Bochnia (gw), Majkowice

Działka na sprzedaż

Opis nieruchomości

M3N Biuro Nieruchomości przedstawia opracowaną propozycję sprzedaży nieruchomości gruntowej.
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z najważniejszymi informacjami:
 • TREŚCIĄ OGŁOSZENIA;
1. Informacje podstawowe
2. Droga
3. Media
4. Przeznaczenie terenu
5. Możliwość zagospodarowania terenu
6. Opis okolicy
7. Obsługa komunikacyjna
 • FILMEM PROMUJĄCYM;
 • ZDJĘCIAMI 3D;
 • DOKŁADNĄ LOKALIZACJĄ (wskazaną na dole ogłoszenia).
1. INFORMACJE PODSTAWOWE
Przedstawiamy Państwu Nieruchomość gruntową położoną w miejscowości Majkowice przy ul. Bocheńskiej (gmina Bochnia),o numerze geodezyjnym  63/1.
Prezentowana nieruchomość o areale około 3700 m2 położona jest w trzeciej linii zabudowy i posiada kształt zbliżony do prostokąta.
Szerokość frontu prezentowanej parceli wynosi 36 metrów, a jej głębokość to około 102 metry. 
2. DROGA
Działka posiada dostęp do asfaltowej drogi powiatowej za pośrednictwem częściowo utwardzonej drogi wewnętrznej o szerokości 6 metrów i długości około 71 metrów.
Przyszły inwestor wraz z nieruchomością nabędzie udziały w działce stanowiącej drogę wewnętrzną.

3. MEDIA
 • prąd - skrzynka z energią elektryczną znajduje się w granicy z działką sąsiednią,
 • woda - zlokalizowana na działce,
 • gaz - na działce sąsiedniej,
 • kanalizacja - studzienka zlokalizowana w drodze wewnętrznej (działka o numerze 63/4), przy granicy z drogą powiatową, w odległości około 71 metrów.
.
4. PRZEZNACZENIE TERENU
Nieruchomość została objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Sołectw Gminy Bochnia, gdzie oznaczona jest symbolami:

a) MN1 (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej). Obejmuje obszar około 7,8 ara powierzchni Nieruchomości.
b) ZN
(teren korytarzy ekologicznych). Obejmuje około 29 arów powierzchni nieruchomości.
 • Zrzut MPZP znajduje się w GALERII ZDJĘĆ.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DLA TERENÓW OBJĘTYCH PLANEM:

a) MN1 (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej). 

1. Przeznaczenie podstawowe - budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. 
2. Dopuszcza się:
 • obiekty i urządzenia usług publicznych i komercyjnych w zakresie handlu detalicznego, nieuciążliwego rzemiosła, gastronomii, rekreacji, turystyki,
 • pomocnicze obiekty gospodarcze i garaże, wbudowane lub przybudowane do budynków mieszkalnych, bądź w budynkach wolnostojących,
 • drogi dojazdowe i miejsca postojowe,
 • obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.
3. Obowiązuje zakaz lokalizacji:
 • zabudowy wielorodzinnej,
 • otwartych placów składowych,
 • tymczasowych obiektów budowlanych, z wyjątkiem zaplecza budowy,
 • urządzeń wież radiokomunikacyjnych.
4. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:
 • budynki mieszkalne jednorodzinne powinny być lokalizowane w układzie wolnostojącym lub bliźniaczym (z wykluczeniem układu szeregowego),
 • wysokość budynku nie może być większa niż 10 metrów - z tolerancją do 10% (nie dotyczy obiektów usługowych służących realizacji celów publicznych),
 • wielkość działek pod zabudowę w przypadkach dokonywania nowych podziałów geodezyjnych nie może być mniejsza niż 1000 m2,
 • warunkiem realizacji zabudowy na działce jest zapewnienie minimalnej szerokości frontu działki 20 metrów, przy kącie położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego od 60° do 120°,
 • powierzchnia zabudowy - maksymalnie 30% powierzchni działki budowlanej,
 • powierzchnia terenu biologicznie czynnego - minimalnie 40% powierzchni działki budowlanej,
 • dopuszcza się wyłącznie takie formy działalności gospodarczej, których oddziaływanie na środowisko, wyższe niż poziom dopuszczalny, nie występuje poza terenem zajmowanym przez obiekty, ani nie powoduje niedopuszczalnego obniżenia standardów środowiskowych w pomieszczeniach mieszkalnych znajdujących się na tym terenie.
5. Forma wolnostojących obiektów usługowych i obiektów gospodarczych z wyjątkiem inwestycji celu publicznego, powinna spełniać następujące wymagania:
 • wysokość obiektów usługowych, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego, nie może przekraczać 8 metrów, a dla obiektów gospodarczych - 6 metrów,
 • kolorystyka materiałów wykończeniowych musi być zharmonizowana z kolorystyką pozostałych budynków zlokalizowanych na działce.
6. Realizacja nowych lub przebudowa istniejących budynków, a także zmiany zagospodarowania i użytkowania terenów nie mogą naruszać:
 • praw właścicieli, użytkowników i administratorów terenów sąsiadujących,
 • norm technicznych, sanitarnych i przeciwpożarowych,
 • innych wymagań, a w szczególności dotyczących ochrony środowiska, gospodarki wodnej i geologii oraz ochrony dóbr kultury i krajobrazu - określonych w przepisach odrębnych,
 • ograniczeń w dysponowaniu terenem wynikających z prawomocnych decyzji administracyjnych - Kodeks Postępowania Administracyjnego.
7 Użytkownik obiektu powinien zapewnić w obrębie działki budowlanej 2 miejsca garażowe lub postojowe łącznie na 1 budynek mieszkalny.
8. Realizacja zabudowy na działce położonej w terenach objętych systemami kanalizacji wymaga podłączenia jej do tych systemów. 
9. Warunkiem realizacji zabudowy na działce jest zapewnienie ochrony przeciwpożarowej zgodnie z przepisami odrębnymi.

10. Ustala się następujące zasady kształtowania formy architektonicznej budynków:
 • na terenach o istniejącej zabudowie budynki należy sytuować w sposób nie naruszający cech swoistych, dyspozycji przestrzeni właściwych dla danej miejscowości,
 • usytuowanie budynków powinno odbywać się w sposób uporządkowany z zachowaniem linii zabudowy budynków frontowych, wzdłuż ciągów komunikacyjnych. 
11. Rzut głównej bryły budynku:
 • prostokątny, rzut powinien mieć wymiary zewnętrzne lub proporcje nawiązujące do parametrów budynków swoistych dla danej miejscowości lub jej części, 
 • akcentowane wejście powinno znajdować się w części środkowej dłuższego boku rzutu budynku; zaleca się, by wejścia umieszczone poza osią symetrii bryły budynku były czytelnie przesunięte w stosunku do tej osi. 
12. Bryła budynków:
 • prostopadłościenna; prostopadłościan nakryty dachem symetrycznym, dwu lub wielospadowym, stromym,
 • liczbę kondygnacji nadziemnych ogranicza się do trzech, przy czym trzecia kondygnacja dopuszczalna jest wyłącznie jako poddasze użytkowe o dachu stromym. 
13. Dach:
 • kształt głównej bryły dachu - dach dwuspadowy lub wielospadowy, na rzucie prostokąta, kąt nachylenia symetrycznych połaci głównych 30° - 45°.
14. W odniesieniu do budynków usługowych, gospodarczych, zagrodowych, związanych z prowadzeniem gospodarki rolnej oraz garaży, lokalizowanych w terenach MN1 ustala się:
 • budynki pomocnicze, gospodarcze i składowe na potrzeby własne należy sytuować poza domem (patrząc od strony przestrzeni publicznej) lub obok niego, jednak nie przed linią wyznaczoną elewacją frontową,
 • rzut głównej bryły budynku - o ile nie jest to sprzeczne z funkcją zaleca się stosowanie rzutów prostokątnych,
 • bryła budynku: zwarta, prostopadłościenna, horyzontalna,
 • liczbę kondygnacji nadziemnych ogranicza się do dwóch, przy czym druga kondygnacja dopuszczalna jest wyłącznie jako poddasze użytkowe w dachu stromym.
b) ZN (teren korytarzy ekologicznych).

1.Przeznaczenie podstawowe:
 • użytki rolne z preferencją do użytków zielonych,
 • utrzymuje się istniejącą zabudowę z możliwością jej remontów i modernizacji wyłącznie w celu poprawy wyposażenia w infrastrukturę techniczną oraz zabezpieczenia stanu technicznego obiektów,
Dopuszcza się:
 • wprowadzenie zadrzewień.
5. MOŻLIWOŚĆ ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Stając się właścicielami działki otrzymują Państwo szansę wykazania się swoją kreatywnością i pomysłowością w aranżacji jej powierzchni. 
Nie zabraknie na niej miejsca dla wymarzonego domu, ogrodu bogatego w roślinność, a także miejsca do zabaw dla dzieci i domowych pupili.
Lokalizacja w trzeciej linii zabudowy daje komfort jakim jest brak przejeżdżających obok samochodów a co za tym idzie większy spokój oraz cisza.

6. OPIS OKOLICY
Praktycznie "za rogiem" od prezentowanej nieruchomości usytuowany jest sklep spożywczy (180 metrów).
Nieco dalej na południe, obok przedszkola (550 metrów) powstał plac zabaw dla dzieci.
Szkoła Podstawowa w Bogucicach oddalona jest o 2,3 kilometra. 
Liczne szkoły podstawowe oraz szkoły średnie znajdują się w centrum Bochni (10,8 kilometra). 
Okolica, w której położona jest działka bogata jest w wiele atrakcji turystycznych. 
Najbliższa z nich - Centrum Aktywnego Wypoczynku w Borku - oddalona jest o 7,6 kilometra. Znajdują się tam takie rozrywki jak stadnina koni, boiska sportowe, Świat Solnych Skał, Mini Zoo, park linowy, mini golf oraz gokarty.
Nieco dalej - w Bochni, możemy zwiedzić między innymi Kopalnię Soli, do której zjedziemy Szybem Campi powstałym w połowie XVI wieku. 
Na wzgórzu, w południowej części tego miasta powstał Park Rodzinny Uzbornia, z Restauracją "Widok", gdzie z tarasu widokowego możemy podziwiać panoramę miejscowości.
Poruszając się dalej na południe dotrzemy do malowniczej miejscowości jaką jest Nowy Wiśnicz (19 kilometrów). Miasto to oferuje możliwość zobaczenia górującego nad nim XIV-wiecznego Zamku Kmitów i Lubomirskich oraz odprężenia się w Parku 400-lecia położonego u jego podnóży. 

7. OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA
W odległości około 350 metrów (3 minuty pieszo) zlokalizowany jest najbliższy przystanek autobusowy, z którego dostaniemy się między innymi w kierunku Bochni - za pośrednictwem prywatnych firm przewozowych. 
W centrum Miasta Bochnia umiejscowiony jest dworzec autobusowy, z którego kursują busy do Wieliczki i Krakowa oraz do miejscowości położonych w pobliżu Bochni.
Znajdziemy tam również dworzec kolejowy z przestronnym parkingiem, z którego możemy wyruszyć w podróż w różne części kraju - najczęstsze kursy to Przemyśl, Rzeszów oraz Kraków.
Dla podróżujących dużym udogodnieniem jest bliskość autostrady A4 - wjazd oddalony jest o 6,3 kilometra (7 minut jazdy samochodem).

Oferta działki dostępna wyłącznie w M3N Biuro Nieruchomości.
Klientom kredytującym się pomagamy w uzyskaniu NAJLEPSZYCH WARUNKÓW na rynku.

DOKŁADNA LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE OGŁOSZENIA

Zapraszam do kontaktu oraz na prezentację Nieruchomości.
Chętnie odpowiem na wszelkie Państwa pytania.


Kinga Wiche
Specjalista ds. Nieruchomości
500 732 177
M3N Biuro Nieruchomości
ul. Cienista 16a
31-831 Kraków

Nota prawna

Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych K.C.

Szczegóły oferty

Symbol oferty M3N-GS-633
Powierzchnia 3 600,00 m²
Przeznaczenie działki budowlana
Wymiary działki 106 m
Stan prawny własność
Zagosp. działki niezagospodarowana
Ukształtowanie działki płaska
Kształt działki prostokąt
Ogrodzenie działki brak
Gaz jest
Woda jest
Dojazd droga szutrowa
Otoczenie działki zabudowane
Odległość do komunikacji publicznej [m] 350 m
Odl. do sklepu [m] 180 m
Odl. do szkoły [m] 2 300 m
Odl. do przedszkola [m] 550 m
Prąd na działce
Kanalizacja miejska

Lokalizacja

Kalkulator kredytowy

PLN
%
Wysokość raty

Kalkulator kosztów

PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
%
PLN
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna (opłata notarialna)
VAT od taksy notarialnej (opłaty notarialnej)
Wniosek do WKW
VAT od wniosku do WKW
Prowizja agencji nieruchomości
VAT od prowizji agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego - około
RAZEM (cena + opłaty)

Podobne oferty

oferta na wyłączność
video
działka na sprzedaż - Bochnia (gw), Wola Nieszkowska

działka na sprzedaż

Bochnia (gw), Wola Nieszkowska
  2 500,00 m2 54,00 zł/m2
oferta na wyłączność
video
działka na sprzedaż - Bochnia (gw), Wola Nieszkowska

działka na sprzedaż

Bochnia (gw), Wola Nieszkowska
  1 703,00 m2 73,40 zł/m2
oferta na wyłączność
video
działka na sprzedaż - Bochnia (gw), Wola Nieszkowska

działka na sprzedaż

Bochnia (gw), Wola Nieszkowska
  2 734,00 m2 52,67 zł/m2

Napisz do nas

Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Trwa wysyłanie...

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem