Kraków

Działka na sprzedaż

Opis nieruchomości

M3N Biuro Nieruchomości przedstawia opracowaną propozycję sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z najważniejszymi informacjami:

 • TREŚCIĄ OGŁOSZENIA;
1. Informacje podstawowe
2. Droga
3. Media
4. Przeznaczenie terenu
5. Możliwość zagospodarowania terenu
6. Opis okolicy
7. Obsługa komunikacyjna
 • FILMEM PROMUJĄCYM;
 • ZDJĘCIAMI 3D;
 • DOKŁADNĄ LOKALIZACJĄ (wskazaną na dole ogłoszenia).

1. INFORMACJE PODSTAWOWE
Prezentujemy Państwu Nieruchomość położoną w Krakowie w spokojnej Dzielnicy X Swoszowice.
Grunt składa się z dwóch działek o numerach geodezyjnych 320/1 oraz 320/6 i których łączna powierzchnia wynosi 1075 m².
Kształt działki jest nieregularny. Szerokość frontu wynosi 18 metrów, natomiast bok przy wschodniej granicy ma 46 metrów długości.
Teren jest całkowicie płaski i ogrodzony ze wszystkich stron.
Przy zachodniej granicy nieruchomości znajduje się stara szopa.

2. DROGA
Do działki dojedziemy asfaltową drogą gminną o numerze geodezyjnym 319.

3. MEDIA

 • prąd -  słup na działce 320/1,
 • woda - na działce o numerze 318/3, przy granicy z działką,
 • gaz - na działce o numerze 318/2, w odległości około 33 metrów,
 • kanalizacja - w drodze (o numerze geodezyjnym 319) - przy granicy lub na działce o numerze 318/3 - przy granicy.

4. PRZEZNACZENIE TERENU 
Nieruchomość została objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru "Soboniowice" z 2014 roku, gdzie oznaczona jest symbolami:

a) MN.21 (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej). Obejmuje całą powierzchnię Nieruchomości o numerze 320/6.
b) MN.20 (teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – zespół dworsko-parkowy w Soboniowicach). Obejmuje około 5 arów powierzchni Nieruchomości o numerze 320/1.
c) KDD.6 (tereny dróg publicznych - dojazdowych). Obejmuje około 1 ar powierzchni Nieruchomości o numerze 320/1.

 • Zrzut MPZP znajduje się w GALERII ZDJĘĆ.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DLA TERENÓW OBJĘTYCH PLANEM:

a) MN.21 (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej).

1. W ramach ustalonego przeznaczenia terenów przewiduje się realizację:

 • budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wraz z garażami wbudowanymi lub wolnostojącymi oraz budynkami gospodarczymi,
 • innych elementów zagospodarowania, takich jak:
  • zieleń niezbędna do kształtowania ładu przestrzennego i właściwych warunków środowiskowych,
  • obiekty małej architektury,
  • urządzenia zapewniające możliwość użytkowania terenów zgodnie z ich przeznaczeniem,
  • miejsca postojowe dla samochodów.

2. Dopuszcza się lokalizację:

 • zabudowy usługowej, o wielkości powierzchni całkowitej nie większej niż 49% powierzchni całkowitej budynków przeznaczenia podstawowego, 
 • dojazdów niewyznaczonych - należy przez to rozumieć niewydzielone liniami rozgraniczającymi na rysunku planu, istniejące i nowe dojazdy, zapewniające obsługę obiektów, poprzez dostęp do dróg publicznych w ramach terenów o określonym przeznaczeniu i ustalonych zasadach lub warunkach zagospodarowania,
 • obiektów infrastruktury technicznej.

3. W przypadku dokonywania podziałów geodezyjnych, wielkość powierzchni nowo wydzielanych działek budowlanych nie może być mniejsza niż 1000 m².

4. Ustala się następujące zasady, parametry i wskaźniki regulujące sposób zagospodarowania i warunki zabudowy:

 • zabudowa jednorodzinna może być realizowana w postaci budynków wolnostojących lub budynków w zabudowie bliźniaczej z zakazem realizacji zabudowy w postaci budynków mieszkalnych jednorodzinnych innych niż budynki wolnostojące lub budynki w zabudowie bliźniaczej, przy czym zakazuje się realizacji budynków w zabudowie bliźniaczej na terenach o spadkach powyżej 12%, predysponowanych do wystąpienia ruchów masowych ziemi,
 • wskaźnik terenu biologicznie czynnego - nie mniejszy niż 70%,
 • wskaźnik intensywności zabudowy - w przedziale: min. 0,15 – max. 0,4.
5. Formę architektoniczną budynków, w tym geometrię dachów, należy kształtować następująco:
 • w budynkach mieszkalnych – dachy spadziste dwu lub wielospadowe, z kalenicą na podłużnej osi bryły budynku i symetrycznych spadkach połaci dachowych, z dopuszczeniem lukarn i okien połaciowych, przy czym za kalenicę należy rozumieć poziomą krawędź przecięcia głównych połaci dachowych budynku,
 • w budynkach usługowych oraz budynkach garażowych i gospodarczych – dachy spadziste dwu lub wielospadowe, z kalenicą na podłużnej osi bryły budynku i symetrycznych spadkach połaci dachowych, z dopuszczeniem lukarn i okien połaciowych, przy czym za kalenicę należy rozumieć poziomą krawędź przecięcia głównych połaci dachowych budynku; z dopuszczeniem możliwości stosowania dachów płaskich,
 • w przypadku rozbudowy istniejących budynków z dachem o geometrii innej niż dach spadzisty, dopuszcza się w rozbudowywanej części budynku rozwiązanie kształtu dachu zgodnie z geometrią dachu budynku istniejącego,
 • w budynku z dachem spadzistym, nakazuje się utrzymanie jednakowego kąta pochylenia wszystkich połaci dachowych, w tym połaci lukarn.

6. W przypadku stosowania lukarn lub okien połaciowych nakazuje się:

 • kształtowanie lukarn o jednakowej formie i wielkości na danej połaci dachowej,
 • sytuowanie lukarn na jednej wysokości,
 • zachowanie odległości pomiędzy lukarnami oraz pomiędzy lukarną a ścianą szczytową, nie mniejszej niż 1,5 m,
 • lokalizację okien połaciowych o jednakowej wielkości na danej połaci dachowej sytuowanych na jednej wysokości, z dopuszczeniem na innej wysokości okien oddymiających i wyłazowych.

7. W zakresie kształtowania gabarytów projektowanych obiektów zakazuje się:

 • lokalizacji budynków o długości większej niż 20 m, licząc wzdłuż najdłuższego boku bryły budynku,
 • lokalizacji wolnostojących budynków garażowych i gospodarczych o powierzchni zabudowy większej niż 45 m².

8. W zakresie wysokości obiektów budowlanych ustala się:

 • maksymalna wysokość zabudowy, w przypadku budowy, odbudowy, rozbudowy i nadbudowy budynków:
  • 10 m dla budynków mieszkalnych z dachem spadzistym,
  • 11 m dla budynków usługowych z dachem spadzistym i 8 m z dachem płaskim,
  • 6 m dla budynków garażowych i gospodarczych z dachem spadzistym i 4 m z dachem płaskim,
 • wysokość masztów pod urządzenia telekomunikacyjne nie może być większa od wysokości stanowiącej 30% wysokości budynku, na którym ten maszt jest zlokalizowany.

9. Kolorystyka budynków:

 • elewacje w kolorach jasnych, z dopuszczeniem takich materiałów jak: kamień, cegła. drewno,
 • pokrycia dachowe w przypadku dachów spadzistych - w odcieniach czerwieni i brązu.

10. Dopuszcza się sytuowanie budynków w granicy działki budowlanej.

11. W terenie MN.21 utrzymuje się istniejące legalnie budynki oraz dopuszcza się ich remont i przebudowę, a także odbudowę, rozbudowę i nadbudowę. 

12. Ustala się zasady obsługi parkingowej dla budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej:

 • 2 miejsca parkingowe lub garażowe na 1 dom,
 • miejsca parkingowe dla potrzeb danego obiektu należy bilansować i lokalizować w obrębie działki budowlanej objętej projektem zagospodarowania terenu albo zgłoszeniem,
 • dla obiektów budowlanych o różnych funkcjach, wskaźnik miejsc postojowych należy bilansować odpowiednio i proporcjonalnie dla każdej proponowanej funkcji zlokalizowanej w danym budynku.

b) MN.20 (teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – zespół dworsko-parkowy w Soboniowicach).

1. W ramach ustalonego przeznaczenia terenów przewiduje się realizację elementów zagospodarowania, takich jak:

 • zieleń, niezbędna do kształtowania ładu przestrzennego i właściwych warunków środowiskowych,
 • obiekty małej architektury,
 • urządzenia zapewniające możliwość użytkowania terenów zgodnie z ich przeznaczeniem,
 • miejsca postojowe dla samochodów.

2. Dopuszcza się lokalizację:

 • zabudowy usługowej, o wielkości powierzchni całkowitej nie większej niż 49% powierzchni całkowitej budynków przeznaczenia podstawowego, przy czym w terenie MN.20 lokalizowanej przede wszystkim na zasadzie wykorzystania istniejącej substancji zabytkowej,
 • dojazdów niewyznaczonych - należy przez to rozumieć niewydzielone liniami rozgraniczającymi na rysunku planu, istniejące i nowe dojazdy, zapewniające obsługę obiektów, poprzez dostęp do dróg publicznych w ramach terenów o określonym przeznaczeniu i ustalonych zasadach lub warunkach zagospodarowania,
 • obiektów infrastruktury technicznej.

3. W terenie MN.20, obejmującym część założenia dworsko-parkowego w Soboniowicach, sposób zagospodarowania i warunki zabudowy nakazują jego ochronę.

c) KDD.6 (tereny dróg publicznych - dojazdowych)

W wyznaczonych terenach, poza podstawowym przeznaczeniem obejmującym lokalizację dróg wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami i instalacjami służącymi do prowadzenia i obsługi ruchu drogowego oraz dla potrzeb zarządzania drogą, dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej i zieleni.

5. MOŻLIWOŚĆ ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Ze względu na położenie działki o numerze geodezyjnym 320/1, która objęta jest ustaleniami planu dla przeznaczenia MN.20, realizacja nowej inwestycji możliwa jest wyłącznie na działce o numerze 320/6.
Ustalenia planu dla przeznaczenia MN.21, pozwalają na realizację zabudowy w granicy Nieruchomości, dzięki czemu realne jest posadowienie budynku mieszkalnego jednorodzinnego o rozmiarach gwarantujących wygodne jego użytkowanie. Należy jednak pamiętać o zachowaniu odpowiednich odstępów od budynków mieszkalnych istniejących już na sąsiednich działkach (8 metrów - w przypadku lokalizacji okien od strony sąsiedniego budynku). 
Każde plany odnośnie możliwości zabudowy inwestor musi skonsultować z architektem, aby mieć pewność czy jego wizja odpowiada ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W przypadku chęci budowy budynku mieszkalnego konieczne będzie wyburzenie starej stodoły znajdującej się na działce numer 320/6 oraz wykonanie indywidualnego projektu wpasowującego się w kształt działki.
Nowy budynek może posiadać powierzchnię w podstawie wynoszącą około 60 m2.

6. OPIS OKOLICY
Nieruchomość zlokalizowana jest w spokojnym sąsiedztwie domów jednorodzinnych. 
W odległości 1,9 kilometra znajduje się najbliższa piekarnia oferująca świeże pieczywo, a zaledwie 900 metrów od Nieruchomości jest sklep spożywczy. 
Do pobliskiego przedszkola "Ziarenko" w Krakowie dzieli nas odległość 2,8 kilometra (4 minuty jazdy samochodem), a do szkoły podstawowej 1,8 kilometra.

Dzięki temu, iż Nieruchomość umiejscowiona jest w mieście Kraków, mamy możliwość zwiedzić znaczną jego część za pośrednictwem komunikacji miejskiej. 
Najbliższymi atrakcjami zachęcającymi do wycieczek są:
Fort "Rajsko" w Krakowie - 2,8 kilometra,
Fort "Wróblowice" w Krakowie - 3 kilometry,
Tężnia Solankowa w Parku św. Kingi w Wieliczce - 5,9 kilometra,
Kopalnia Soli w Wieliczce - 5,9 kilometra,
Zamek Żupny - Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce - 6,9 kilometra,
X-Treme Park Linowy w Wieliczce - 5,4 kilometra,
Podwawelski Tramwaj Wodny - 13,3 kilometra,
Wawel - 11,2 kilometra,
Sukiennice, Rynek Główny - 17,2 kilometra.

7. OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA
Najbliższy przystanek autobusowy "Soboniowice" znajduje się tuż przy granicy z prezentowana Nieruchomością, z którego za pośrednictwem komunikacji miejskiej dostaniemy się do wybranego miejsca w Krakowie. 
Wjazd na autostradę A4 zlokalizowany jest około 5 kilometrów od działki. 

Oferta działki dostępna wyłącznie w M3N Biuro Nieruchomości.
Klientom kredytującym się pomagamy w uzyskaniu NAJLEPSZYCH WARUNKÓW na rynku.

 • DOKŁADNA LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE OGŁOSZENIA

Zapraszam do kontaktu oraz na prezentację Nieruchomości.
Chętnie odpowiem na wszelkie Państwa pytania.

Kinga Wiche
Specjalista ds. Nieruchomości
500 732 177

M3N Biuro Nieruchomości
ul. Cienista 16a
31-831 Kraków

Nota prawna

Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych K.C.

Szczegóły oferty

Symbol oferty M3N-GS-463
Powierzchnia 1 075,00 m²
Przeznaczenie działki budowlana
Wymiary działki 18m x 46m m
Stan prawny własność
Zagosp. działki niezagospodarowana
Ukształtowanie działki płaska
Kształt działki nieregularny
Ogrodzenie działki ogrodzona
Gaz jest
Woda jest
Dojazd asfalt
Otoczenie zabudowa jednorodzinna
Odległość do komunikacji publicznej [m] 10 m
Odl. do sklepu [m] 900 m
Odl. do szkoły [m] 1 800 m
Odl. do przedszkola [m] 2 800 m
Prąd na działce
Kanalizacja miejska

Lokalizacja

Kalkulator kredytowy

PLN
%
Wysokość raty

Kalkulator kosztów

PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
%
PLN
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna (opłata notarialna)
VAT od taksy notarialnej (opłaty notarialnej)
Wniosek do WKW
VAT od wniosku do WKW
Prowizja agencji nieruchomości
VAT od prowizji agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego - około
RAZEM (cena + opłaty)

Podobne oferty

oferta na wyłączność
video
działka na sprzedaż - Kraków

działka na sprzedaż

Kraków
  1 262,00 m2 221,08 zł/m2
oferta na wyłączność
video
działka na sprzedaż - Kraków, Nowa Huta

działka na sprzedaż

Kraków, Nowa Huta
  975,00 m2 292,31 zł/m2

Napisz do nas

Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Trwa wysyłanie...

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem