Nowy Wiśnicz (gw), Łomna

Działka na sprzedaż

Opis nieruchomości

M3N Biuro Nieruchomości przedstawia opracowaną propozycję sprzedaży nieruchomości gruntowej.
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z najważniejszymi informacjami:

 • TREŚCIĄ OGŁOSZENIA;
1. Informacje podstawowe
2. Droga
3. Media
4. Przeznaczenie terenu
5. Możliwość zagospodarowania terenu
6. Opis okolicy
7. Obsługa komunikacyjna
 • FILMEM PROMUJĄCYM;
 • ZDJĘCIAMI 3D;
 • DOKŁADNĄ LOKALIZACJĄ (wskazaną na dole ogłoszenia).

1. INFORMACJE PODSTAWOWE
Prezentujemy Państwu działkę zlokalizowaną w miejscowości Łomna, w gminie Nowy Wiśnicz.
Parcela posiada nadany numer geodezyjny 69/1, a jej powierzchnia wynosi 1712 m2.
Umiejscowiona jest na terenie płaskim, a jej kształt jest nieregularny.
Szerokość frontu wynosi 31,5 metra (na końcu działka zwęża się do 24,5 metra), natomiast jej długość to 59,5 metra (od strony pn.-wsch.) i 65 metrów (od strony pd.-zach.).

2. DROGA
Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do asfaltowej drogi gminnej.
Na terenie działki wykonana została droga asfaltowa stanowiąca służebność dojazdu do działek znajdujących się w dalszej linii zabudowy (pas szerokości 5 metrów oraz długości 65 metrów - łącznie zajmuje około 3 ary nieruchomości).

3. MEDIA

 • prąd - słupy na działce od strony południowo-zachodniej,
 • woda - na działce, wzdłuż granicy z drogą gminną,
 • gaz - na działce, wzdłuż granicy z drogą gminną.

4. PRZEZNACZENIE TERENU 
Nieruchomość objęta została Miejscowym Planem Zagospodarowania, na którym oznaczona jest symbolem:

a)
23MN (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej). Obejmuje około 16 arów powierzchni całkowitej nieruchomości.
b) 3KDD (tereny dróg publicznych - drogi dojazdowe). Obejmuje około 1 ar powierzchni całkowitej nieruchomości.

 • Zrzut MPZP znajduje się w GALERII ZDJĘĆ.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DLA TERENÓW OBJĘTYCH PLANEM:
a) 23MN (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej).
1. Podstawowym przeznaczeniem terenów MN jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojąca lub bliźniacza, z możliwością wydzielenia w budynku mieszkalnym lokalu na cele usługowe o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 
2. Dopuszcza się:

 • lokalizację budynków usługowych dla usług nieuciążliwych o powierzchni użytkowej do 200 m2,
 • uprawy rolne, sady i ogrody przydomowe,
 • lokalizację budynków na cele rzemiosła o powierzchni użytkowej do 200 m2,
 • lokalizację parkingów,
 • lokalizację obiektów małej architektury,
 • lokalizację urządzeń sportowych i rekreacyjnych,
 • lokalizację placów zabaw,
 • lokalizację parków i ogrodów tematycznych,
 • zieleń urządzoną i towarzyszącą.
3. Warunki zagospodarowania terenów i kształtowania zabudowy dla terenów 23MN:
 • maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,8,
 • minimalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,01,
 • minimalny procentowy udział powierzchni biologicznie czynnej - 30%,
 • maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy - 30%,
 • gabaryty obiektów:
  • maksymalna wysokość zabudowy do 10 metrów za wyjątkiem obiektów małej architektury, urządzeń reklamowych oraz budynków garażowych i gospodarczych, dla których ustala się maksymalną wysokość 7 metrów,
  • główne połacie dachów budynków mieszkalnych, usługowych oraz rzemiosła symetryczne dwu i wielospadowe o nachyleniu od 30° do 45°, z dopuszczeniem facjatek, lukarn, okien połaciowych i doświetleń,
  • dachy budynków innych niż wymienione powyżej lub niemieszkalnych części budynków (garaży itp.) - dwu i wielospadowe lub jednospadowe o nachyleniu połaci od 8° do 45°
  • pokrycia dachów w odcieniach czerwieni, brązów i szarości z możliwością zastosowania dachówek ceramicznych, materiałów dachówko podobnych lub blach,
  • kolorystyka elewacji jasna, stonowana w odcieniach pastelowych,
  • maksymalna długość elewacji frontowej - 30 metrów,
  • minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych dla budynków wolnostojących - 700 m2 przy zachowaniu szerokości frontu działki minimum 18 metrów,
  • minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych dla budynków zabudowy bliźniaczej 700 m2 przy zachowaniu szerokości frontu działki minimum 14 metrów,
 • miejsca postojowe (w tym miejsca garażowe) należy zapewnić w ilości liczonej według wskaźnika - minimum 2 miejsca postojowe na 1 budynek mieszkalny i minimum 1 miejsce postojowe na 50 m2 powierzchni użytkowej usług,
 • miejsca postojowe dla samochodów osobowych należy lokalizować i bilansować w granicach terenu inwestycji objętej projektem zagospodarowania terenu.

4. Zasady zagospodarowania terenów obowiązujące na całym obszarze objętym planem.
W zakresie ustalenia zasad zagospodarowania terenów obowiązujących na całym obszarze objętym planem dopuszcza się: 

 • usytuowanie budynków w odległości 1,5 metra od granicy lub bezpośrednio przy granicy działki budowlanej,
 • przebudowę, remont i rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych i urządzeń ( w tym dróg i sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej),
 • wyznaczenie dojazdów niewydzielonych oraz ciągów pieszo-jezdnych,
 • lokalizowanie i przebudowę niewyznaczonych na rysunku planu podziemnych i naziemnych sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej wraz z urządzeniami i  obiektami budowlanymi związanymi z nimi technologicznie i niezbędnymi do funkcjonowania, za wyjątkiem sieci elektrycznych wysokiego i najwyższego napięcia, dopuszczenie nie dotyczy terenów leśnych,
 • lokalizację, konserwację oraz roboty związane z ochroną przeciwpowodziową na wszystkich ciekach oznaczonych i nieoznaczonych na rysunku planu w zakresie obowiązków administratorów wód zgodnie z przepisami odrębnymi,
 • lokalizację infrastruktury telekomunikacyjnej w tym telefonii bezprzewodowej, w miejscach niepowodujących naruszenia ustaleń planu z uwzględnieniem wymogów wynikających z przepisów odrębnych; w terenach zabudowy mieszkaniowej dopuszcza się tylko infrastrukturę telekomunikacyjną o nieznacznym oddziaływaniu w rozumieniu przepisów odrębnych.
Realizacja zagospodarowania terenu z zakresu przeznaczenia dopuszczalnego - przez realizacją obiektu z zakresu przeznaczenia podstawowego - jest możliwa i zgodna z planem wyłącznie w takim przypadku, gdy nie uniemożliwi to zabudowy i zagospodarowania z zakresu przeznaczenia podstawowego - zgodnie z parametrami, wskaźnikami i warunkami zagospodarowania terenu określonymi w planie.

5. W celu ochrony i kształtowania ładu przestrzennego w tym przestrzeni publicznej oraz zasad kształtowania zabudowy:
 • zakazuje się grodzenia nieruchomości przy ciekach wodnych w odległości mniejszej niż 2 metry od górnej krawędzi skarpy brzegowej,
 • w zakresie lokalizacji reklam ustala się:
  • zakaz lokalizacji wielkogabarytowych urządzeń reklamowych,
  • zakaz lokalizacji reklam o jaskrawej kolorystyce, w formie neonów, projekcji świetlnych oraz emitujących światło o zmieniającym się natężeniu,
  • zakaz umieszczania więcej niż jednej reklamy dla jednego rodzaju działalności na elewacji frontowej budynku, w którym prowadzona jest działalność,
  • zakaz umieszczania reklam na wysięgnikach,
  • zakaz umieszczania reklam na budynkach w nawiązaniu do ich brył oraz podziału i struktury fasad, a montowanych na ogrodzeniu w nawiązaniu do podziałów i struktury ogrodzenia,
  • maksymalna powierzchnia reklamy to 9 m2,
 • w zakresie realizacji ogrodzeń ustala się:
  • zakaz stosowania ogrodzeń pełnych, minimalna powierzchnia prześwitów w elewacji ogrodzenia ma wynosić 20% na każdy metr kwadratowy ogrodzenia,
  • zakaz stosowania ogrodzeń z płyt i paneli prefabrykowanych betonowych,
  • nakaz stosowania ogrodzeń o nieprzekraczalnej wysokości 2,2 metra,
  • nakaz zapewnienia prześwitów o wysokości minimum 12 centymetrów od poziomu terenu do dolnej krawędzi elementów ogrodzenia, na co najmniej 50% jego długości, umożliwiających migrację zwierząt,
 • dopuszcza się lokalizację obiektów tymczasowych (pod warunkiem, że ich lokalizacja nie pozostaje w sprzeczności z pozostałymi ustaleniami planu),
 • wyznacza się tereny tworzące strukturę przestrzeni publicznej: tereny pasów drogowych dróg publicznych, tereny usług sportu i rekreacji, tereny zieleni urządzonej, dla których dopuszcza się:
  • lokalizację nowo projektowanych ogrodzeń przy drogach publicznych i wewnętrznych w liniach rozgraniczających drogi,
  • zmniejszenie odległości lokalizacji nowo projektowanych ogrodzeń w uzasadnionych przypadkach, o których mowa w przepisach ustawy o drogach publicznych.
6. Ustala się ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 • lokalizację nowych oraz rozbudowę istniejący budynków określa się przy zachowaniu nieprzekraczalnych linii zabudowy, wyznaczonych na rysunku planu,
 • ustala się minimalne odległości dla lokalizacji budynków:
  • od dróg gminnych - 6 metrów od zewnętrznej krawędzi jezdni (w terenie zabudowy) i minimum 15 metrów od zewnętrznej krawędzi jezdni (poza terenem zabudowy),
 • w terenach, przez które przebiega linia energetyczna zakazuje się lokalizacji budynków mieszkalnych i sadzenia drzew pod linią 15kV i w odległości 6 metrów od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii (8 metrów licząc od osi linii),
 • w terenach, przez które przebiega gazociąg obowiązek zachowania stref kontrolowanych, zgodnie z przepisami odrębnymi, w przypadku przebudowy sieci strefy kontrolowane ulegają zmianie zgodnie z przepisami odrębnymi.
7. W zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:
 • biorąc pod uwagę, iż cały obszar objęty planem znajduje się w granicach Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów określonych w przepisach odrębnych, za wyjątkiem realizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę i krajobraz parku krajobrazowego lub dla których Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
 • nakaz zachowania ciągłości i ochrony wszystkich cieków naturalnych oznaczonych i nieoznaczonych na rysunku planu w miejscach skrzyżowań z infrastrukturą drogową w postaci tuneli i przepustów wodnych.
8. W zakresie ochrony jakości wód ustala się:
 • zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i bezpośrednio do gruntu,
 • nakaz wyposażenia budynków, przed oddaniem do eksploatacji, w urządzenia do odprowadzania ścieków,
 • w promieniu 10 metrów od lokalnych ujęć i studni głębinowych obowiązuje zakaz podejmowania działalności mogących zanieczyścić ujęcie lub źródło.

b) 3KDD (tereny dróg publicznych - drogi dojazdowe).
1. Podstawowym przeznaczeniem terenów komunikacji są drogi publiczne, z wyposażeniem dostosowanym do klasy i funkcji wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
2. Dopuszcza się:

 • lokalizację miejsc postojowych dla samochodów osobowych,
 • lokalizację tras rowerowych,
 • lokalizację placów manewrowych,
 • lokalizację zieleni izolacyjnej i towarzyszącej, w postaci dekoracyjnych drzew i krzewów, odpornych na zanieczyszczenia komunikacyjne,
 • lokalizację nieograniczających bezpieczeństwa ruchu reklam, obiektów małej architektury,
 • do czasu realizacji projektowanych odcinków dróg lub poszerzenia do docelowych parametrów dróg istniejących dopuszcza się dotychczasowy sposób zagospodarowania terenów, bez możliwości wprowadzenia trwałych obiektów budowlanych, uniemożliwiających docelową realizację ustaleń planu.

5. MOŻLIWOŚĆ ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Z uwagi na ustanowioną na działce służebność przejazdu do działek znajdujących się w dalszej linii zabudowy (widoczna droga asfaltowa), powierzchnia do zagospodarowania jest mniejsza, niż powierzchnia całkowita nieruchomości (pozostaje około 14 arów). Mimo to jest ona bardzo atrakcyjna i dzięki swoim parametrom daje możliwość na spełnienie swoich marzeń np. o niewielkim domu otoczonym wspaniałym ogrodem zaprojektowanym według wizji właściciela.
Teren działki jest całkowicie płaski, zadbany, regularnie koszony i nie porośnięty drzewami. Na obecną chwilę otoczony został prowizoryczną siatką.

6. OPIS OKOLICY
Działka znajduje się w otoczeniu terenów o niskim współczynniku zabudowy - wśród terenów zielonych, łąk. Nie jest ona zlokalizowana przy głównej drodze dzięki czemu panuje tam spokój i cisza. 
Położenie nieruchomości daje możliwość szybkiego dostania się do centrum Nowego Wiśnicza - około 3 kilometry. Znajdują się tam liczne małe i duże sklepy spożywcze, lodziarnie, restauracje, pizzeria, piekarnie, markety budowlane, salony kosmetyczne oraz fryzjerskie, szkoła podstawowa oraz przedszkola publiczne i prywatne. Jednym słowem jest tam wszystko czego Państwo potrzebują!
Zdecydowanie najwspanialszą atrakcją Wiśnicza jest Zamek Kmitów i Lubomirskich umiejscowiony na malowniczym wzgórzu. U jego podnóży powstał  Park 400-lecia z makietami zamków powiązanych z historią tutejszego oraz placem zabaw dla najmłodszych. W okresie letnim organizowane są tu liczne imprezy związane z obchodami Dni Wiśnicza, dożynki, inscenizacje bitwy pod Chocimiem i wiele innych. 
W niedalekiej odległości zlokalizowane jest miasto Bochnia, oddalone o około 10 kilometrów. Znajduje się tam najstarsza kopalnia soli kamiennej w Polsce - jedna z trzech kopalń soli w kraju dostępna do zwiedzania. Wraz z Kopalnią Soli w Wieliczce jest wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

7. OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA
W odległości około 130 metrów od działki zlokalizowany jest pierwszy przystanek autobusowy. Na terenie tej miejscowości kursują busy prywatnej firmy przewozowej dowożące najdalej do centrum Bochni.
Dojeżdżając tam mamy możliwość skorzystania z busów kursujących do Krakowa i pobliskich nieruchomości, bądź za pomocą kolei dostaniemy się zarówno w kierunku Rzeszowa jak i Krakowa. 
Dla podróżujących samochodem zdecydowanym udogodnieniem jest autostrada A4, na którą wjazdy znajdują się w Bochni (16 kilometrów) oraz w Targowisku (21 kilometrów). 

Oferta działki dostępna wyłącznie w M3N Biuro Nieruchomości.
Klientom kredytującym się pomagamy w uzyskaniu NAJLEPSZYCH WARUNKÓW na rynku.

 • DOKŁADNA LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE OGŁOSZENIA

Zapraszam do kontaktu oraz na prezentację Nieruchomości.
Chętnie odpowiem na wszelkie Państwa pytania.

Kinga Wiche
Specjalista ds. Nieruchomości
500 732 177

M3N Biuro Nieruchomości
ul. Cienista 16a
31-831 Kraków

Nota prawna

Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych K.C.

Szczegóły oferty

Symbol oferty M3N-GS-563
Powierzchnia 1 712,00 m²
Przeznaczenie działki budowlana
Wymiary działki 31,5x65 m
Stan prawny własność
Zagosp. działki niezagospodarowana
Ukształtowanie działki płaska
Kształt działki nieregularny
Ogrodzenie działki brak
Gaz na działce
Woda na działce
Dojazd asfalt
Otoczenie działki niezabudowane
Odległość do komunikacji publicznej [m] 130 m
Odl. do sklepu [m] 4 500 m
Odl. do szkoły [m] 4 600 m
Odl. do przedszkola [m] 4 500 m
Prąd na działce
Kanalizacja brak

Lokalizacja

Kalkulator kredytowy

PLN
%
Wysokość raty

Kalkulator kosztów

PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
%
PLN
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna (opłata notarialna)
VAT od taksy notarialnej (opłaty notarialnej)
Wniosek do WKW
VAT od wniosku do WKW
Prowizja agencji nieruchomości
VAT od prowizji agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego - około
RAZEM (cena + opłaty)

Podobne oferty

oferta na wyłączność
video
działka na sprzedaż - Nowy Wiśnicz (gw), Łomna

działka na sprzedaż

Nowy Wiśnicz (gw), Łomna
  1 347,00 m2 100,22 zł/m2

Napisz do nas

Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Trwa wysyłanie...

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem