Biskupice (gw), Biskupice

Działka na sprzedaż

Opis nieruchomości

M3N Biuro Nieruchomości przedstawia opracowaną propozycję sprzedaży nieruchomości gruntowej.
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z najważniejszymi informacjami:

 • TREŚCIĄ OGŁOSZENIA;
1. Informacje podstawowe
2. Droga
3. Media
4. Przeznaczenie terenu
5. Możliwość zagospodarowania terenu
6. Opis okolicy
7. Obsługa komunikacyjna
 • FILMEM PROMUJĄCYM;
 • ZDJĘCIAMI 3D;
 • DOKŁADNĄ LOKALIZACJĄ (wskazaną na dole ogłoszenia).

1. INFORMACJE PODSTAWOWE
Prezentujemy Państwu Nieruchomość położoną w miejscowości Biskupice, posiadającą numer geodezyjny 174/2.
Powierzchnia parceli wynosi 1270 m2.
Charakteryzuje się zróżnicowanym ukształtowaniem terenu.
Jej kształt jest nieregularny - szerokość frontu wynosi 36,5 metra, głębokość od wschodniej strony to 30,5 metra, natomiast od strony zachodniej  - 35,5 metra.

2. DROGA
Nieruchomość posiada dostęp do wojewódzkiej drogi publicznej za pośrednictwem szutrowej drogi wewnętrznej o numerze geodezyjnym 174/4, której szerokość wynosi 6 metrów, a długość 109 metrów.

3. MEDIA

 • prąd - zlokalizowany w drodze wewnętrznej, przy południowej granicy działki, 
 • gaz - zlokalizowany w drodze wewnętrznej, przy południowej granicy działki.

4. PRZEZNACZENIE TERENU
Nieruchomość została objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Sołectw Gminy Bochnia, gdzie oznaczona jest symbolem:

C5MU (tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej). Obejmuje całą powierzchnię Nieruchomości.

 • Zrzut MPZP znajduje się w GALERII ZDJĘĆ.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DLA TERENÓW OBJĘTYCH PLANEM:

1. Dla terenów MU ustala się jako przeznaczenie podstawowe:

 • zabudowę mieszkaniową jednorodzinną realizowaną w zabudowie wolnostojącej wraz z częścią usługową mieszczącą się w budynku mieszkalnym lub w budynku wolnostojącym,
 • zabudowę usługową realizowaną bez funkcji mieszkaniowej,
 • zabudowę jednorodzinną realizowaną bez funkcji usługowej.

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się możliwość lokalizacji:

 • sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej,
 • dróg i dojazdów nie wydzielonych, zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, ścieżek rowerowych, przejść i ciągów pieszych,
 • budynków gospodarczych i garaży,
 • zatok autobusowych i urządzeń ochrony podróżnych przed warunkami atmosferycznymi,
 • obiektów i urządzeń sportu i rekreacji oraz obiektów małej architektury typu fontanna, pomnik, plac zabaw, altana, ławki, siedziska itp.

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia dopuszczalnego jest:

 • dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego,
 • zachowanie proporcji, aby powierzchnia zabudowy przeznaczenia dopuszczalnego dla budynków gospodarczych i garaży nie stanowiła więcej niż 25% powierzchni działki budowlanej.

4. Budynki, ich forma i gabaryty oraz usytuowanie na działce wraz z innymi elementami zagospodarowania terenu (ogrodzenia, garaże, obiekty małej architektury, detal architektoniczny oraz zieleń) muszą uwzględniać ukształtowanie i położenie terenu, jego ekspozycję oraz zastane sąsiedztwo.

5. W celu osiągnięcia pożądanych efektów funkcjonalno-przestrzennych oraz dla zapewnienie ładu przestrzennego dla budynków zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i budynków zabudowy mieszkaniowo-usługowej ustala się:

 • maksymalną wysokość budynków - 10 metrów, licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu,
 • zasadę, aby dachy obiektów były dwuspadowe lub wielospadowe, o jednakowym nachyleniu głównych połaci od 25º do 45º,
 • możliwość doświetlenia dachów lukarnami lub oknami połaciowymi,
 • zasadę, aby pokryciem dachów była dachówka lub elementy o fakturze dachówek,
 • zasadę, aby dachy posiadały kolory ciemniejsze niż ich ściany; wprowadza się zakaz stosowania pokryć dachowych i ścian w kolorach jaskrawym (np. intensywnie żółtych, zielonych, fioletowych, niebieskich),
 • możliwość przekrycia części budynku dachem o nachyleniu połaci od 2º do 12º, pod warunkiem, iż ta część budynku nie przekroczy wysokości 5 metrów licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu lub najwyższej części dachu, a jej powierzchnia zabudowy nie przekroczy 25 m2.

6. W celu osiągnięcia pożądanych efektów funkcjonalno-przestrzennych oraz dla zapewnienie ładu przestrzennego dla budynków gospodarczych i garaży ustala się:

 • maksymalną wysokość budynków - 7 metrów, licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu lub najwyższej części dachu w przypadku dachu płaskiego,
 • zasadę, aby dachy obiektów były jednospadowe lub dwuspadowe o jednakowym nachyleniu głównych połaci od 25º do 45º; dopuszcza się możliwość realizacji dachów o nachyleniu od 2º do 12º; dopuszcza się realizację powierzchni użytkowych na dachach obiektów gospodarczych i garażach (np. tarasy, parkingi),
 • możliwość doświetlenia dachów lukarnami lub oknami połaciowymi,
 • zasadę, aby dachy posiadały kolory ciemniejsze niż ich ściany; wprowadza się zakaz stosowania pokryć dachowych i ścian w kolorach jaskrawym (np. intensywnie żółtych, zielonych, fioletowych, niebieskich).

7. W celu osiągnięcia pożądanych efektów funkcjonalno-przestrzennych oraz dla zapewnienie ładu przestrzennego dla budynków usługowych w terenach MU ustala się:

 • maksymalną wysokość - 10 metrów licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu, lub najwyższej części dachu w przypadku dachu płaskiego,
 • zasadę, aby dachy budynków usługowych były dwuspadowe lub wielospadowe, o nachyleniu połaci głównych od 25º do 45º; dopuszcza się możliwość realizacji dachów o nachyleniu od 2º do 12º,
 • możliwość wykorzystywania dachów płaskich jako tarasy, parkingi lub tereny biologiczne czynne,
 • możliwość doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi,
 • zasadę, aby dachy posiadały kolory ciemniejsze niż ich ściany; wprowadza się zakaz stosowania pokryć dachowych i ścian w kolorach jaskrawym (np. intensywnie żółtych, zielonych, fioletowych, niebieskich).

8. W terenach budowlanych zakazuje się stosowania ogrodzeń przekraczających wysokość 1,8 metra od poziomu terenu oraz ustala się zakaz realizacji ogrodzeń pełnych na odcinkach dłuższych niż 5 metrów. Ograniczenie dotyczące wysokości i długości ogrodzeń pełnych nie dotyczą sytuacji gdy ogrodzenia pełne stanowią ekrany ochrony akustycznej lub przeciwpożarowej.

9. Dopuszcza się możliwość realizacji budynków w granicy działki lub w odległości 1,5 metra od jej granicy (np. gdy szerokość działki jest mniejsza niż 16 metrów; gdy jest to uzasadnione istniejącym zagospodarowaniem działki sąsiedniej lub jest wskazane ze względów na istniejące zagospodarowanie terenu inwestycji itp.) pod warunkiem nie wywoływania sytuacji kolizyjnej np. zacieniania działki sąsiedniej, utrudnienia jej zagospodarowania, w tym możliwości dojazdu.

10. Ustala się, że teren biologicznie czynny działki budowlanej:

 • w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług (MU) nie może być mniejszy niż 30% powierzchni działki budowlanej. 

11. Ustala się, że wskaźnik powierzchni zabudowy terenu:

 • w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług (MU) nie może być większy niż 30%.

12. Ustala się następujące parametry nowo wydzielanych działek budowlanych dla zabudowy mieszkaniowej i usług:

 • minimalna powierzchnia działki wynosi 1000 m2,
 • minimalna szerokość działki wynosi 18 metrów.

13. W terenach budowlanych dopuszcza się dokonywanie nowych podziałów działek:

 • w celu powiększenia, regulacji kształtu działki lub poprawy jej dostępności,
 • w celu wydzielenia nowych dojazdów, dróg i parkingów,
 • w celu wydzielenia nowych terenów dla lokalizacji urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej,
 • w innych przypadkach, o których mowa w przepisach: ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, przepisach ustawy prawo wodne oraz w przepisach innych ustaw regulujących kwestie podziału nieruchomości,
 • dokonywanie nowych podziałów wymaga utrzymania zasady, że drogi zapewniające do niej dojazd są prostopadłe do granic działki.

14. Ustala się zasadę, iż na działce zabudowy mieszkaniowej i usług można zlokalizować po jednym budynku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

15. Ustala się zasadę obsługi parkingowej dla zabudowy mieszkaniowej i usług:

 • w obrębie działki o funkcji mieszkaniowo - usługowej należy zlokalizować dla potrzeb mieszkańców - minimum 2 stałe miejsca parkingowe oraz dodatkową ilość miejsc parkingowych dla klientów lub pracowników w związku z prowadzeniem działalności usługowej:
  • przyjmując - dla firm handlowych, usługowych, biur i administracji - minimum 1 miejsce na 20 m2 powierzchni użytkowej z wyłączeniem powierzchni pomocniczej (magazynowej, socjalnej, technicznej), dla gastronomii (bary, kawiarnie) - minimum 1 miejsce na cztery miejsca konsumpcyjne,
 • ponadto w granicach tej działki dopuszcza się możliwość realizacji maksimum 3 wolnostojących garaży, niezależnie od konieczności realizacji miejsc parkingowych.

16. Ustala się podstawowe zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

 • w celu zachowania wartości przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych terenu zmiany planu nakazuje się przestrzeganie zasad ochrony i kształtowania środowiska we wszelkich poczynaniach inwestycyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi,
 • w obszarze objętym zmianą planu zabroniona jest budowa zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi tj. zakładów o zwiększonym ryzyku albo zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej klasyfikowane Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2006 - Dz. U. 2006.30.208,
 • w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i spełnienia wymogów sanitarnych zakazuje się realizacji budynków bez wyposażenia ich w urządzenia infrastruktury technicznej - przez które rozumie się sieci i urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne i energetyczne. Obowiązuje zakaz wprowadzania nieczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i do ziemi,
 • w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza z procesów spalania paliw dla nowych budynków, dopuszcza się możliwość indywidualnego sposobu zaopatrzenia budynków w ciepło, z obowiązkiem wykorzystania niskoemisyjnych nośników energii lub ustala się konieczność zastosowania technologii i urządzeń zapewniających minimalizację emisji zanieczyszczeń do środowiska,
 • ustala się możliwość prowadzenia remontów, rozbudowy i budowy urządzeń melioracji wodnych, w zakresie i rozmiarze wynikającym z potrzeb. W sytuacjach konieczności realizacji inwestycji na terenach posiadających sieci i urządzenia melioracyjne, należy wykonać inwestycję w taki sposób, aby jej realizacja nie wpłynęła negatywnie na funkcjonowanie istniejących sieci i urządzeń,
 • zgodnie z przepisami odrębnymi, ewentualna uciążliwość wynikająca z prowadzonej działalności musi ograniczać się do granic terenu, do którego użytkownik posiada tytuł prawny.

17. Ustala się strefę potencjalnego ponadnormatywnego oddziaływania terenów komunikacji - Kpu - w odległościach od 15 do 25 metrów od linii rozgraniczającej dróg:

 • wprowadza się warunek dla lokalizacji budynków mieszkalnych oraz przeznaczonych na stały pobyt ludzi, polegający na realizacji zabezpieczeń (zgodnie z wymogami ochrony akustycznej) umożliwiających osiągnięcie w ich otoczeniu poziomu hałasu równoważnego nie przekraczającego wartości dopuszczalnych, określonych w obowiązujących przepisach odrębnych, dotyczących osiągnięcia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dla terenów mieszkaniowych. Ewentualne odstępstwa od konieczności realizacji zabezpieczeń lub zmniejszenie zasięgu strefy, może zaistnieć w sytuacji, gdy dla konkretnego terenu zostanie przeprowadzona analiza uciążliwości akustycznej, która określi rzeczywisty zasięg propagacji hałasu na tym terenie a jej wyniki wykażą zmniejszenie zasięgu lub brak przekroczeń dopuszczalnych wartości poziomu hałasu ustalonych dla tych terenów.

5. MOŻLIWOŚĆ ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Prezentowana Nieruchomość posiada nieregularne ukształtowanie terenu - od strony zachodniej została częściowo nasypana ziemia. W celu niwelacji różnicy konieczne będzie wyrównanie terenu przy użyciu koparki.
Pozostałe parametry działki pozwalają na zagospodarowanie terenu w różnorodny dla inwestora sposób. Nie zabraknie na niej miejsca na bajeczny ogród z kwiatami, warzywniak oraz plac zabaw dla dzieci - wystarczy odpowiednia koncepcja i do dzieła!
Jeśli chcą Państwo rozpocząć budowę wymarzonego domu to tutaj spełnicie swoje marzenie.
Zachęcamy do wcześniejszego skonsultowania swojej koncepcji z architektem - pomoże to uniknąć późniejszej zmiany swoich planów.

6. OPIS OKOLICY
Najbliższa szkoła podstawowa w Biskupicach oddalona jest o 1,7 kilometra od parceli. Tuż obok niej powstało boisko sportowe. 
W pobliżu szkoły (1,9 kilometra od działki) znajduje się kościół oraz Dom Pomocy Społecznej. 
W miejscowości Trąbki (2,1 kilometra) znajdziemy przedszkole oraz żłobek.
Pokonując odległość zaledwie 270 metrów w kierunku południowo-wschodnim umiejscowiony jest duży sklep spożywczy, a podążając w przeciwną stronę (550 metrów) dotrzemy do mniejszego sklepu spożywczego.
Bliskie otoczenie działki bogate jest w wiele usług oraz atrakcji. 
W promieniu kilku kilometrów możemy skorzystać z pizzerii i lodziarni, restauracji i sklepów wielobranżowych.
Nieco dalej, w miejscowości Wieliczka znajdziemy takie atrakcje jak:

 • Kopalnia Soli  - 6 kilometrów,
 • Tężnia Solankowa - 6,4 kilometra,
 • Solne Miasto - Centrum Edukacyjno-rekreacyjne - 7 kilometrów,
 • Park Pinokio dla dzieci - 4,6 kilometra,
 • Skate Park Wieliczka - 7,5 kilometra,
 • X-Treme Park - Park Linowy - 8,2 kilometra.

Podróżując w kierunku zachodnim dotrzemy do granic Krakowa (12 kilometrów), który zaprasza do aktywnego zwiedzania licznych atrakcji turystycznych. Nie zapominajmy również o pobliskich Niepołomicach (13,7 kilometra). Znajduje się tam Zamek Królewski oraz nowo powstałe Błonia Niepołomickie obejmujące obszar 6 ha. Jest to jeden z najbardziej atrakcyjnych terenów spacerowo-wypoczynkowych w regionie. Są tam m.in.: wioska kaczek, rozprężalnia (plac do trenowania koni), enklawa dla psów (z wybiegami i urządzeniami do zabaw dla czworonogów), ogrody deszczowe, domki dla jeży, hotele dla owadów, strefa piknikowa (z boiskiem do gry w bule i szachy terenowe). Powstał również ogród doświadczeń z bogatym wyposażeniem, ciemna komnata (camera obscura), labirynt, lustro deformujące, telefon, młyńskie koło, pinart oraz gwiazdozbiór i system planetarny w odpowiedniej skali i kolorystyce. Dla pasjonatów biegania powstały ścieżki o łącznej długości dwóch kilometrów o nawierzchni betonowej i drewnianej. 

7. OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA
Najbliższy przystanek autobusowy znajduje się w odległości zaledwie 140 metrów od działki.
Dworzec PKP "Wieliczka-Rynek-Kopalnia" oddalony jest o 5,8 kilometra. Dostaniemy się z niego między innymi do Dworca Głównego w Krakowie.
Dla korzystających z własnego środka transportu jakim jest np. samochód, dużym udogodnieniem jest bliskość wjazdu na autostradę A4 w Niepołomicach (7,5 kilometra) lub w Krakowie (12,3 kilometra).

Oferta działki dostępna wyłącznie w M3N Biuro Nieruchomości.
Klientom kredytującym się pomagamy w uzyskaniu NAJLEPSZYCH WARUNKÓW na rynku.

 • DOKŁADNA LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE OGŁOSZENIA

Zapraszam do kontaktu oraz na prezentację Nieruchomości.
Chętnie odpowiem na wszelkie Państwa pytania.

Katarzyna Knapik
Specjalista ds. Nieruchomości
500 732 457

M3N Biuro Nieruchomości
ul. Cienista 16a
31-831 Kraków

Nota prawna

Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych K.C.

Szczegóły oferty

Symbol oferty M3N-GS-511
Powierzchnia 1 270,00 m²
Przeznaczenie działki budowlana, usługowa
Wymiary działki 36,5x30,5 m
Stan prawny własność
Zagosp. działki niezagospodarowana
Ukształtowanie działki lekko nachylona
Kształt działki nieregularny
Ogrodzenie działki brak
Gaz jest
Woda powyżej 100m
Dojazd droga szutrowa
Otoczenie zabudowa jednorodzinna
Odległość do komunikacji publicznej [m] 140 m
Odl. do sklepu [m] 270 m
Odl. do szkoły [m] 1 700 m
Odl. do przedszkola [m] 2 100 m
Prąd jest
Kanalizacja brak

Lokalizacja

Kalkulator kredytowy

PLN
%
Wysokość raty

Kalkulator kosztów

PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
%
PLN
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna (opłata notarialna)
VAT od taksy notarialnej (opłaty notarialnej)
Wniosek do WKW
VAT od wniosku do WKW
Prowizja agencji nieruchomości
VAT od prowizji agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego - około
RAZEM (cena + opłaty)

Podobne oferty

oferta na wyłączność
video
działka na sprzedaż - Biskupice (gw), Szczygłów

działka na sprzedaż

Biskupice (gw), Szczygłów
  2 300,00 m2 93,48 zł/m2

Napisz do nas

Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Trwa wysyłanie...

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem