Słomniki (gw), Trątnowice

Działka na sprzedaż

Opis nieruchomości

Szanowni Państwo, ze względu na to, że prezentowana nieruchomość znajduje się na terenie ogrodzonym, w celu obejrzenia serdecznie zapraszam do kontaktu telefonicznego z M3N Biuro Nieruchomości.

M3N Biuro Nieruchomości przedstawia opracowaną propozycję sprzedaży nieruchomości gruntowej.
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z najważniejszymi informacjami:
 • TREŚCIĄ OGŁOSZENIA;
1. Informacje podstawowe
2. Droga
3. Media
4. Przeznaczenie terenu
5. Możliwość zagospodarowania terenu
6. Opis okolicy
7. Obsługa komunikacyjna
 • FILMEM PROMUJĄCYM;
 • ZDJĘCIAMI 3D;
 • DOKŁADNĄ LOKALIZACJĄ (wskazaną na dole ogłoszenia).
1. INFORMACJE PODSTAWOWE
Przedstawiamy ofertę Nieruchomości gruntowej położonej w malowniczej miejscowości Trątnowice w gminie Słomniki o numerze geodezyjnym 231/2.
Całkowita powierzchnia gruntu wynosi 2000 m2, a jego wymiary to około 47,5 metra szerokości frotowej i około 42 metrów głębokości.
Nieruchomość w pierwszej linii zabudowy o regularnym kształcie prostokąta.

2. DROGA
Działka ma bezpośredni dostęp do asfaltowej drogi gminnej, za pośrednictwem istniejącego zjazdu indywidualnego.

3. MEDIA
 • prąd - na działce,
 • woda - na działce sąsiedniej, wzdłuż zachodniej granicy.

4. PRZEZNACZENIE TERENU
Nieruchomość objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Słomniki, w którym oznaczona została symbolami:

a) U17.MN1 (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej). Obejmuje około 1800m2 obszaru nieruchomości.
b) U9.RM  (tereny zabudowy zagrodowej i gospodarki rolnej). Obejmuje około 100m2 nieruchomości.
c) KDD (tereny tras komunikacyjnych). Obejmuje około 100m2 nieruchomości.
 • Zrzut z MPZP znajduje się w GALERII ZDJĘĆ
a) U17.MN1 (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej). 

1. Przeznaczenie podstawowe:

 • zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z możliwością wydzielenia w budynku mieszkalnych lokalu na cele usługowe, zgodnie z przepisami odrębnym.
2. Dopuszczalne przeznaczenie:
 • budynki garażowe i gospodarcze;
 • altany i wiaty;
 • zieleń urządzona;
 • place zabaw;
 • niewydzielone na rysunku plan drogi, dojazdy, dojścia do budynków, miejsca postojowe;
 • obiekty małej architektury;
 • ogrodzenia, przyłącza i urządzenia instalacje od budynków.
 4. Dopuszcza się sytuowanie:
 • obiektów sieci i urządzenia instalacyjne do budynków;
 • zabudowy usługowej, zlokalizowanej na działce z budynkiem mieszkalnym lub na odrębnej działce, dla której obowiązują warunki zabudowy i zagospodarowania terenu jak dla terenu MN odpowiednio do układu zabudowy (wolnostojącej, bliźniaczej lub szeregowej);
 • zabudowy mieszkaniowo - usługowej, dla której obowiązują warunki zabudowy i zagospodarowania terenu MN odpowiednio do układu zabudowy (wolnostojącej, bliźniaczej lub szeregowej);
 • zabudowy wielorodzinnej, dla której obowiązują warunki zabudowy i zagospodarowania terenu jak dla terenu MN odpowiednio do układu zabudowy (wolnostojącej, bliźniaczej lub szeregowej);
 • ścieżek pieszych i tras rowerowych;
 • obiektów i urządzeń sportu i rekreacji.
4. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
 • budynki mieszkalne mogą być realizowane jako jednorodzinne, wolnostojące, bliźniacze lub szeregowe;
 • budynki gospodarcze i garażowe mogą być realizowane jako wolnostojące, przybudowane lub wbudowane w budynki mieszkalne;
 • utrzymuje się istniejącą zabudowę zagrodową z możliwością jej rozbudowy, przebudowy i odbudowy;
 • wskaźniki i parametry zagospodarowania terenu MN określa:
 • wskaźnik terenu biologicznie czynnego minimum 30%;
 • wskaźnik powierzchni zabudowy:
  • maksimum 50% dla zabudowy wolnostojącej;
  • maksimum 55% dla zabudowy bliźniaczej;
  • maksimum 60% dla zabudowy szeregowej;
 • wskaźnik intensywności zabudowy:
  • dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej:
   • minimum 0,03;
   • maksimum 0,6:
  • dla zabudowy bliźniaczej:
   • minimum 0,03;
   • maksimum 0,7;
  • dla zabudowy szeregowej:
   • minimum 0,03;
   • maksimum 0,8;
 •  minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek:
  • 400 m2 dla zabudowy wolnostojącej;
  • 350 m2 dla zabudowy bliźniaczej;
  • 250 m2 dla zabudowy szeregowej;
 • minimalna szerokość nowo wydzielanych działek:
  • 16 m dla zabudowy wolnostojącej;
  • 12 m dla zabudowy bliźniaczej;
  • 8 m dla zabudowy szeregowej;
 • minimalna ilość miejsc postojowych:
  • 1 miejsce postojowe lub garażowe na 1 dom jednorodzinny.
5. Zasady kształtowania terenu:
 • maksymalna wysokość zabudowy:
  • dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego - 12 m, przy maksimum 2 kondygnacjach nadziemnych; dopuszcza się zwiększenie do 3 kondygnacji przy lokalizacji funkcji usługowej;
  • dla budynku gospodarczego i garażu - 9 m przy maksimum 2 kondygnacjach nadziemnych;
  • dla wiat i altan - 6 m;
 • geometria dachu;
  • dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, mieszkaniowo - usługowego, usługowego - dach dwu i wielospadowy o nachyleniu głównych połaci w przedziale 30º - 45º (z kalenicą równoległą do dłuższego boku budynku);
  • dla budynku gospodarczego, istniejącego inwentarskiego i garażu - dach dwu, jedno i wielospadowy o nachyleniu głównych połaci w przedziale 12º - 45º (z kalenicą równoległą do dłuższego boku budynku); dopuszcza się w przypadku garażu dobudowanego stosowanie dachów płaskich (np. tarasów);
  • inne wymogi dotyczące dachu;
   • dla dachów dwuspadowych na budynku mieszkalnym jednorodzinnym, mieszkaniowo - usługowym, usługowym zakazuje się stosowania połaci dachowych o różnym kącie nachylenia;
   • zakazuje się dla budynku mieszkalnego, mieszkaniowo - usługowego, usługowego, gospodarczego i wolnostojącego garażu stosowania dachów płaskich i kopertowych;
 • pokrycie dachu;
  • preferowana dachówka lub materiały imitujące dachówkę, dopuszcza się inne materiały; 
 • forma budynku;
  • o rzucie prostokąta lub sumy prostokątów;
 • kolorystyka budynków;
  • dachy – kolor ciemny, stonowany ( np.: czarny, szary, brąz, czerwień);
  • elewacje – kolor jasny, stonowany;
 • przy rozbudowie, przebudowie, nadbudowie budynków istniejących oraz budowie nowych budynków dopuszcza się zachowanie dotychczasowej wysokości budynku oraz innych jego gabarytów;
 • w sytuacji lokalizacji placu zabaw na działce w terenie MN nie obowiązuje zastosowanie wskaźników i parametrów;
 • w sytuacji lokalizacji budynku mieszkalnego, kiedy jego większa część znajdowałaby się poza pasem izolującym 50 m od granic cmentarza, dopuszcza się sytuowanie budynku tak, aby znalazł się częściowo w tym pasie.
b) U9.RM  (tereny zabudowy zagrodowej i gospodarki rolnej).

1. Podstawowym przeznaczeniem terenu jest zabudowa zagrodowa obejmująca budynki mieszkalne, budynki gospodarcze i inwentarskie oraz budynki, budowle i urządzenia służące produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno – spożywczemu;

2. Przeznaczenie dopuszczalne:
 • altany i wiaty;
 • uprawy polowe, rolnicze użytki zielone, uprawy ogrodnicze i sady;
 • ogrodzenia, przyłącza i urządzenia instalacyjne do budynków;
 • niewydzielone na rysunku planu drogi, dojazdy, dojścia do budynków, miejsca postojowe;
 • budynki garażowe;
 • obiekty sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
 • ogólnodostępne, niekubaturowe urządzenia turystyki i rekreacji takie jak np. ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne z towarzyszącymi elementami małej architektury.
4. Warunki zabudowy i zagospodarowania:
 • powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym może wynosić maksymalnie 10% powierzchni przeznaczenia podstawowego danego terenu RM w gospodarstwie rolnym;
 • wskaźniki i parametry zagospodarowania terenu RM:
  • Wskaźnik terenu biologicznie czynnego - minimum 40%;
  • Wskaźnik powierzchni zabudowy - maksymalnie 50%;
  • Wskaźnik intensywności zabudowy - minimum 0,03, maksimum 0,6;
  • Minimalna szerokość nowo wydzielanych działek - nie ustala się;
  • Minimalna ilość miejsc postojowych - 1 miejsce postojowe lub garażowe dla zabudowy zagrodowej.
5. Zasady kształtowania zabudowy:
 • Maksymalna wysokość zabudowy:
  • dla budynku mieszkalnego – 12 metrów, przy maksimum 2 kondygnacjach nadziemnych;
  • dla budynku gospodarczego, inwentarskiego i garażu - 10 metrów, przy maksimum 2 kondygnacjach nadziemnych;
  • dla wiat i altan – 6 metrów;
 • Geometria dachu:
  • dla budynku mieszkalnego dach dwu i wielospadowy o nachyleniu głównych połaci w przedziale 15º - 45º (z kalenicą równoległą do dłuższego boku budynku);
  • dla budynku gospodarczego, inwentarskiego i garażu dach dwu, jedno i wielospadowy o nachyleniu głównych połaci w przedziale 12º - 45º (z kalenicą równoległą do dłuższego boku budynku), dopuszcza się w przypadku garażu dobudowanego stosowanie dachów płaskich (np. tarasów);
  • dla dachów dwuspadowych na budynku mieszkalnym zakazuje się stosowania połaci dachowych o różnym kącie nachylenia;
  • zakazuje się dla budynku mieszkalnego, gospodarczego i wolnostojącego garażu stosowania dachów płaskich i kopertowych;
 • Pokrycie dachu:
  • preferowana dachówka lub materiały imitujące dachówkę, dopuszcza się inne materiały;
 • Forma budynku:
  • o rzucie prostokąta lub sumy prostokątów;
 • Kolorystyka budynków;
  • dachy – kolor ciemny, stonowany (np. czarny, szary, brąz, czerwień);
  • elewacje – kolor jasny, stonowany.
6. W działaniach inwestycyjnych w zakresie zagospodarowania poszczególnych terenów RM należy również uwzględniać indywidualne warunki i ograniczenia, wynikające z położenia terenu objętego inwestycją w strefach bądź obszarach o szczególnych warunkach zagospodarowania. Indywidualne warunki i ograniczenia dotyczące poszczególnych terenów RM należy identyfikować na podstawie rysunku planu i odpowiednich ustaleń tekstowych.

c) KDD (tereny tras komunikacyjnych).

1. Podstawowym przeznaczeniem jest:
 • lokalizacja dróg (ulic), z wyposażeniem dostosowanym do klasy i przeznaczenia drogi (ulicy) w obszarze (jezdnie, chodniki, ścieżki rowerowe, pasy i zatoki postojowe, pasy zieleni, przejścia piesze, przejazdy rowerowe, zatoki przystankowe, zadaszenia przystankowe, perony przystankowe), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (odwodnienie - w tym rowy odwadniające - jako kanały zamknięte lub rowy otwarte), oświetlenie, urządzenia zabezpieczenia, oznakowania i sterowania ruchem oraz służące ograniczaniu uciążliwości komunikacyjnej.
2. Jako obowiązujące ustala się rezerwy terenu określone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi; szerokości pasa drogowego wyznaczonego tymi liniami dla poszczególnych klas ulic i dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych, wynoszą odpowiednio:
 • drogi klasy KDD (dojazdowe) – 10m;
3. W przypadkach uzasadnionych istniejącym zainwestowaniem, warunkami terenowymi, lub podziałami geodezyjnymi oraz wymogami w zakresie wyposażenia dróg, plan uwzględnia miejscowe (odcinkowe) zmniejszenie lub zwiększenie szerokości w liniach rozgraniczających dróg      (ulic) w zakresie szczegółowo przedstawionym na rysunku planu.

5. MOŻLIWOŚCI ZAGOSPOSAROWANIA TERENU
Zarówno wymiary jak i korzystne wskaźniki architektoniczne stwarzają szeroki wachlarz możliwości zagospodarowania gruntu.
Na działce posadowić można wolnostojący dom, bliźniaka lub kilka lokali mieszkalnych w zabudowie szeregowej, a także lokal mieszkalno-usługowy.
Grunt jest zadbany i regularnie koszony przez właściciela.
Wzdłuż wschodniej granicy nieruchomości przybiega nieprzekraczalna linia zabudowy wysunięta około 7 metrów w głąb działki.
Bezpośrednio na nieruchomości znajduje się domek letniskowy, który można wykorzystać podczas budowy wymarzonego domu.

6. OPIS OKOLICY

W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości przeważa zabudowa jednorodzinna wraz z urządzonymi terenami zielonymi.
Najbliższa szkoła podstawowa znajdująca się w centrum gminy Słomniki oddalona jest od gruntu zaledwie o 10 minut.
Niewątpliwym udogodnieniem dla rodzin z dziećmi będzie kursujący bus szkolny dojeżdżający pod granicę nieruchomości.
5 kilometrów od gruntu znajduje się stacja kolejowa, skąd odjeżdżają pociągi w kierunku Dworca Głównego w Krakowie.
Dla mieszkańców dostępny jest również "GryfBus", który kursuje między Miechowem, Słomnikami a Krakowem.
Centrum
 Słomnik oddalone jest zaledwie 6 kilometrów od działki. W mieście znajdziemy małe sklepy spożywcze i branżowe, a także większe markety. Nie brakuje również kawiarni, banków, salonów fryzjerskich i wielu innych punktów. 
Niewątpliwą zaletą działki jest bliskość strefy rekreacyjnej w Januszowicach - zaledwie 9 kilometrów. Malowniczy staw o powierzchni 17 hektarów z plażą, molo oraz strefa wypoczynkową z miejscem do grillowania i placem zabaw, to ciekawa propozycja na weekendowe spacery zarówno we dwoje, jak i z całą rodziną.
Dla pasjonatów koni, zaledwie 2 minuty od nieruchomości znajduje się Stadnina koni Kochul, w którym prowadzone są zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

7. OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA
Przez Słomniki przebiega droga krajowa numer 7 (Chyżne - Kraków - Słomniki - Warszawa - Gdańsk), do której dojedziemy zaledwie w 7 minut.
Obecnie trwające prace nad nową drogą ekspresową 'S7' na pewno przyśpieszą i ułatwią podróżowanie zarówno w obrębie gminy jak i w kierunku większych miast.
Odległość do granic Krakowa wynosi 14 kilometrów, do Miechowa 23 kilometry, natomiast Proszowice oddalone są 15 kilometrów od działki.

Oferta działki dostępna wyłącznie w M3N Biuro Nieruchomości.
Klientom kredytującym się pomagamy w uzyskaniu NAJLEPSZYCH WARUNKÓW na rynku.

 • DOKŁADNA LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE OGŁOSZENIA

Zapraszam do kontaktu oraz na prezentację Nieruchomości.
Chętnie odpowiem na wszelkie Państwa pytania.


Karolina Sławek
Specjalista ds. Nieruchomości
500 732 226

M3N Biuro Nieruchomości

ul. Cienista 16a
31-831 Kraków

Nota prawna

Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych K.C.

Szczegóły oferty

Symbol oferty M3N-GS-551
Powierzchnia 2 000,00 m²
Przeznaczenie działki budowlana
Wymiary działki 47,5 x 42 m
Stan prawny własność
Zagosp. działki niezagospodarowana
Ukształtowanie działki płaska
Kształt działki prostokąt
Ogrodzenie działki ogrodzona
Gaz brak
Woda na działce
Dojazd ASFALTOWA
Otoczenie działki zabudowane
Odległość do komunikacji publicznej [m] 5 000 m
Odl. do sklepu [m] 6 000 m
Odl. do szkoły [m] 6 000 m
Odl. do przedszkola [m] 6 000 m
Prąd na działce
Kanalizacja brak

Lokalizacja

Kalkulator kredytowy

PLN
%
Wysokość raty

Kalkulator kosztów

PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
%
PLN
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna (opłata notarialna)
VAT od taksy notarialnej (opłaty notarialnej)
Wniosek do WKW
VAT od wniosku do WKW
Prowizja agencji nieruchomości
VAT od prowizji agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego - około
RAZEM (cena + opłaty)

Podobne oferty

oferta na wyłączność
video
działka na sprzedaż - Słomniki (gw), Prandocin-Wysiołek

działka na sprzedaż

Słomniki (gw), Prandocin-Wysiołek
  1 600,00 m2 143,12 zł/m2

Napisz do nas

Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Trwa wysyłanie...

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem