elewacji nakaz stosowania odcieni bieli, beżu, brązu i szarości z dopuszczeniem odcieni czerwieni w przypadku zastosowania okładziny ceglanej; zakazuje się stosowania okładzin elewacyjnych typu sidding winylowy,
  • dachy w odcieniach kolorów czerwonego, brązowego lub szarego,
  • ustala się zasadę, aby dachy obiektów posiadały kolory ciemniejsze niż ich ściany; wprowadza się zakaz stosowania pokryć dachowych w kolorze jaskrawym.
4. Ustala się następujące parametry nowo wydzielanych działek budowlanych:
 • powierzchnia nowo wydzielonych działek powinna być nie mniejsza niż 1000 m2,
 • szerokość nowo wydzielonych działek powinna być nie mniejsza niż 18 metrów w przypadku zabudowy wolnostojącej oraz 14 metrów w przypadku zabudowy bliźniaczej,
 • powierzchnia nowo wydzielanych działek powinna każdorazowo uwzględniać charakter planowanego programu usługowego oraz związane z nim wymagania dla obsługi komunikacyjnej i parkingowej,
 • dopuszcza się wydzielenie działek o powierzchni mniejszej w celu wydzielenia nowych dojazdów, dróg i parkingów oraz nowych terenów dla lokalizacji urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej.

b) 3ZR (tereny zieleni nieurządzonej o szczególnym znaczeniu przyrodniczym).

1. Przeznaczenie podstawowe:

 • pola uprawne, łąki, pastwiska,
 • zalesienia i zakrzewienia śródpolne,
 • zieleń położona wzdłuż cieków wodnych pełniąca funkcję otuliny biologicznej oraz izolacji od intensywnego zagospodarowania lub użytkowania.

2. Dopuszcza się:

 • utrzymanie istniejącej rozproszonej zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej oraz usługowej z możliwością przeprowadzania remontów, przebudowy i rozbudowy,
 • rolnicze użytkowanie terenów,
 • dojścia piesze i dojazdy nie wyznaczone w planie,
 • trasy rowerowe i szlaki turystyczne,
 • realizację urządzeń sportu i rekreacji,
 • sieci i urządzenia infrastruktury technicznej oraz realizację urządzeń wodnych,
 • realizację nowych zalesień.

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń przeznaczenia dopuszczalnego jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego oraz zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowiła więcej niż 15% powierzchni przeznaczenia podstawowego.

4. Ustala się zakaz:

 • realizacji nowej zabudowy,
 • realizacji ogrodzeń w odległości mniejszej niż 1,5 metra od koryt rzecznych i cieków wodnych z uwagi na możliwość bezkolizyjnego przemieszczania się zwierząt dziko żyjących,
 • likwidacji i niszczenia zadrzewień śródpolnych i przydrożnych, jeżeli nie wynika to z ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych.

5. MOŻLIWOŚĆ ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Aktualnie na Nieruchomości mieści się namiot, należący do obecnego właściciela. Po zakupie działki zostanie on usunięty, a teren uporządkowany.
Wykonany został również murek przy granicy z drogą, pozwalający na wyrównanie powierzchni terenu.
Parcela w części od strony północnej jest regularnie koszona. Pozostała część - wraz ze zjazdem z drogi - utwardzona została warstwą kamienia.
Nabywca może wybudować duży budynek mieszkalny wraz z towarzyszącą mu zabudową (np. garaże).
Właściwy jest również podział na kilka działek o powierzchni nie mniejszej niż 10 arów - może dokonać tego nowy właściciel po zakupie całej Nieruchomości. 
Na terenach 3ZR dopuszczalna jest realizacja różnego rodzaju zadrzewień - między innymi można stworzyć sad z drzewami i krzewami owocowymi.

6. OPIS OKOLICY
Nieruchomość otoczona jest nielicznymi zabudowaniami jednorodzinnymi, terenami uprawnymi oraz łąkami.
Na sąsiadującej od strony zachodniej Nieruchomości wzniesiony jest słup wysokiego napięcia - nie wpływa on jednak na możliwość użytkowania prezentowanego terenu (w jego pobliżu obowiązują ustalenia dla symbolu 3ZR).

Najbliższy lokalny sklep spożywczy umiejscowiony jest 1,2 kilometra od Nieruchomości.

Miasto Bochnia ma do zaoferowania wiele atrakcji, udogodnień oraz możliwość kształcenia w licznych szkołach podstawowych oraz średnich.
Usytuowane się tam cztery kościoły, tężnia solankowagalerie handlowe, kręgielnia, wiele restauracji, pizzerii i lodziarni zlokalizowanych wokół zrewitalizowanego rynku oraz poza nim. 
Pokonując odległość 3,5 kilometra dotrzemy do Parku Rodzinnego "Uzbornia", mieszczącego plac zabaw, skatepark, amfiteatr - miejsce licznych koncertów i imprez towarzyszących obchodom Dni Bochni.

Uwagę przyciąga również słynna Kopalnia Soli, której historia sięga XIII wieku. Oferuje ona możliwość zwiedzenia jej podziemną kolejką, noclegu oraz jedynej w Polsce przeprawy łodzią przez podziemną komorę zalaną solanką. 
Podobną atrakcję znajdziemy w Wieliczce oddalonej o 30 kilometrów. Tamtejsza Kopalnia Soli jest tak duża, że trasy turystyczne obejmują tylko 2% solnego labiryntu. 

Nie szukając daleko, bo w promieniu niespełna 6 kilometrów od Nieruchomości, znajduje się największy w Małopolsce (zaraz po Wawelu) Zamek Kmitów i Lubomirskich w Nowym Wiśniczu.
Nieopodal niego widnieje dawny Klasztor Karmelitów Bosych, w którym obecnie mieści się zakład karny.
U podnóża obu budowli powstał Park 400-lecia ze wspaniałą atrakcją, jaką jest ścieżka edukacyjna z makietami zamków.

Niewątpliwie ciekawym i bogatym w historię miastem jest dawna stolica Polski - Kraków - oddalony o 38 kilometrów.

7. OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA
Lokalizacja pozwala na szybkie dostanie się do centrum miasta za pomocą autobusów miejskich odjeżdżających z przystanku oddalonego o 1,2 kilometra.
800 metrów dalej znajduje się kolejny przystanek, na którym zatrzymują się busy prywatnych firm przewozowych, kursujące bezpośrednio do centrum Bochni oraz Krakowa (35 kilometrów). 
Aby dostać się szybko w kierunku Krakowa lub Rzeszowa mamy taką możliwość za pomocą autostrady A4 - wjazdy znajdują się w Bochni (9 kilometrów) oraz Targowisku (15 kilometrów).
Odległość do śródmieścia Bochni wynosi zaledwie 3,9 kilometra, a około kilometr dalej zlokalizowana jest stacja kolejowa.

Oferta działki dostępna wyłącznie w M3N Biuro Nieruchomości.
Klientom kredytującym się pomagamy w uzyskaniu NAJLEPSZYCH WARUNKÓW na rynku.

 • DOKŁADNA LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE OGŁOSZENIA

Zapraszam do kontaktu oraz na prezentację Nieruchomości.
Chętnie odpowiem na wszelkie Państwa pytania.

Katarzyna Knapik
Specjalista ds. Nieruchomości
500 732 457

M3N Biuro Nieruchomości
ul. Cienista 16a
31-831 Kraków

Nota prawna

Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych K.C.

Szczegóły oferty

Symbol oferty M3N-GS-442
Powierzchnia 6 770,00 m²
Przeznaczenie działki budowlana, rolna
Wymiary działki 50 x 122 x 157 m
Stan prawny własność
Zagosp. działki niezagospodarowana
Ukształtowanie działki lekko nachylona
Kształt działki prostokąt
Ogrodzenie działki częściowo ogrodzona
Gaz na działce
Woda w drodze
Dojazd asfalt
Otoczenie działki zabudowane
Odległość do komunikacji publicznej [m] 1 200 m
Odl. do sklepu [m] 1 200 m
Odl. do szkoły [m] 4 300 m
Odl. do przedszkola [m] 3 900 m
Prąd na działce
Kanalizacja brak

Lokalizacja

Kalkulator kredytowy

PLN
%
Wysokość raty

Kalkulator kosztów

PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
%
PLN
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna (opłata notarialna)
VAT od taksy notarialnej (opłaty notarialnej)
Wniosek do WKW
VAT od wniosku do WKW
Prowizja agencji nieruchomości
VAT od prowizji agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego - około
RAZEM (cena + opłaty)

Podobne oferty

oferta na wyłączność
video
działka na sprzedaż - Bochnia

działka na sprzedaż

Bochnia
  3 081,00 m2 209,35 zł/m2

Napisz do nas

Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Trwa wysyłanie...

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem