Słomniki (gw), Prandocin-Wysiołek

Działka na sprzedaż

Opis nieruchomości

M3N Biuro Nieruchomości przedstawia opracowaną propozycję sprzedaży nieruchomości gruntowej.
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z najważniejszymi informacjami:

 • TREŚCIĄ OGŁOSZENIA;
1. Informacje podstawowe
2. Droga
3. Media
4. Przeznaczenie terenu
5. Możliwość zagospodarowania terenu
6. Opis okolicy
7. Obsługa komunikacyjna
 • FILMEM PROMUJĄCYM;
 • ZDJĘCIAMI 3D;
 • DOKŁADNĄ LOKALIZACJĄ (wskazaną na dole ogłoszenia).
1. INFORMACJE PODSTAWOWE
Przedstawiamy nieruchomość gruntową położoną w miejscowości Prandocin Wysiołek, przy ulicy Księdza Poniatowskiego, w gminie Słomniki.
Działka o regularnym kształcie prostokąta, posiadająca nadany numer geodezyjny 482/5.
Jej powierzchnia wynosi 1008 m2, szerokość frontowa mierzy 18 metrów, natomiast głębokość 56 metrów.
Teren charakteryzuje się całkowicie płaskim ukształtowaniem.

2. DROGA
Nieruchomość ma zagwarantowany dostęp do asfaltowej drogi gminnej za pośrednictwem nieutwardzonej drogi wewnętrznej o szerokości 4,5 metra.

3. MEDIA
 • prąd - w drodze gminnej;
 • woda - w drodze wewnętrznej, w odległości około 4 metrów.
4. PRZEZNACZENIE TERENU
Nieruchomość objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Słomniki, w którym oznaczona została symbolami:

a) MN1 (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej). Obejmuje około 500m2 nieruchomości.
b) R1 (tereny rolnicze). Obejmuje około 666m2 nieruchomości.
 • Zrzut MPZP znajduje się w GALERII ZDJĘĆ.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DLA TERENÓW OBJĘTYCH PLANEM:

a) MN1 (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej).

1. Przeznaczenie podstawowe:

 • zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z możliwością wydzielenia w budynku mieszkalnych lokalu na cele usługowe, zgodnie z przepisami odrębnym.
2. Dopuszczalne przeznaczenie:
 • budynki garażowe i gospodarcze;
 • altany i wiaty;
 • zieleń urządzona;
 • place zabaw;
 • niewydzielone na rysunku plan drogi, dojazdy, dojścia do budynków, miejsca postojowe;
 • obiekty małej architektury;
 • ogrodzenia, przyłącza i urządzenia instalacje od budynków.
4. Dopuszcza się sytuowanie:
 • obiektów sieci i urządzenia instalacyjne do budynków;
 • zabudowy usługowej, zlokalizowanej na działce z budynkiem mieszkalnym lub na odrębnej działce, dla której obowiązują warunki zabudowy i zagospodarowania terenu jak dla terenu MN odpowiednio do układu zabudowy (wolnostojącej, bliźniaczej lub szeregowej);
 • zabudowy mieszkaniowo - usługowej, dla której obowiązują warunki zabudowy i zagospodarowania terenu MN odpowiednio do układu zabudowy (wolnostojącej, bliźniaczej lub szeregowej);
 • zabudowy wielorodzinnej, dla której obowiązują warunki zabudowy i zagospodarowania terenu jak dla terenu MN odpowiednio do układu zabudowy (wolnostojącej, bliźniaczej lub szeregowej);
 • ścieżek pieszych i tras rowerowych;
 • obiektów i urządzeń sportu i rekreacji.
4. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
 • budynki mieszkalne mogą być realizowane jako jednorodzinne wolnostojące, bliźniacze lub szeregowe;
 • budynki gospodarcze i garażowe mogą być realizowane jako wolnostojące, przybudowane lub wbudowane w budynki mieszkalne;
 • utrzymuje się istniejącą zabudowę zagrodową z możliwością jej rozbudowy, przebudowy i odbudowy;
 • wskaźniki i parametry zagospodarowania terenu MN określa:
 • wskaźnik terenu biologicznie czynnego minimum 30%;
 • wskaźnik powierzchni zabudowy:
  • maksimum 50% dla zabudowy wolnostojącej;
  • maksimum 55% dla zabudowy bliźniaczej;
  • maksimum 60% dla zabudowy szeregowej;
 • wskaźnik intensywności zabudowy:
  • dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej:
   • minimum 0,03;
   • maksimum 0,6:
  • dla zabudowy bliźniaczej:
   • minimum 0,03;
   • maksimum 0,7;
  • dla zabudowy szeregowej:
   • minimum 0,03;
   • maksimum 0,8;
 • minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek:
  • 400 m2 dla zabudowy wolnostojącej;
  • 350 m2 dla zabudowy bliźniaczej;
  • 250 m2 dla zabudowy szeregowej;
 • minimalna szerokość nowo wydzielanych działek:
  • 16 m dla zabudowy wolnostojącej;
  • 12 m dla zabudowy bliźniaczej;
  • 8 m dla zabudowy szeregowej;
 • minimalna ilość miejsc postojowych:
  • 1 miejsce postojowe lub garażowe na 1 dom jednorodzinny.
5. Zasady kształtowania terenu:
 • maksymalna wysokość zabudowy:
  • dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego - 12 m, przy maksimum 2 kondygnacjach nadziemnych; dopuszcza się zwiększenie do 3 kondygnacji przy lokalizacji funkcji usługowej;
  • dla budynku gospodarczego i garażu - 9m przy maksimum 2 kondygnacjach nadziemnych;
  • dla wiat i altan - 6 m;
 • geometria dachu;
  • dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, mieszkaniowo - usługowego, usługowego - dach dwu i wielospadowy o nachyleniu głównych połaci w przedziale 30º - 45º (z kalenicą równoległą do dłuższego boku budynku);
  • dla budynku gospodarczego, istniejącego inwentarskiego i garażu - dach dwu, jedno i wielospadowy o nachyleniu głównych połaci w przedziale 12º - 45º (z kalenicą równoległą do dłuższego boku budynku); dopuszcza się w przypadku garażu dobudowanego stosowanie dachów płaskich (np. tarasów);
  • inne wymogi dotyczące dachu;
   • dla dachów dwuspadowych na budynku mieszkalnym jednorodzinnym, mieszkaniowo - usługowym, usługowym zakazuje się stosowania połaci dachowych o różnym kącie nachylenia;
   • zakazuje się dla budynku mieszkalnego, mieszkaniowo - usługowego, usługowego, gospodarczego i wolnostojącego garażu stosowania dachów płaskich i kopertowych;
 • pokrycie dachu;
  • preferowana dachówka lub materiały imitujące dachówkę, dopuszcza się inne materiały;
 • forma budynku;
  • o rzucie prostokąta lub sumy prostokątów;
 • kolorystyka budynków;
  • dachy – kolor ciemny, stonowany ( np.: czarny, szary, brąz, czerwień);
  • elewacje – kolor jasny, stonowany;
 • przy rozbudowie, przebudowie, nadbudowie budynków istniejących oraz budowie nowych budynków dopuszcza się zachowanie dotychczasowej wysokości budynku oraz innych jego gabarytów;
 • w sytuacji lokalizacji placu zabaw na działce w terenie MN nie obowiązuje zastosowanie wskaźników i parametrów;
 • w sytuacji lokalizacji budynku mieszkalnego, kiedy jego większa część znajdowałaby się poza pasem izolującym 50m od granic cmentarza, dopuszcza się sytuowanie budynku tak, aby znalazł się częściowo w tym pasie.
b) R1 (tereny rolnicze).

1. Podstawowym przeznaczeniem tych terenów są:
 • uprawy polowe;
 • rolnicze użytki zielone;
 • uprawy ogrodnicze i sady.
2. Dopuszcza się sytuowanie:
 • budynków bezpośrednio związanych z produkcją rolniczą (np. budynki inwentarskie, stodoły, silosy na produkty rolne, wiaty na sprzęt rolny, szklarnie, itp.), poza strefą ochrony szczególnych wartości przyrodniczych i krajobrazowych;
 • budynków powstałych w wyniku adaptacji dawnego budynku mieszkalnego - bez możliwości realizacji funkcji mieszkalnej;
 • obiektów z zakresu zabudowy zagrodowej na zasadach określonych dla terenów nie przeznaczonych w planie pod zabudowę;
 • niewydzielonych na rysunku planu dróg i dojazdów do gruntów rolnych, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych;
 • urządzeń, obiektów i sieci infrastruktury technicznej;
 • budowli i urządzeń związanych z melioracją wodną i działaniami przeciwpowodziowymi i przeciwpożarowymi.
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania:
 • zakaz lokalizacji nowej zabudowy;
 • możliwość przebudowy, odbudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejących budynków mieszkalnych, gospodarczych, inwentarskich i garażowych;
 • dopuszcza się przebudowę i rozbudowę sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
 • obowiązuje nakaz utrzymania i ochrony nie wydzielonych liniami rozgraniczającymi rowów melioracyjnych, kanałów odwadniających i zbiorników wodnych wraz z ich obudową biologiczną;
 • dopuszcza się wszelkie działania zmierzające do utrzymania oraz konserwacji istniejących rowów melioracyjnych i kanałów odwadniających.
5. MOŻLIWOŚCI ZAGOSPOSAROWANIA TERENU
Wymiary nieruchomości stwarzają szeroki wachlarz możliwości zabudowy.
Przeznaczenie parceli pozwala na wybudowanie dużego budynku mieszkalnego wraz z budynkiem gospodarczym, a także lokalu mieszkalno-usługowego.
Budynki jednorodzinne powinny być realizowane w układzie wolnostojącym.
Grunt jest zadbany i regularnie koszony przez właściciela.

Istnieje możliwość powiększenia powierzchni nieruchomości o działkę rolną, znajdującą się z północnej strony parceli.

6. OPIS OKOLICY

Najbliższe otoczenie nieruchomości to działki budowlane o podobnym areale, które w przyszłości z pewnością zostaną zabudowane.
Niewątpliwą zaletą działki jest bliskość strefy rekreacyjnej w Januszowicach - zaledwie 5 minut jazdy samochodem. Malowniczy staw o powierzchni 17 hektarów z plażą, molo oraz strefa wypoczynkową z miejscem do grillowania i placem zabaw, to ciekawa propozycja na weekendowe spacery zarówno we dwoje jak i całą rodziną.
Najbliższa szkoła podstawowa znajdująca się w centrum gminy Słomniki oddalona od gruntu zaledwie o 3 minuty.
Niewątpliwym udogodnieniem dla rodzin z dziećmi, będzie kursujący bus szkolny dojeżdżający pod granicę nieruchomości.
2 kilometry od nieruchomości znajduje się przystanek komunikacji miejskiej, skąd odjeżdżają autobusy linia 222 w kierunku pętli "Czyżyny Dworzec".
Dla mieszkańców dostępny jest również "GryfBus", który kursuje między Miechowem, Słomnikami a Krakowem.
Większy sklep spożywczy zlokalizowany jest 2 kilometry od Nieruchomości.

7. OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA
Obecnie trwające prace nad nową drogą ekspresową 'S7' na pewno przyśpieszą i ułatwią podróżowanie zarówno w obrębie gminy, jak i w kierunku większych miast.
Nieruchomość oddalona o 3 kilometry od drogi wojewódzkiej nr 775, która łączy Słomniki z Ispiną.
Do granic Krakowa dojedziemy w zaledwie 30 minut.

Oferta działki dostępna wyłącznie w M3N Biuro Nieruchomości.
Klientom kredytującym się pomagamy w uzyskaniu NAJLEPSZYCH WARUNKÓW na rynku.

 • DOKŁADNA LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE OGŁOSZENIA

Zapraszam do kontaktu oraz na prezentację Nieruchomości.
Chętnie odpowiem na wszelkie Państwa pytania.


Karolina Sławek
Specjalista ds. Nieruchomości
500 732 226

M3N Biuro Nieruchomości

os. Bohaterów Września 76
31-621 Kraków

Nota prawna

Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych K.C.

Szczegóły oferty

Symbol oferty M3N-GS-543
Powierzchnia 1 008,00 m²
Przeznaczenie działki budowlana, rolna
Wymiary działki 18x56 m
Stan prawny własność
Zagosp. działki niezagospodarowana
Ukształtowanie działki płaska
Kształt działki prostokąt
Ogrodzenie działki brak
Gaz brak
Woda w drodze
Dojazd droga szutrowa
Otoczenie działki niezabudowane
Odległość do komunikacji publicznej [m] 2 300 m
Odl. do sklepu [m] 2 000 m
Odl. do szkoły [m] 1 600 m
Odl. do przedszkola [m] 1 600 m
Prąd jest
Kanalizacja brak

Lokalizacja

Kalkulator kredytowy

PLN
%
Wysokość raty

Kalkulator kosztów

PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
%
PLN
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna (opłata notarialna)
VAT od taksy notarialnej (opłaty notarialnej)
Wniosek do WKW
VAT od wniosku do WKW
Prowizja agencji nieruchomości
VAT od prowizji agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego - około
RAZEM (cena + opłaty)

Podobne oferty

oferta na wyłączność
video
działka na sprzedaż - Słomniki (gw), Ratajów

działka na sprzedaż

Słomniki (gw), Ratajów
  1 279,00 m2 108,68 zł/m2
oferta na wyłączność
video
działka na sprzedaż - Słomniki (gw), Ratajów

działka na sprzedaż

Słomniki (gw), Ratajów
  1 278,00 m2 108,76 zł/m2
oferta na wyłączność
video
działka na sprzedaż - Słomniki (gw), Ratajów

działka na sprzedaż

Słomniki (gw), Ratajów
  1 278,00 m2 108,76 zł/m2
oferta na wyłączność
video
działka na sprzedaż - Słomniki (gw), Ratajów

działka na sprzedaż

Słomniki (gw), Ratajów
  1 278,00 m2 108,76 zł/m2

Napisz do nas

Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Trwa wysyłanie...

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem