Słomniki (gw), Januszowice

Działka na sprzedaż

Opis nieruchomości

M3N Biuro Nieruchomości przedstawia opracowaną propozycję sprzedaży nieruchomości gruntowej.
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z najważniejszymi informacjami:

 • TREŚCIĄ OGŁOSZENIA;
1. Informacje podstawowe
2. Droga
3. Media
4. Przeznaczenie terenu
5. Możliwość zagospodarowania terenu
6. Opis okolicy
7. Obsługa komunikacyjna
 • FILMEM PROMUJĄCYM;
 • ZDJĘCIAMI 3D;
 • DOKŁADNĄ LOKALIZACJĄ (wskazaną na dole ogłoszenia).
1. INFORMACJE PODSTAWOWE
Prezentowana Nieruchomość o numerze geodezyjnym 224/9 położona jest w miejscowości Januszowice, gmina Słomniki.
Powierzchnia gruntu wynosi 10475 m2.
Nieruchomość posiada regularny kształt prostokąta, gdzie szerokość frontu mierzy 43,5 metrów, natomiast głębokość 260 metrów.
Działka jest zlokalizowana w pierwszej linii zabudowy i charakteryzuje się lekko pochyłą formą ukształtowania terenu.

2. DROGA
Nieruchomość bezpośrednio przylega do drogi gminnej (asfaltowej) o symbolu KDL - tereny tras komunikacyjnych.

3. MEDIA
 • woda - na działce,
 • gaz - w drodze gminnej (oddalone o 10 metrów od nieruchomości),
 • prąd - po drugiej stronie ulicy (oddalone o 20 metrów od nieruchomości).
4. PRZEZNACZENIE TERENU
Nieruchomość objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Słomniki, w którym oznaczona została symbolami:

a) RM (tereny zabudowy zagrodowej i gospodarki rolnej). Obejmuje około 2900m2 nieruchomości.
b) R (tereny rolnicze). Obejmuje pozostałą część nieruchomości.
c) KDL (tereny tras komunikacyjnych). Obejmuje około 200m2 nieruchomości.
 • Zrzut z MPZP znajduje się w GALERII ZDJĘĆ
a) RM (tereny zabudowy zagrodowej i gospodarki rolnej)

1. Podstawowym przeznaczeniem terenu jest zabudowa zagrodowa obejmująca budynki mieszkalne, budynki gospodarcze i inwentarskie oraz budynki, budowle i urządzenia służące produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno – spożywczemu;

2. Przeznaczenie dopuszczalne:
 • altany i wiaty;
 • uprawy polowe, rolnicze użytki zielone, uprawy ogrodnicze i sady;
 • ogrodzenia, przyłącza i urządzenia instalacyjne do budynków;
 • niewydzielone na rysunku planu drogi, dojazdy, dojścia do budynków, miejsca postojowe;
 • budynki garażowe;
 • obiektów sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
 • ogólnodostępnych, niekubaturowych urządzeń turystyki i rekreacji takich jak np. ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne z towarzyszącymi elementami małej architektury.
4. Warunki zabudowy i zagospodarowania:
 • powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym może wynosić maksymalnie 10% powierzchni przeznaczenia podstawowego danego terenu RM w gospodarstwie rolnym;
 • wskaźniki i parametry zagospodarowania terenu RM:
  • Wskaźnik terenu biologicznie czynnego - minimum 40%;
  • Wskaźnik powierzchni zabudowy - maksymalnie 50%;
  • Wskaźnik intensywności zabudowy - minimum 0,03, maksimum 0,6;
  • Minimalna szerokość nowo wydzielanych działek - nie ustala się;
  • Minimalna ilość miejsc postojowych - 1 miejsce postojowe lub garażowe dla zabudowy zagrodowej.
5. Zasady kształtowania zabudowy:
 • Maksymalna wysokość zabudowy:
  • dla budynku mieszkalnego – 12 metrów, przy maksimum 2 kondygnacjach nadziemnych;
  • dla budynku gospodarczego, inwentarskiego i garażu - 10 metrów, przy maksimum 2 kondygnacjach nadziemnych;
  • dla wiat i altan – 6 metrów;
 • Geometria dachu:
  • dla budynku mieszkalnego dach dwu i wielospadowy o nachyleniu głównych połaci w przedziale 15º - 45º (z kalenicą równoległą do dłuższego boku budynku);
  • dla budynku gospodarczego, inwentarskiego i garażu dach dwu, jedno i wielospadowy o nachyleniu głównych połaci w przedziale 12º - 45º (z kalenicą równoległą do dłuższego boku budynku), dopuszcza się w przypadku garażu dobudowanego stosowanie dachów płaskich (np. tarasów);
  • dla dachów dwuspadowych na budynku mieszkalnym zakazuje się stosowania połaci dachowych o różnym kącie nachylenia;
  • zakazuje się dla budynku mieszkalnego, gospodarczego i wolnostojącego garażu stosowania dachów płaskich i kopertowych;
 • Pokrycie dachu:
  • preferowana dachówka lub materiały imitujące dachówkę, dopuszcza się inne materiały;
 • Forma budynku:
  • o rzucie prostokąta lub sumy prostokątów;
 • Kolorystyka budynków;
  • dachy – kolor ciemny, stonowany (np. czarny, szary, brąz, czerwień);
  • elewacje – kolor jasny, stonowany.
6. W działaniach inwestycyjnych w zakresie zagospodarowania poszczególnych terenów RM należy również uwzględniać indywidualne warunki i ograniczenia, wynikające z położenia terenu objętego inwestycją w strefach bądź obszarach o szczególnych warunkach zagospodarowania. Indywidualne warunki i ograniczenia dotyczące poszczególnych terenów RM należy identyfikować na podstawie rysunku planu i odpowiednich ustaleń tekstowych.

b) R (tereny rolnicze)

1. Podstawowym przeznaczeniem tych terenów są:
 • uprawy polowe;
 • rolnicze użytki zielone;
 • uprawy ogrodnicze i sady.
2. Dopuszcza się sytuowanie:
 • budynków bezpośrednio związanych z produkcją rolniczą (np. budynki inwentarskie, stodoły, silosy na produkty rolne, wiaty na sprzęt rolny, szklarnie, itp.), poza strefą ochrony szczególnych wartości przyrodniczych i krajobrazowych;
 • budynków powstałych w wyniku adaptacji dawnego budynku mieszkalnego - bez możliwości realizacji funkcji mieszkalnej;
 • obiektów z zakresu zabudowy zagrodowej na zasadach określonych dla terenów nie przeznaczonych w planie pod zabudowę;
 • niewydzielonych na rysunku planu dróg i dojazdów do gruntów rolnych, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych;
 • urządzeń, obiektów i sieci infrastruktury technicznej;
 • budowli i urządzeń związanych z melioracją wodną i działaniami przeciwpowodziowymi i przeciwpożarowymi.
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania:
 • zakaz lokalizacji nowej zabudowy;
 • możliwość przebudowy, odbudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejących budynków mieszkalnych, gospodarczych, inwentarskich i garażowych;
 • dopuszcza się przebudowę i rozbudowę sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
 • obowiązuje nakaz utrzymania i ochrony nie wydzielonych liniami rozgraniczającymi rowów melioracyjnych, kanałów odwadniających i zbiorników wodnych wraz z ich obudową biologiczną;
 • dopuszcza się wszelkie działania zmierzające do utrzymania oraz konserwacji istniejących rowów melioracyjnych i kanałów odwadniających.
c) KDL (tereny tras komunikacyjnych)

1. Podstawowym przeznaczeniem jest:
 • lokalizacja dróg (ulic), z wyposażeniem dostosowanym do klasy i przeznaczenia drogi (ulicy) w obszarze (jezdnie, chodniki, ścieżki rowerowe, pasy i zatoki postojowe, pasy zieleni, przejścia piesze, przejazdy rowerowe, zatoki przystankowe, zadaszenia przystankowe, perony przystankowe), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (odwodnienie - w tym rowy odwadniające - jako kanały zamknięte lub rowy otwarte), oświetlenie, urządzenia zabezpieczenia, oznakowania i sterowania ruchem oraz służące ograniczaniu uciążliwości komunikacyjnej.
2. Jako obowiązujące ustala się rezerwy terenu określone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi; szerokości pasa drogowego wyznaczonego tymi liniami dla poszczególnych klas ulic i dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych, wynoszą odpowiednio:
 • drogi klasy KDL (lokalne) – odpowiednio 12m lub 15m, zgodnie z rysunkiem planu;
3. W przypadkach uzasadnionych istniejącym zainwestowaniem, warunkami terenowymi, lub podziałami geodezyjnymi oraz wymogami w zakresie wyposażenia dróg, plan uwzględnia miejscowe (odcinkowe) zmniejszenie lub zwiększenie szerokości w liniach rozgraniczających dróg      (ulic) w zakresie szczegółowo przedstawionym na rysunku planu.

5. MOŻLIWOŚCI ZAGOSPOSAROWANIA TERENU
Wymiary nieruchomości stwarzają szeroki wachlarz możliwości zabudowy. Przeznaczenie parceli pozwala na wybudowanie dużego budynku mieszkalnego wraz z budynkiem gospodarczym. Budynki jednorodzinne powinny być realizowane w układzie wolnostojącym. Grunt jest zadbany i regularnie koszony przez właściciela.
Ze względu na nieprzekraczalną linię zabudowy budynek można ulokować w odległości około 6 metrów od frontowej granicy nieruchomości.
Zważywszy na oznaczenie części Nieruchomości jako stanowisko archeologiczne potrzebne będą badania archeologiczne. Przy standardowym zakresie prac wraz z niezbędną dokumentacją przygotowaną przez profesjonalistów na ten cel przeznaczyć trzeba kwotę w wysokości 1000 zł. Koszt może wzrosnąć, jeśli dojdzie do znaleziska i prace archeologiczne będą bardziej zaawansowane.

6. OPIS OKOLICY
Najbliższe otoczenie nieruchomości to działki budowlane o podobnym areale, które w przyszłości z pewnością zostaną zabudowane.
Niewątpliwą zaletą działki jest bliskość strefy rekreacyjnej w Januszowicach - zaledwie 5 minut pieszo. Malowniczy staw o powierzchni 17 hektarów z plażą, molo oraz strefa wypoczynkową z miejscem do grillowania i placem zabaw, to ciekawa propozycja na weekendowe spacery zarówno we dwoje, jak i całą rodziną.
Najbliższa szkoła podstawowa znajdująca się w centrum gminy Słomniki oddalona jest od gruntu zaledwie o 6 minut.
Niewątpliwym udogodnieniem dla rodzin z dziećmi, będzie kursujący bus szkolny dojeżdżający pod granicę nieruchomości.
2 kilometry od gruntu znajduje się stacja kolejowa, skąd odjeżdżają pociągi w kierunku Dworca Głównego w Krakowie.
Dla mieszkańców dostępny jest również "GryfBus", który kursuje między Miechowem, Słomnikami a Krakowem.
Większy sklep spożywczy zlokalizowany jest 4 kilometry od Nieruchomości.

7. OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA
Obecnie trwające prace nad nową drogą ekspresową S7 na pewno przyśpieszą i ułatwią podróżowanie zarówno w obrębie gminy jak i w kierunku większych miast.
Nieruchomość oddalona o 6 minut od drogi powiatowej, za pomocą której dotrzemy do drogi wojewódzkiej 775, łączącej południową obwodnicę Krakowa z pobliskim miastem Nowe Brzesko.
Do granic Krakowa dojedziemy w zaledwie 30 minut.
 

Oferta działki dostępna wyłącznie w M3N Biuro Nieruchomości.
Klientom kredytującym się pomagamy w uzyskaniu NAJLEPSZYCH WARUNKÓW na rynku.

 • DOKŁADNA LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE OGŁOSZENIA

Zapraszam do kontaktu oraz na prezentację Nieruchomości.
Chętnie odpowiem na wszelkie Państwa pytania.

Małgorzata Sondej

Specjalista ds. Nieruchomości
500 732 278


M3N Biuro Nieruchomości
ul. Cienista 16a
31-831 Kraków

Nota prawna

Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych K.C.

Szczegóły oferty

Symbol oferty M3N-GS-485
Powierzchnia 10 475,00 m²
Przeznaczenie działki budowlana, rolna
Wymiary działki 43,5 x 260 m
Stan prawny własność
Zagosp. działki niezagospodarowana
Ukształtowanie działki lekko nachylona
Kształt działki prostokąt
Ogrodzenie działki brak
Gaz w ulicy
Woda na działce
Dojazd ASFALTOWA
Otoczenie działki niezabudowane
Odległość do komunikacji publicznej [m] 3 500 m
Odl. do sklepu [m] 3 000 m
Odl. do szkoły [m] 3 000 m
Odl. do przedszkola [m] 3 500 m
Prąd jest
Kanalizacja brak

Lokalizacja

Kalkulator kredytowy

PLN
%
Wysokość raty

Kalkulator kosztów

PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
%
PLN
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna (opłata notarialna)
VAT od taksy notarialnej (opłaty notarialnej)
Wniosek do WKW
VAT od wniosku do WKW
Prowizja agencji nieruchomości
VAT od prowizji agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego - około
RAZEM (cena + opłaty)

Podobne oferty

oferta na wyłączność
video
działka na sprzedaż - Słomniki (gw), Prandocin-Iły

działka na sprzedaż

Słomniki (gw), Prandocin-Iły
  2 600,00 m2 53,46 zł/m2
oferta na wyłączność
video
działka na sprzedaż - Słomniki (gw), Ratajów

działka na sprzedaż

Słomniki (gw), Ratajów
  1 279,00 m2 108,68 zł/m2
oferta na wyłączność
video
działka na sprzedaż - Słomniki (gw), Ratajów

działka na sprzedaż

Słomniki (gw), Ratajów
  1 278,00 m2 108,76 zł/m2
oferta na wyłączność
video
działka na sprzedaż - Słomniki (gw), Ratajów

działka na sprzedaż

Słomniki (gw), Ratajów
  1 278,00 m2 108,76 zł/m2

Napisz do nas

Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Trwa wysyłanie...

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem